ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.4 ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ร้อยละ)    ตัวบ่งชี้ใหม่ของ สกอ.      
ร้อยละ 65-74 /    
ร้อยละ 75-84   /  
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 85     /

หมายเหตุ
ดูความพึงพอใจ 4 ด้าน คณะต้องปรับแบบสอบถามให้ครอบคลุมทั้ง 4 ด้าน
ใช้ค่าเฉลี่ยของทุกโครงการ
รูปแบบของแบบสอบถามความพึงพอใจ
       โครงการฝึกอบรม
       การตรวจสอบทดสอบ

วิธีการรวบรวมข้อมูล :

จาก Training (ค่าเฉลี่ยของทุกหลักสูตรอบรม) , NEC
จากภาควิชา,ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน และหน่วยงาน ส่งข้อมูลให้ภาคกรอก
วิธีการนับให้นับเป็นโครงการ

ตารางการเก็บข้อมูล :