ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.3 ร้อยละของกิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองความต้องการพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติและนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ)     ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.      
ร้อยละ 1-19 /    
ร้อยละ 20 -29   /  
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 30     /

หมายเหตุ
บริการวิเคราะห์ตรวจสอบ ให้นับเป็นโครงการ เช่น โครงการวิเคราะห์น้ำ  ไม่ต้องนับแยกบริษัท
ให้เขียน โครงการ/กิจกรรม 
(โดยกิจกรรมนับตามลูกค้าคูณด้วยจำนวนตัวอย่างที่ส่ง??)
ถ้าเป็นโครงการอบรม ถ้าผู้เข้าอบรมต่างกัน ให้นับแยกตามรุ่นได้
 

กิจกรรมหรือโครงการบริการวิชาการ รวมทุกหมวด ทั้ง 11 หมวด (รวมการให้ความอนุเคราะห์วิทยากร หมวด 11)
นับรวมบริการวิชาการแบบให้เปล่าด้วย
ให้นับโครงการซ้ำข้ามช่วงปีได้ แต่ค่าใช้จ่ายให้นับเงินที่รับได้ในช่วงเวลานั้น
 

หน่วยงานภายนอก : ภายนอกม.อ.

วิธีการรวบรวมข้อมูล :

จาก AS-data and AS-summary
จากโปรแกรมตรวจสอบทดสอบ
ข้อมูลจากศูนย์วิศวกรรมพลังงาน

 

ตารางการเก็บข้อมูล :