ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 
   
     
           
  ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้.........    

นักศึกษา

    LINKS

Maintenance Engineering

    โครงงานนักศึกษา    

VCR      LMS

วิทยานิพนธ์   Email
สารนิพนธ์   ปฏิทินการทำงาน

Productivity Improvement

    FAQs ปี 1     วิศวฯ มอ.    E-Doc
FAQs ป.ตรี   IE มอ.

FAQs ป. โท

  ฝ่ายบริการวิชาการ วิศวฯ

Knowledge Management

   

SAR

    KM วิศวฯ

งานบริการวิชาการ (5)

 

PSU

งาน KM และ 5 (4,7)

  PSU-BIC

คลังความรู้ (Knowledge Asset)

   

โครงการพัฒนาสังคม (10.2)

    MIM

ระบบ KPI วิศวฯ

 

Google - Wiki - Answer

Palm Oil Cluster

 

My Blog

 

รวม Link ทางด้านวิศวกรรม

           

5S วิศวฯ

 

More Links

  ปฏิทินทะเบียนกลาง
                  ลงเวลาปฏิบัติงาน
 

กิจกรรมวิศวสัมพันธ์

   
               
 
   
             
   
     
   
   

ROSE

 

ดร. กลางเดือน โพชนา

    ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  โทร 074-287058 email: Klangduen.p@psu.ac.th

  Dr. Klangduen Pochana

     The Department of Industrial Engineering, The Faculty of Engineering, Prince of Songkla University, Thailand