เลขที่เอกสาร PJ-P04
ขั้นตอนการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
วันที่ประกาศใช้ : 22 กรกฎาคม 2551 ปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 2 : 30 เมษายน 2553 Admin : อรุนันต์ หีมชูด(7423) ติดต่อสอบถาม
 เริ่มนับ 28 ต.ค. 52
1.  ขั้นตอนการรับงานบริการ/การขออนุมัติโครงการ/การประมาณการค่าใช้จ่าย
2. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมเบิกจ่าย
3. ขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน

1. ขั้นตอนการรับงานบริการ/การขออนุมัติโครงการ/การประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. การรับงานบริการ

1.1 จัดทำหนังสือขอความอนุเคราะห์

ผู้ขอรับบริการ

(ไม่มี)

 .ขอความอนุเคราะห์

ส.ขอความอนุเคราะห์

ผู้ขอรับบริการวิชาการสามารถดำเนินการผ่านคณะฯ หรือภาควิชา/หน่วยงานได้

 

1.2 สำเนาแจ้งภาควิชาฯหรือหน่วยงานฯ ที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

.ขอความอนุเคราะห์

(ไม่มี)

(ไม่มี)

 

1.3 พิจารณาจัดหาผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ฯ

(ไม่มี)

 .ขอความอนุเคราะห์

(ไม่มี)

 (ไม่มี)

 

1.4 พิจารณามอบหมายหรือคัดเลือกหรือเวียนเพื่อจัดหาผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

(ไม่มี)

.ขอความอนุเคราะห์  

(ไม่มี)

 (ไม่มี)

 

1.5 พิจารณาจัดทำหนังสือขออนุมัติโครงการพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายบริการวิชาการแบบให้เปล่า ร้อมข้อเสนอโครงการแบบไม่มีค่าตอบแทน ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน ถึงคณบดี หรือรองคณบดีที่ได้รับมอบหมาย (ส่งผ่านหน่วยบริการวิชาการ)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

มอ.200/9258
ลว.14 ธ.ค.47เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ

 

 

กรณีที่ผู้ขอรับบริการไม่ได้มีหนังสือขอมา  และผู้ปฏิบัติงานฯเห็นว่า เป็นกลุ่มด้อยโอกาสและสามารถให้ความช่วยเหลือได้  ผู้ปฏิบัติงานฯสามารถจัดทำข้อเสนอให้คณะพิจารณาได้

การขออนุมัติโครงการสามารถขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายมาในหนังสือฉบับเดียวกันได้

มอ.208.1/411
ลว.22 ก.ย.52
เรื่อง ขอรับมอบอำนาจให้รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบริการวิชาการ/
ผู้ปฏิบัติงานแทน ในการอนุมัติงานบริการวิชาการแบบให้เปล่า โดยใช้เงินรายได้คณะฯ

.ขออนุมัติ

โครงการ

 

.ขออนุมัติ
ครงการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 หมวดที่ 1 (ข้อ 5) (ไม่มี) (ไม่มี)

นิยามของผู้ด้อยโอกาส คือ ผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนและได้รับผลกระทบด้านเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา สาธารณะสุข กฎหมาย การเมือง ภัยธรรมชาติและภัยสงคราม รวมถึงผู้ขาดโอกาส เป็นต้น

 

1.5 นำเสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อพิจารณาอนุมัติโครงการฯ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

มอ.200/9258
ลว.14 ธ.ค.47เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า
.ขออนุมัติ
ครงการ
ข้อเสนอโครงการ
Check List ตรวจสอบ
.ขออนุมัติ
ครงการ

ข้อเสนอโครงการ
Check List ตรวจสอบ

ในข้อเสนอโครงการให้ระบุการสนับสนุนของคณะทั้งในส่วนที่เป็นจำนวนเงิน และส่วนที่
ไม่ได้เป็นตัวเงิน (Inkind) เช่น ค่าใช้รถ/พขร./น้ำมัน ค่าใช้ห้องประชุม เป็นต้น
 

  1.6 จัดส่งหนังสือฉบับที่ได้รับอนุมัติตัวจริงคืนภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่าย และจัดทำสำเนาเก็บไว้จำนวน 1 ฉบับ และสำเนาแจ้งกองบริการการศึกษา จำนวน 1 ฉบับ ด้วย

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

.ขออนุมัติ
ครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

.ขออนุมัติ
ครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

(ไม่มี)

 

1.7 ลงข้อมูลโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า ในโปรแกรม KPIs หมวดที่ 4

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

โปรแกรม KPIs

โปรแกรม KPIs

 (ไม่มี)

2. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมเบิกจ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

2.1 ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมการเบิกจ่าย 

 

2.1.1 สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมดในการดำเนินการ และจัดทำหนังสือเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายพร้อมหักล้างเงินยืม (ถ้ามี) และส่งมอบหลักฐานการเงิน (ฉบับตัวจริง) โดยตรงที่การเงินคณะฯ และสำเนาหนังสือการเบิกจ่ายทั้งหมดให้หน่วยบริการวิชาการทราบ จำนวน 1 ฉบับ

 

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วย
เงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2551

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 
ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าเช่าที่พักในการเดินทางไปราชการในประเทศ
ชั่วคราวจากเงิน
รายได้ของหน่วยงาน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549 (สรุป)
ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ โดยใช้เงินรายได้

.ขออนุมัติเบิกจ่าย

ส.ขออนุมัติเบิกจ่าย

จนท.หน่วยบริการวิชาการฯ สรุปข้อมูลการใช้เงินรายได้ลงใน WebPage KPIs ของคณะฯ

 

หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง

หลักฐานการจ่ายเงินฉบับจริง

ผู้ปฏิบัติงานควรออกใบเสร็จรับเงิน ในนาม "คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์" เท่านั้น และควรแนบรายชื่อพร้อมลายมือชื่อของนักศึกษา/หรือผู้เข้าอบรมที่เข้าร่วมโครงการเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารกลางวัน

.ขออนุมัติ
ครงการ
ต้นฉบับ
ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

.ขออนุมัติ
ครงการต้นฉบับที่ได้รับการอนุมัติแล้ว

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ใบเซ็นชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
  2.1.2 ลงข้อมูลงบประมาณของโครงการใหม่ (กรณีมีมีการใช้งบประมาณเกิน/หรือน้อยกว่างบประมาณที่ขออนุมัติไว้) ในโปรแกรม KPIs

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) โปรแกรม KPIs โปรแกรม KPIs (ไม่มี)
 

2.1.3 ตรวจสอบหลักฐานการเงิน พร้อมนำ
เสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร.7073-4) wjutamas@eng.psu.ac.th

มอ.200/9258
ลว.14 ธ.ค.47เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

สำเนาหนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว

สำเนาหนังสือที่ได้รับการอนุมัติจากผู้บริหารแล้ว

 

(ไม่มี)

 

2.1.4 เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว จะโอนเงินให้กับผู้ปฏิบัติงาน/หน่วยงานต่อไป

เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร.7073-4) wjutamas@eng.psu.ac.th

มอ.200/9258
ลว.14 ธ.ค.47เรื่องการจ่ายค่าตอบแทนโครงการบริการวิชาการแบบให้เปล่า

(ไม่มี)

(ไม่มี)

กรณีที่ผู้ขอรับบริการยืมเงินทดรองจ่าย/สำรองจ่ายจากภาควิชา/หน่วยงาน หลังจากการเงินคณะฯ ตรวจสอบหลักฐานการเงินและอนุมัติเบิกจ่ายแล้ว การเงินคณะฯ จะโอนเงินเข้าบัญชีของภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อใช้หมุนเวียนต่อไป

 

2.1.5 หากผู้ขอรับบริการทำเรื่องยืมเงินทดรองจ่ายจากการเงินคณะฯ ให้แนบสำเนาโครงการ พร้อมใบยืมเงินที่การเงินคณะฯ โดยหลังเสร็จสิ้นโครงการ ต้องส่งหลักฐานการจ่ายเงินให้การเงินคณะฯ เพื่อเบิกจ่ายภายใน 30 วัน

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

ใบยืมจากการเงินในระบบโปรแกรมใบยืมทั่วไป

ใบยืมจากหน่วยคลัง

 (ไม่มี)

3. ขั้นตอนการสรุปผลการดำเนินงาน

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

3.1 ขั้นตอนการจัดทำรายงาน 3.1.1 สรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมทั้งหมด เช่น จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ผลการประเมินความพึงพอใจ ผู้เข้าร่วมโครงการ ภาพกิจกรรม ฯลฯ ตามแบบฟอร์ม โดยจัดทำเป็นรายงานส่งหน่วยบริการวิชาการเพื่อดำเนินการนำเสนอผู้บริหารทราบต่อไป ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ/ภาพกิจกรรม
แบบฟอร์มการสรุปผลการดำเนินงาน
รายงานสรุปผลการดำเนินงาน/ความพึงพอใจ/ภาพกิจกรรม

(ไม่มี)

  3.1.2 บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรม KPIs เพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลความพึงพอใจของผู้รับบริการ และข้อมูลการบูรณาการ (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรม KPIs โปรแกรม KPIs

(ไม่มี)

Powered by Academic Services : Faculty of Engineering PSU