ตัวบ่งชี้และระดับ/ข้อ เกณฑ์คะแนน
1 คะแนน 2 คะแนน 3 คะแนน
5.2 ร้อยละของอาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมเป็นที่ปรึกษา เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ภายนอกสถาบัน เป็นกรรมการวิชาการกรรมการวิชาชีพในระดับชาติหรือระดับนานาชาติต่ออาจารย์ประจำ (ร้อยละ)
ตัวบ่งชี้ของ สกอ. และ สมศ.
     
ร้อยละ 1-14 /    
ร้อยละ 15 -24   /  
มากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 25     /

หมายเหตุ
ภายนอกสถาบัน  : นอก ม.อ. เท่านั้นจึงจะนับได้
อาจารย์ประจำ และ อาจารย์ประจำทั้งหมด : มีคำนิยามอยู่ในคู่มือ สกอ.

กรอบเวลา : ให้นับวันที่ปฏิบัติงาน ถ้าคาบช่วงเวลาให้นับซ้ำ

อาจารย์ประจำที่มีส่วนร่วมในการให้บริการทางวิชาการแก่สังคมภายนอกสถาบัน ในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ
- เป็นที่ปรึกษา (ข้อมูลจากฝ่ายบริการวิชาการและภาควิชา) เช่น ที่ปรึกษาสภาอุตสาหกรรม ที่ปรึกษาเทศบาล ที่ปรึกษาคณะทำงานหน่วยงานต่างๆ
- เป็นกรรมการวิชาชีพ (ข้อมูลจากฝ่ายบริการวิชาการและภาควิชา) เช่น กรรมการสภาวิศวกร กรรมการวิศวกรรมสถาน
- เป็นกรรมการวิชาการ (ข้อมูลจาก ภาควิชา...) เช่น การร่างหลักสูตร กองบรรณาธิการ ประเมินบทความ ผลงานทางวิชาการ
- เป็นกรรมการวิทยานิพนธ์ (ข้อมูลจาก ภาควิชาและการเจ้าหน้าที่...)
 

ภายนอกสถาบัน : ภายนอกม.อ.

ระดับภูมิภาค : จัดโดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายภายในภาคใดภาคหนึ่ง
ระดับชาติ : จัดโดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายภายในประเทศเป็นหลัก
ระดับนานาชาติ : จัดโดยมีวัตถุประสงค์และกลุ่มเป้าหมายจากหลายชาติ (จากไทยและชาติอื่นๆ)

นิยาม :  1.  กรรมการวิชาการ หมายถึง กรรมการร่างหลักสูตร กรรมการประเมินหลักสูตร กรรมการอ่านผลงานวิชาการ กรรมการประเมินผลงานวิชาการ หรืออยู่ในกองบรรณาธิการของวารสารวิชาการต่างๆ  กรรมการการประชุมวิชาการที่มีลักษณะการจัดเป็นประจำระดับชาติ/นานาชาติ กรรมการประจำของหน่วยงานภาครัฐ  เป็นต้น
               2.  กรรมการวิชาชีพ หมายถึง การเป็นกรรมการของสมาคมวิชาชีพต่างๆ ที่ปรึกษาระดับสูงของประเทศที่ได้รับคัดเลือกหรือได้รับมอบหมายให้ร่วมเป็นคณะทำงานหรือคณะดำเนินการเพื่อพัฒนางานวิชาการหรือวิชาชีพภายนอกสถาบันในระดับชาติ หรือนานาชาติ
               3.  จำนวนอาจารย์ประจำทั้งหมดในปีการศึกษานั้น ทั้งนี้สามารถนับอาจารย์ประจำที่ลาศึกษาต่อได้ด้วย
               4.  นับจำนวนอาจารย์ที่เป็นที่ปรึกษา/กรรมการวิทยานิพนธ์ฯ เพียงครั้งเดียว แม้ว่าอาจารย์ท่านนั้นจะเป็นกรรมการหลายตำแหน่งก็ตาม

วิธีการรวบรวมข้อมูล :

ตารางการเก็บข้อมูล :