เลขที่เอกสาร PJ-P03
ขั้นตอนการบริการจัดโครงการฝึกอบรม
 
วันที่ประกาศใช้ : ปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 3 : 30 มิถุนายน 2559 Admin : เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา, นิษฐกานต์  คชรัตน์ (7089) ติดต่อสอบถาม
 เริ่มนับ 8 มกราคม 2553
1. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร 6.  ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร
2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 7. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม และจัดทำประมาณการ
3. ขั้นตอนการรับสมัคร 8. ขั้นตอนการยืมเงินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ขั้นตอนการชำระเงิน 9. ขั้นตอนการจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม
5. ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อการตัดสินใจจัด 10. ขั้นตอนการสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย

1. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำหลักสูตร

1.1 ติดต่อขอเนื้อหาหลักสูตรจากวิทยากร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

  เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารประชาสัมพันธ์

- การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรให้ชัดเจน โดยเพิ่มเนื้อหา ระยะเวลา กำหนดการ สถานที่ วิทยากร ค่าใช้จ่าย สิ่งที่จะได้รับ เป็นต้น โดยควรแจ้งไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์
 - ควรรวบรวมเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร เก็บสะสมไว้เรื่อยๆ หากมีการบรรยายในหลักสูตรเดิมให้ส่งเนื้อหาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้วิทยากรพิจารณาปรับปรุง (กรณีเป็นวิทยากรคนเดิม)
- กรณีที่เป็นการอบรมภายใน (in-house Training) ให้ข้ามไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 7
- ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน

 

 

1.2 จัดพิมพ์หลักสูตร พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของหลักสูตร เพื่อกำหนดค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

 - แบบฟอร์มในการคำนวค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่าย

 Training System

2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

2.การประชาสัมพันธ์ (กรณีเป็นการอบรมภายใน (Inhouse Training)ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อ 5 )

2.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์
 - จัดส่งแผนประชาสัมพันธ์ (ฉบับร่าง) ให้หัวหน้าฝ่าฯตรวจสอบ โดยให้ระบุรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ชัดเจน

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ลูกค้า

แบบฟอร์มการวิเคราะห์ลูกค้า

 - สอบถามวิทยากรเรื่องกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม รวมทั้งกลุ่มที่ต้องการให้ปชส./ติดต่อไปเป็นกรณีพิเศษด้วย
- การวางแผนปชส.อย่างเป็นระบบ โดยละเอียด เช่น การจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์ลูกค้าและช่องทางการปชส. (กลุ่มลูกค้า สื่อปชส. ช่องทางในการปชส. วดป.ที่จะดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป้าหมายที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ/การติดตามการรายงานความก้าวหน้าและแผนงาน เป็นต้น) โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์ม โดยเลือกช่องทางและสื่อปชส.ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น E-mail Website SMS เป็นต้น
 - ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง email website ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
 - ควรระบุตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งป้ายผ้าด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้ร้านที่รับทำป้ายผ้าติดตั้งยังจุดนั้น 
  2.2 ดำเนินการประชาสัมพันธ์ ตามกลยุทธ์ที่วางไว้

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ
- คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุ(เพิ่มเติม)
-
ขออนุมัติในหลักการในการจัดหาและเบิกจ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์
-เอกสารประชาสัมพันธ์ -ส.ขอให้จัดหาป้ายผ้า
-ส.ขออนุมัติจัดจ้าง
-ใบตรวจรับป้ายผ้า
 
 - กรณีเป็นแผ่นผ้า/แผ่นป้าย(cut out) ไม่ควรมีข้อความแน่นเกินไป จะทำให้อ่านไม่ทัน/ตัวอักษรต้องไม่เล็กเกินไปเช่นกัน 
- เนื่องจากมีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำฝ่าย ในการจัดหาป้ายผ้าทางฝ่ายจะต้องดำเนินการให้ครบทุกขั้นตอน คือขออนุมัติให้จัดหา  ขออนุมัติจัดจ้าง และตรวจรับพัสดุ โดยจะต้องมีใบเสนอราคา และใบเสร็จรับเงินแนบด้วย แต่หากหน่วยงานที่จัดอบรมไม่มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุประจำหน่วยงานให้ทำเฉพาะขั้นตอนแรก คือส.ขอให้จัดหาป้ายผ้าแล้วไปยังหน่วยพัสดุของคณะเป็นผู้ดำเนินการ
ตัวอย่างข้อความป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ - การติดต่อร้านทำสื่อให้แจ้งร้านจัดทำสื่อ ให้เน้นเรื่องคุณภาพ ความถูกต้องและตรงเวลาทุกครั้ง และต้องตรวจสอบความถูกต้องก่อนติดตั้งป้ายทุกครั้ง  โดยให้ร้านถ่ายรูปการติดตั้งป้ายผ้าด้วย (กรณีต้องมีการทำรายงานส่ง)
  - การติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์หน้าโรงพยาบาล มอ.(ในพื้นที่ป้ายของคณะวิศวกรรมศาสตร์) ส่ง E-mail แจ้งหรือสอบถามระยะเวลาการขึ้นป้ายประชาสัมพันธ์จากหน่วยองค์กรสัมพันธ์  โดยควรวางแผนล่วงหน้าเพื่อจองคิวในการขึ้นป้าย
ส.ขออนุมัติติดป้ายผ้าหน้าของมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าบ่อบำบัดน้ำเสียโรงพยาบาล  - การติดตั้งป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยบริเวณหน้าบ่อบำบัด รพ. มอ. ให้ขออนุมัติจากผู้อำนวยกองกลาง หรือโทรประสานงานเบื้องต้นก่อนได้ที่เบอร์โทร.2021-2 ก่อน

 

2.3 จัดทำส.เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

(ไม่มี)

ส.เชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าอบรม
 

- ส.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายในม.อ.
-รายชื่อตามเอกสารแนบ

- ส.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายนอกม.อ.
- ส.แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม

 - การดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องควรจะต้องดำเนินการก่อนถึงกำหนดจัดประมาณ 1-2 เดือน

- การประชาสัมพันธ์ภายในม.อ. ควรใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ E-DOC เพื่อความรวดเร็วและประหยัด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ซึ่งบางหน่วยงานสามารถแจ้งได้ทางวาจา หรือทาง
E-mail แต่ส่วนใหญ่หากเป็นหน่วยงานราชการจะใช้หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมเป็นหลักฐานในการขออนุมัติต้นสังกัดเพื่อเข้าร่วมอบรม

3. ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

3.การรับสมัคร 3.1 แจ้งความจำนงค์ในการเข้าอบรม  ผู้เข้าอบรม (ไม่มี) ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมอบรม  - เอกสารใบสมัคร ควรมีรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย ชื่อผู้สมัคร หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถติดต่อกลับได้สะดวก พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จให้ชัดเจน
  3.2 บันทึกรายชื่อผู้เข้าอบรม กรณีแจ้งทางโทรสารให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) แบบฟอร์มรายชื่อลูกค้า รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม - สามารถรับสมัครทางโทรศัพท์ หรือ E-mail แล้วบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในสมัครได้
 
  3.3 ชี้แจงการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์    - พยายามจูงใจให้ลูกค้าชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ที่กำหนด เพื่อรับส่วนลดค่าลงทะเบียน
  - การให้ส่วนลดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือเอกสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

4. การชำระเงิน 4.1 ชำระเงินสดด้วยตนเอง
  4.1(1) นำเงินสดมาชำระก่อนการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
(ไม่มี) ใบรับเงินสดชั่วคราว ใบรับเงินสดชั่วคราว - ควรสำเนาใบรับเงินชั่วคราว 1 ชุดไว้ที่เจ้าหน้าที่จัดอบรม และฉบับจริงให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูกรณ์
  4.1(2) นำเงินส่งหน่วยคลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีผู้เข้าอบรมต้องการรับใบเสร็จรับเงินก่อนวันจัดอบรม) เจ้าหน้าที่การเงินของฝ่ายฯ
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ไม่มี) (ไม่มี) - ให้สอบถามผู้เข้าอบรมว่าจะให้ออกใบเสร็จในนามของผู้เข้าอบรม หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมตรวจสอบรายชื่อที่จะออกใบเสร็จให้ถูกต้อง
- กรณีมีผู้เข้าอบรมในหน่วยงานมากกว่า 1 คน ควรสอบถามเพิ่มเติมว่าจะให้ออกใบเสร็จรับเงินรวมเป็นใบเดียวกัน หรือให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นรายบุคคล
- หากผู้เข้าอบรมต้องการให้ระบุชื่อผู้เข้าอบรม และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบเสร็จรับเงิน  ให้ระบุในใบสมัครให้ชัดเจน
  4.1(3) ออกหลักฐานการรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินของคณะฯ
(โทร.7074)
 
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ใบเสร็จรับเงิน - สำเนาใบเสร็จรับเงินอบรมแบบพิมพ์

- สำเนาใบเสร็จรับเงินอบรมแบบเขียน

 -หากเป็นการจัดอบรมภายในคณะฯ ให้นำเงินไปส่งและออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยคลัง
 -หากเป็นการอบรมภายนอกคณะฯ  ให้ขอเบิกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยคลัง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงินให้กับผู้จ่าย  และนำเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้คณะภายในวันเดียวกัน(ก่อนเวลาปิดเซฟ 15.30 น.)
- ตรวจสอบรายการในใบเสร็จให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้เข้าอบรม  หากพบข้อความที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ออกใบเสร็จแก้ไข พร้อมลงนามกำกับส่วนที่แก้ไขด้วย
 
  4.2 โอนเงินเข้าบัญชี
  4.2(1) แจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีพร้อมชื่อบัญชีในการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบสมัครอบรม ใบสมัครอบรม - แจ้งให้ผู้เข้าอบรมส่งใบโอนเงินให้หน่วยงานที่จัดอบรม พร้อมระบุชื่อ/หน่วยงานผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการโอนเงินของผู้เข้าอบรมและออกใบเสร็จได้ถูกต้องต่อไป
 - ห้สอบถามผู้เข้าอบรมว่าจะให้ออกใบเสร็จในนามของผู้เข้าอบรม หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมตรวจสอบรายชื่อที่จะออกใบเสร็จให้ถูกต้อง
- กรณีมีผู้เข้าอบรมในหน่วยงานมากกว่า 1 คน ควรสอบถามเพิ่มเติมว่าจะให้ออกใบเสร็จรับเงินรวมเป็นใบเดียวกัน หรือให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นรายบุคคล
- หากผู้เข้าอบรมต้องการให้ระบุชื่อผู้เข้าอบรม และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบเสร็จรับเงิน  ให้ระบุในใบสมัครให้ชัดเจน
 
  4.2(2) บันทึกการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบบันทึกรายละเอียดสถานภาพการชำระเงิน ใบบันทึกรายละเอียดสถานภาพการชำระเงิน  - การบันทึกสถานภาพการชำระเงิน  จะช่วยให้สะดวกในการติดตามงานและเงินได้  
  4.2(3) ส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าการเงินฝ่ายเพื่อออกใบเสร็จ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบโอนเงิน
ใบรายละเอียดการออกใบเสร็จการอบรม
-สำเนาใบโอนเงิน
-รายละเอียดการออกใบเสร็จการอบรม
- ควรเรียงลำดับสำเนาใบโอนเงินตามวันที่โอนเงิน เพื่อให้ง่ายในการตรวจสอบ

5.ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อการตัดสินใจจัด

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

5.สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม 5.1 สรุปยอดผู้สมัครเข้ารับการอบรม  เสนอหัวหน้าฝ่ายฯ/ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) - รายชื่อผู้เข้าอบรม            
- แบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่าย
-รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Training  System
 - แนบแบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่ายพร้อมนำเสนอว่าถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่  หากไม่ถึงให้พิจารณาว่าจะสามารถปรับลดส่วนใดลงได้บ้าง 
  5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดอบรม
หัวหน้าหน้าฝ่ายฯ
(โทร.7058)
kitiyaporn.s@psu.ac.th
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2551  หมวดที่2 (ข้อ7) - รายชื่อผู้เข้าอบรม 

 - แบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่า

(ไม่มี)  - กรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับรายรับ  และเป็นหลักสูตรที่คณะฯมีนโยบายสนับสนุนให้ดำเนินการ  ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  เพื่อพิจารณาการจัดดังกล่าว  โดยอาจจะขอสนับสนุนส่วนที่เป็น in kind จากคณะได้ เช่นค่าใช้ห้องประชุม ค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

6. ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

6. การยกเลิกหลักสูตร 6. การยกเลิกหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)  - ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม หน่วยอาคารสถานที่ โรงแรม  ผู้จัดอาหาร  เป็นต้น
- หากมีการทำ ส.ไปเป็นลายลักษณ์อักษร ควรแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน       
- แจ้งยกเลิกหลักสูตรกับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว  ให้ขอเลขที่บัญชีเพื่อจะได้โอนเงินกลับไปให้ผู้สมัครด้วย
  6.1 กรณีที่มีผู้สมัครที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว  จะต้องทำ ส.ขอเบิกเงินคืนจากคณะฯ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)
  6.2 รับเงินคืนจากหน่วยคลังและโอนเงินให้กับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบโอนเงิน (ไม่มี)

- ควรเก็บหลักฐานการโอนเงินคืนผู้เข้าอบรมเข้าแฟ้ม
-
 กรณีที่มีการอบรมหลักสูตรนี้อีก ควรให้แจ้งผู้สนใจที่เคยติดต่อมาแล้วทราบด้วย

7.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม และจัดทำประมาณการ

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

7. การขออนุมัติโครงการและการจัดทำประมาณการ 7.1 จัดทำข้อเสนอโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ9 /ข้อ11)
 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) ข้อ3
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่  กค. 08409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ต.ค.2549 เรื่องการอนุมัติให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้

 

ข้อเสนอโครงการ - ข้อเสนอโครงการ
 - Training system
- ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน
  7.2 จัดทำส.ขออนุมัติจัดฝึกอบรม ให้เรียน "อธิการบดี" (เท่านั้น)  ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ/หน่วยงาน และนำส่งคณะ(ผ่านฝ่ายบริการวิชาการ) จ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- หนังสือที่ มอ.066/ว013 ลว.3 ม.ค.53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ส.ขออนุมัติจัดอบรมพร้อมขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

 

-ส.ขออนุมัติจัดอบรม

 

 

- การเสนอขออนุมัติจัดฝึกอบรม และการขออนุมัติให้ผู้เข้าอบรมไม่ถือเป็นวันลา และมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย ให้เสนอ "อธิการบดี" เป็นผู้อนุมัติเท่านั้น                      
- จะต้องมีกำหนดการอบรมพร้อมแนบข้อเสนอโครงการด้วย
  7.3 จัดทำส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน  ให้เรียน "รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษา" (เท่านั้น) ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ/หน่วยงาน และนำส่งคณะ (ผ่านฝ่ายบริการวิชาการ) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- หนังสือที่ มอ.066/ว013 ลว.3 ม.ค.53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

 - ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ17) 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 

ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน -ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน  - การเสนอขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เสนอ  "รองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาเป็นผู้อนุมัติเท่านั้น

ารตรวจสอบหลักๆในปรเด็น
  - การตั้งค่าตอบแทนหากเป็นวิทยากรของภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชม.ละไม่เกิน 1,200 บาท  วิทยากรภาคเอกชน ชม.ละไม่เกิน 1,800 บาท อนึ่งหากจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราพิเศษให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
 - การตั้งค่าตอบแทนวิทยากรต้องสอดคล้องกับจำนวน ชม.บรรยายในกำหนด
 - การตั้งค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบบริการวิชาการฯ  (ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15%)

  7.4 ตรวจสอบและเสนอผู้บริหารคณะฯ พิจารณา พร้อมส่งต่อศูนย์บริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ (โทร.7423 ,7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ9 /ข้อ11)
 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) ข้อ 3 (ข้อ4 ยกเลิก) โดยใช้
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 
-ส.ขออนุมัติจัดอบรมและไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

-ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน


 

 - ศูนย์บริการวิชาการพิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ และนำเสนออธิการบดี และรองอธิการบดีฝ่ายระบบวิจัยและบัณฑิตศึกษาพิจารณาอนุมัติ

  7.5  รับเอกสารฉบับอนุมัติจากศูนย์บริการวิชาการ พร้อมสำเนาไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด และส่ฉบับจริงให้ภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ (โทร.7423 ,7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) -ส.ขออนุมัติจัดอบรมและไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

-ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน

 
ส.ที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริการวิชาการ

 

 

(ไม่มี)
  7.6 ลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการอบรมนั้นๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  - ส.ขออนุมัติจัดอบรม

- โปรแกรม KPIs

- ส.ที่ได้รับการอนุมัติจากศูนย์บริการวิชาการ

- โปรแกรม KPIs

 

(ไม่มี) 

8. ขั้นตอนการยืมเงินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

8. การยืมเงินจากคณะฯ 8.1 จัดทำส.ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมสัญญาการยืมเงิน (สำเนาสัญญายืมเงิน 1ฉบับ) ผ่านภาควิชา/หน่วยงานฯ  ส่งให้ฝ่ายบริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- แนวปฏิบัติ : เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมการยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้คณะ 
- แนวปฏิบัติ : เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส.ขออนุมัติยืมเงินจากคณะ  - ส.ขออนุมัติยืมเงินหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร
 - สัญญายืมเงิน
 - ยืมเงินได้เฉพาะในส่วนของค่าดำเนินการและค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  โดยแนบส.อนุมัติโประมาณการค่าใช้จ่าย
  8.2 ฝ่ายบริการวิชาการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้คณะ  และเสนอรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งต่อไปยังหน่วยคลัง เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ (โทร.7423 ,7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
      (ไม่มี)
  8.3 นำเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าที่หน่วยคลัง
(โทร. 7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขออนุมัติยืมเงินจากคณะ - ส.ขออนุมัติยืมเงินหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร
 
- สัญญายืมเงิน
(ไม่มี)
  8.4 ติดตามการอนุมัติเงินยืมจากหน่วยคลัง  และเบิกมาใช้ดำเนินการต่อไป  พร้อมเก็บสำเนาการยืมเงินในแฟ้มแต่ละหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)   (ไม่มี)

9. ขั้นตอนการจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

9. การจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม 9.1จัดเตรียมการต่างๆ ได้แก่ สถานที่, ป้ายชื่อ, เอกสาร, อาหารฯ, เครื่องดื่ม, โสตทัศนูปกรณ์, รถรับส่งวิทยากร และอื่นๆ  โดยให้ปฎิบัติตาม Training Control เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) แบบฟอร์ม Training Control  ฟอร์ม Training Control

- ฟอร์ม check list


 

 
  9.2 ทำ ส.เรียนเชิญ
       - วิทยากร
       - ผู้ช่วยวิทยากร
       โดยเสนอให้ หัวหน้าภาควิชาฯ/หน่วยงานลงนาม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.เรียนเชิญวิทยากร

 

Training system  - กรณีวิทยากรมีสังกัดให้เชิญผ่านต้นสังกัด เช่น เชิญวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นต้น
 - ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน
  9.3 รับลงทะเบียนและรับเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  -ใบลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงิน
บลงทะเบียน                      - ให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุลด้วย  เพื่อจะนำไปจัดทำวุฒิบัตรที่ถูกต้องต่อไป
  - ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบุบริษัท/หน่วยงานที่เข้าอบรม หลักสูตรการอบรม จำนวนคน และให้ผู้รับตรวจสอบความถูกต้องก่อน
  9.4 ส่งใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้เข้าอบรมและส่งสำเนาให้หน่วยคลังพร้อมเงินสด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
   - สำเนาใบเสร็จ
- เงินสด
(ไม่มี)  - ควรส่งเงินให้หน่วยคลังทันทีที่เก็บเงินครบถ้วนแล้ว  เพื่อลดความเสี่ยงในการถือเงิน (ก่อน 15.30 น.)
  9.5 ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอบรมตาม Training control เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  Training control Training control  - ดำเนินการตาม Training control
  9.6 ส่งแบบประเมินผลการอบรมให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อทำการประเมินผล เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) แบบฟอร์มการประเมินผล Training system  - เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินและติดตามแบบประเมินให้มากที่สุด  เพราะจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป
 - ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน

10. ขั้นตอนการสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

10. การสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย 10.1 สรุปผลการประเมินการอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาและวิทยากรทราบ  พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)   - แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน
- โปรแกรม KPIs

Training system


 - โปรแกรม KPIs

 

 - ไม่มีระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ระบุว่าต้องมีการประเมินผลการอบรม  แต่จะต้องใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายใน และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs
  10.2 สรุปค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
(ข้อ11 12 13 15 และ 20)
แบบฟอร์มในการสรุปและจัดสรรค่าใช้จ่าย Training system  - ดำเนินการเบิกจ่ายและสรุปผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 
  10.3 ทำส.ขออนุมัติเบิกเงินจัดอบรมและสรุปค่าใช้จ่ายส่งหน่วยคลังเพื่อเสนอผู้บริหาร อนุมัติ  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
(ข้อ11 12 13 15 และ 20)
ส.ขออนุมัติเบิกเงิน พร้อมขอจัดสรรค่าธรรเนียม  - ส.ขออนุมัติเบิกเงิน
 
 - แนบหนังสือขออนุมัติจัดอบรมและหนังสือขอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับจริง

 - แนบหลักฐานรายละเอียดการออกใบเสร็จที่ระบุรายละเอียดใบเสร็จของผู้เข้าอบรมทุกฉบับ

 - แนบรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรม
 - หากมีการยืมเงินการเบิกจ่ายให้หักล้างเงินยืมด้วย
 - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงินให้ส่งคืนคณะฯ พร้อมรับใบเสร็จการคืนเงินยืมจากหน่วยคลังเพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงิน
  - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับให้ถูกต้องตามรายการเอกสารเบิกจ่าย

 - เอกสารทุกฉบับที่ส่งเบิกจ่ายสำเนาไว้ที่หน่วยงานผู้จัด 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง

  10.4 เก็บเอกสารทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานการประเมินเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรม เข้าแฟ้มหลักสูตร และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) - เอกสารทุกประเภทของการอบรม
- โปรแกรม KPIs
โปรแกรม KPIs

  (ไม่มี)

Powered by Academic Services : Faculty of Engineering PSU