เลขที่เอกสาร PJ-P03
ขั้นตอนการบริการจัดโครงการฝึกอบรม
 
วันที่ประกาศใช้ : ปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 4 : 30  มีนาคม  2563 Admin : เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา (7089), นิษฐกานต์  คชรัตน์ (7054) ติดต่อสอบถาม
 เริ่มนับ 8 มกราคม 2553
1. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร 6.  ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร
2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์ 7. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม และจัดทำประมาณการ
3. ขั้นตอนการรับสมัคร 8. ขั้นตอนการยืมเงินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
4. ขั้นตอนการชำระเงิน 9. ขั้นตอนการจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม
5. ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อการตัดสินใจจัด 10. ขั้นตอนการสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย

1. ขั้นตอนการจัดทำหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. การจัดทำหลักสูตร

1.1 ติดต่อขอเนื้อหาหลักสูตรจากวิทยากร

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

  เนื้อหาหลักสูตร

เอกสารประชาสัมพันธ์

- การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรให้ชัดเจน โดยเพิ่มเนื้อหา ระยะเวลา กำหนดการ สถานที่ วิทยากร ค่าใช้จ่าย สิ่งที่จะได้รับ เป็นต้น โดยควรแจ้งไว้ในเอกสารประชาสัมพันธ์
 - ควรรวบรวมเนื้อหาของแต่ละหลักสูตร เก็บสะสมไว้เรื่อยๆ หากมีการบรรยายในหลักสูตรเดิมให้ส่งเนื้อหาหลักสูตรเดิมที่มีอยู่ให้วิทยากรพิจารณาปรับปรุง (กรณีเป็นวิทยากรคนเดิม)
- กรณีที่เป็นการอบรม (in-house Training) ให้ข้ามไปดำเนินการในขั้นตอนที่ 5
- ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน

 

 

1.2 จัดพิมพ์หลักสูตร พร้อมทั้งประมาณการค่าใช้จ่ายของหลักสูตร เพื่อกำหนดค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

 - แบบฟอร์มในการคำนวค่าลงทะเบียน/ค่าใช้จ่าย

 Training System

2. ขั้นตอนการประชาสัมพันธ์

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

2.การประชาสัมพันธ์ (กรณีเป็นการอบรม (Inhouse Training)ให้ข้ามไปดำเนินการในข้อ 5 )

2.1 วางแผนการประชาสัมพันธ์
 - จัดทำรูปแบบการประชาสัมพันธ์ตามช่องทางต่างๆ เช่น E-mail เว็บไซต์ต่างๆ เฟสบุ๊ค และอื่นๆ

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

-

- แบบฟอร์มวิเคราะห์ลูกค้า

- ส.ขอจัดหาป้ายผ้า

- ส.ขออนุมติจัดจ้าง

- ใบตรวจรับพัสดุ

- ตัวอย่างป้ายประชาสัมพันธ์

- ส.ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งป้ายผ้า

- สอบถามวิทยากรเรื่องกลุ่มเป้าหมายเพิ่มเติม รวมทั้งกลุ่มที่ต้องการให้ปชส./ติดต่อไปเป็นกรณีพิเศษด้วย
- การวางแผนปชส.อย่างเป็นระบบ โดยละเอียด เช่น การจัดทำแบบฟอร์มการวิเคราะห์ลูกค้าและช่องทางการปชส. (กลุ่มลูกค้า สื่อปชส. ช่องทางในการปชส. วดป.ที่จะดำเนินงานแต่ละขั้นตอน เป้าหมายที่ต้องการ ผู้รับผิดชอบ/การติดตามการรายงานความก้าวหน้าและแผนงาน เป็นต้น) โดยจัดทำเป็นแบบฟอร์ม โดยเลือกช่องทางและสื่อปชส.ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น E-mail Website  เป็นต้น
 - ควรนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เช่น ช่องทางประชาสัมพันธ์ทาง email website ระบบฐานข้อมูลลูกค้า
 - ควรระบุตำแหน่งที่จะทำการติดตั้งป้ายผ้าด้วย เพื่อจะได้ดำเนินการให้ร้านที่รับทำป้ายผ้าติดตั้งยังจุดนั้น 

 

2.2 จัดทำส.เชิญชวนส่งบุคลากรเข้าอบรม

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 

(ไม่มี)

ส.เชิญชวนให้ส่งบุคลากรเข้าอบรม
 

- ส.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายในม.อ.
-รายชื่อตามเอกสารแนบ

- ส.ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมภายนอกม.อ.
- ส.แจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดอบรม

 - การดำเนินการประชาสัมพันธ์ทุกเรื่องควรจะต้องดำเนินการก่อนถึงกำหนดจัดประมาณ 1-2 เดือน

- การประชาสัมพันธ์ภายในม.อ. ควรใช้ช่องทางประชาสัมพันธ์ผ่านระบบ E-DOC เพื่อความรวดเร็วและประหยัด
- หากมีการเปลี่ยนแปลงวันจัดอบรม ควรแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ทราบ ซึ่งบางหน่วยงานสามารถแจ้งได้ทางวาจา หรือทาง
E-mail แต่ส่วนใหญ่หากเป็นหน่วยงานราชการจะใช้หนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมเป็นหลักฐานในการขออนุมัติต้นสังกัดเพื่อเข้าร่วมอบรม

3. ขั้นตอนการรับสมัคร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

3.การรับสมัคร 3.1 แจ้งความจำนงค์ในการเข้าอบรม ทางอีเมลล์ โทรศัพท์ แฟกซ์ หรือ Google from ผู้เข้าอบรม (ไม่มี) ใบสมัคร ใบสมัครเข้าร่วมอบรม  - เอกสารใบสมัคร ควรมีรายละเอียดที่สำคัญประกอบด้วย ชื่อผู้สมัคร หน่วยงานที่สังกัด เบอร์โทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ เพื่อให้สามารถติดต่อกลับได้สะดวก พร้อมที่อยู่ในการออกใบเสร็จรับเงินให้ชัดเจน
  3.2 บันทึกรายชื่อผู้เข้าอบรม กรณีแจ้งทางโทรสารให้เก็บไว้เป็นหลักฐาน  เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) แบบฟอร์มรายชื่อลูกค้า รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม - สามารถรับสมัครทางโทรศัพท์ หรือ E-mail แล้วบันทึกข้อมูลลูกค้าลงในรายชื่อผู้สมัครได้
 
  3.3 ชี้แจงการชำระเงินเพื่อรับส่วนลด (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) เอกสารประชาสัมพันธ์ เอกสารประชาสัมพันธ์    - พยายามจูงใจให้ลูกค้าชำระค่าลงทะเบียนก่อนวันที่ที่กำหนด เพื่อรับส่วนลดค่าลงทะเบียนหรือให้ลูกค้าหาสมาชิกมาเพิ่มเพื่อรับส่วนลด
  - การให้ส่วนลดจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในใบสมัครหรือเอกสารประชาสัมพันธ์เท่านั้น

4. ขั้นตอนการชำระเงิน

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

4. การชำระเงิน 4.1 ชำระเงินสดด้วยตนเอง
  4.1(1) นำเงินสดมาชำระก่อนการจัดอบรม เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
(ไม่มี) ใบรับเงินสดชั่วคราว ใบรับเงินสดชั่วคราว - ควรสำเนาใบรับเงินชั่วคราว 1 ชุดไว้ที่เจ้าหน้าที่จัดอบรม และฉบับจริงให้ผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักฐานการรับใบเสร็จรับเงินฉบับสมบูกรณ์ในวันจัดอบรม
  4.1(2) นำเงินส่งหน่วยคลังคณะวิศวกรรมศาสตร์ (กรณีผู้เข้าอบรมต้องการรับใบเสร็จรับเงินก่อนวันจัดอบรม) เจ้าหน้าที่การเงินของศูนย์ฯ
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 (ไม่มี) (ไม่มี) - ให้สอบถามผู้เข้าอบรมว่าจะให้ออกใบเสร็จในนามของผู้เข้าอบรม หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมตรวจสอบรายชื่อที่จะออกใบเสร็จให้ถูกต้อง
- กรณีมีผู้เข้าอบรมในหน่วยงานมากกว่า 1 คน ควรสอบถามเพิ่มเติมว่าจะให้ออกใบเสร็จรับเงินรวมเป็นใบเดียวกัน หรือให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นรายบุคคล
- หากผู้เข้าอบรมต้องการให้ระบุชื่อผู้เข้าอบรม และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบเสร็จรับเงิน  ให้ระบุในใบสมัครให้ชัดเจน
  4.1(3) ออกหลักฐานการรับเงิน เจ้าหน้าที่การเงินของคณะฯ
(โทร.7074)
 
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 ใบเสร็จรับเงิน - สำเนาใบเสร็จรับเงินอบรมแบบพิมพ์

- สำเนาใบเสร็จรับเงินอบรมแบบเขียน

 -หากเป็นการจัดอบรมภายในคณะฯ ให้นำเงินไปส่งและออกใบเสร็จรับเงินจากหน่วยคลังพร้อมแนบตารางรายละเอียดการออกใบเสร็จและสำเนาประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับอนุมัติ
 -หากเป็นการอบรมภายนอกคณะฯ  ให้ขอเบิกใบเสร็จรับเงินแบบเขียนจากหน่วยคลัง  เพื่อใช้เป็นหลักฐานการรับเงินให้กับผู้จ่าย  และนำเงินพร้อมสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้คณะภายในวันเดียวกัน(ก่อนเวลาปิดเซฟ 15.30 น.)
- ตรวจสอบรายการในใบเสร็จให้ถูกต้องก่อนส่งให้ผู้เข้าอบรม  หาพบข้อความที่ไม่ถูกต้องให้แจ้งผู้ออกใบเสร็จแก้ไข พร้อมลงนามกำกับส่วนที่แก้ไขด้วย
 
  4.2 โอนเงินเข้าบัญชี
  4.2(1) แจ้งรายละเอียดเลขที่บัญชีพร้อมชื่อบัญชีในการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบสมัครอบรม ใบสมัครอบรม - แจ้งให้ผู้เข้าอบรมส่งใบโอนเงินให้หน่วยงานที่จัดอบรม พร้อมระบุชื่อ/หน่วยงานผู้เข้าอบรม เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการโอนเงินของผู้เข้าอบรมและออกใบเสร็จได้ถูกต้องต่อไป
 - สอบถามผู้เข้าอบรมว่าจะให้ออกใบเสร็จในนามของผู้เข้าอบรม หรือหน่วยงานต้นสังกัด พร้อมตรวจสอบรายชื่อที่จะออกใบเสร็จให้ถูกต้อง
- กรณีมีผู้เข้าอบรมในหน่วยงานมากกว่า 1 คน ควรสอบถามเพิ่มเติมว่าจะให้ออกใบเสร็จรับเงินรวมเป็นใบเดียวกัน หรือให้ออกใบเสร็จรับเงินเป็นรายบุคคล
- หากผู้เข้าอบรมต้องการให้ระบุชื่อผู้เข้าอบรม และเลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษีอากรในใบเสร็จรับเงิน  ให้ระบุในใบสมัครให้ชัดเจน
 
  4.2(2) บันทึกการโอนเงิน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม

/เจ้าที่การเงิน(ศูนย์ฯ)
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) ใบบันทึกรายละเอียดสถานภาพการชำระเงิน ใบบันทึกรายละเอียดสถานภาพการชำระเงิน  - การบันทึกสถานภาพการชำระเงิน  จะช่วยให้สะดวกในการติดตามงานและเงินได้

-เรียงสลิปการโอนเงินเพื่อให้สะดวกต่อการตรวจเช็คเงิน

-ลงสมุดเงินเข้าบัญชีอบรมตตามวันที่เงินโอนและตามสมุดบัญชีธนาคาร

-ตรวจเช็คเงินเข้าบัญชีทุกสัปห์ดา เพื่อให้ทราบว่าเงินเข้าบัญชีถูกต้องแล้ว

  4.2(3) ถอนเงินจากบัญชีอบรมฝ่าย เพื่อโอนเข้าบัญชีคณะ พร้อมส่งหลักฐานการโอนเงินให้เจ้าหน้าการเงินคณะเพื่อออกใบเสร็จ เจ้าหน้าที่การเงิน(ศูนย์ฯ)
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) -ใบโอนเงิน
-ใบรายละเอียดการออกใบเสร็จการอบรม
-สำเนาใบโอนเงิน
-รายละเอียดการออกใบเสร็จการอบรม
- จัดทำรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินพร้อมชื่อ-ที่อยู่ผู้รับเงินให้ชัดเจน เพื่อใช้แนบเป็นหลักฐานการเบิกจ่ายเงินต่อไป

- ส่งรายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงินให้เจ้าหน้าที่การเงินคณะทางอีเมลล์ เพื่อให้เกิดความรวดเร็วในการออกใบเสร็จรับเงินและลดข้อผิดพลาดของข้อมูลในใบเสร็จรับเงิน

-แนบสำเนาประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยให้หน่วยคลังคณะ 1 ชุด

5.ขั้นตอนการสรุปผลเพื่อการตัดสินใจจัด

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

5.สรุปจำนวนผู้เข้าอบรม 5.1 สรุปยอดผู้สมัครเข้ารับการอบรม  เสนอหัวหน้าศูนย์ฯ/ผู้บังคับบัญชาพิจารณา เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) - รายชื่อผู้เข้าอบรม            
- แบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่าย
-รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรม
Training  System
 - แนบแบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่ายพร้อมนำเสนอว่าถึงจุดคุ้มทุนหรือไม่  หากไม่ถึงให้พิจารณาว่าจะสามารถปรับลดส่วนใดลงได้บ้าง 
  5.2 พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในการจัดอบรม (Public Training)

 - Inhouse Training เสนอประมาณการค่าใช้จ่าย และใบเสนอราคา

หัวหน้าศูนย์ฯ
(โทร.7009)
kitiyaporn.s@psu.ac.th
ระเบียบเงินรายได้มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551 - รายชื่อผู้เข้าอบรม 

- แบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่า

-ใบเสนอราคา (Inhosue Training)

(ไม่มี)

- แบบฟอร์มการคิดค่าใช้จ่า

-ใบเสนอราคา (Inhosue Training)

 - กรณีที่ค่าใช้จ่ายไม่เพียงพอกับรายรับ  และเป็นหลักสูตรที่คณะฯมีนโยบายสนับสนุนให้ดำเนินการ  ให้นำเสนอผู้บังคับบัญชาระดับสูงขึ้นไป  เพื่อพิจารณาการจัดดังกล่าว  โดยอาจจะขอสนับสนุนส่วนที่เป็น in kind จากคณะได้ เช่นค่าใช้ห้องประชุม ค่าโสตทัศนูปกรณ์ต่างๆ เป็นต้น

6. ขั้นตอนการยกเลิกหลักสูตร

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

6. การยกเลิกหลักสูตร 6. การยกเลิกหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)  - ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่  วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรม หน่วยอาคารสถานที่ โรงแรม  ผู้จัดอาหาร  เป็นต้น
- หากมีการทำ ส.ไปเป็นลายลักษณ์อักษร ควรแจ้งยกเลิกเป็นลายลักษณ์อักษรเช่นกัน       
- แจ้งยกเลิกหลักสูตรกับผู้สมัครที่ชำระเงินแล้ว  ให้ขอเลขที่บัญชีเพื่อจะได้โอนเงินกลับไปให้ผู้สมัครด้วย
  6.1 กรณีที่มีผู้สมัครที่ชำระเงินล่วงหน้าแล้ว  ดำเนินการถอนเงินจากบัญชีอบรมฝ่าย คืนผู้เข้าอบรม เจ้าหน้าที่การเงินศูนย์ฯ
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) -ใบถอนเงิน+ฝากเงิน

 

(ไม่มี)

-รายละเอียดการโอนเงินคืนให้ผู้เข้าอบรม

-ส่งหลักฐานการโอนเงินคืนให้ผู้เข้าอบรมทราบ

7.ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการฝึกอบรม และจัดทำประมาณการ

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

7. การขออนุมัติโครงการและการจัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย 7.1 จัดทำข้อเสนอโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย (Public Training)

    - Inhouse Training จัดทำสัญญาจ้าง

 

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ9 /ข้อ11)
 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) ข้อ3
-ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีที่  กค. 08409.6/ว 95 ลงวันที่ 2 ต.ค.2549 เรื่องการอนุมัติให้ผู้เข้าฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่ายได้

 

ข้อเสนอโครงการ

สัญญาจ้าง

- ข้อเสนอโครงการ
 - Training system

-สัญญาจ้าง

- ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน

-Inhouse Training ไม่ต้องจัดทำข้อเสนอโครงการ แต่จัดทำสัญญาจ้างแทน

  7.2 จัดทำส.ขออนุมัติจัดฝึกอบรม เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ (กรณีภาควิชาดำเนินการผ่านหัวหน้าภาคฯ และส่งศูนย์บริการวิชาการดำเนินการต่อไป)

   Inhouse Training ไม่ต้องจัดทำข้อเสนโครงการ เนื่องจากมีสัญญาจ้างและจัดทำขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับเดียวกัน

จ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- หนังสือที่ มอ.066/ว013 ลว.3 ม.ค.53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ ส.ขออนุมัติจัดอบรมพร้อมขออนุมัติไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

 

-ส.ขออนุมัติจัดอบรม

 

 

- แนบกำหนดการอบรมพร้อมแนบข้อเสนอโครงการด้วย
  7.3 จัดทำส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย พร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน  ให้เรียน ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ (กรณีภาควิชาดำเนินการผ่านหัวหน้าภาคฯ และส่งศูนย์บริการวิชาการดำเนินการต่อไป)

(จัดทำทั้ง Public Training และ Inhouse Training)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- หนังสือที่ มอ.066/ว013 ลว.3 ม.ค.53 เรื่อง ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติการขออนุมัติโครงการบริการวิชาการ

 - ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ17) 

- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 

ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน -ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน

-ส.ขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย(Inhouse Training)

ารตรวจสอบหลักๆในปรเด็น
  - การตั้งค่าตอบแทนหากเป็นวิทยากรของภาครัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจ ชม.ละไม่เกิน 1,200 บาท  วิทยากรภาคเอกชน ชม.ละไม่เกิน 1,800 บาท อนึ่งหากจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรในอัตราพิเศษให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่ได้รับมอบหมาย
 - การตั้งค่าตอบแทนวิทยากรต้องสอดคล้องกับจำนวน ชม.บรรยายในกำหนด
 - การตั้งค่าธรรมเนียมเป็นไปตามระเบียบบริการวิชาการฯ  (ปัจจุบันอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 15%)

- Inhouse Training จัดทำขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายเนื่องจากเป็นการจัดอบรมแบบมีสัญญาจ้าง พร้อมแนบกำหนดการจัดอบรม

  7.4 ตรวจสอบและเสนอผู้บริหารคณะฯ พิจารณา พร้อมส่งต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ (โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วย การบริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ9 /ข้อ11)
 
- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) ข้อ 3 (ข้อ4 ยกเลิก) โดยใช้
- ประกาศมหาวิทยาลัย เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ 
-ส.ขออนุมัติจัดอบรมและไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

-ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน


 

 - สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัย พิจารณาตรวจสอบตามระเบียบ และนำเสนอผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม พิจารณาอนุมัติ

  7.5  รับเอกสารฉบับอนุมัติจากสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ม. พร้อมสำเนาไว้ที่หน่วยงาน 1 ชุด และส่งฉบับจริงให้ภาควิชาฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ (โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) -ส.ขออนุมัติจัดอบรมและไม่ถือเป็นวันลาและมีสิทธิ์เบิกค่าใช้จ่าย

-ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย และ/หรือ ส.ขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน

 
ส.ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

 

 

(ไม่มี)
  7.6 ลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs และเก็บเอกสารเข้าแฟ้มโครงการอบรมนั้นๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  - ส.ขออนุมัติจัดอบรม

- โปรแกรม KPIs

- ส.ที่ได้รับการอนุมัติจากสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

- โปรแกรม KPIs

 

(ไม่มี) 

8. ขั้นตอนการยืมเงินจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

8. การยืมเงินจากคณะฯ 8.1 จัดทำส.ขออนุมัติยืมเงินทดรองจ่ายพร้อมสัญญาการยืมเงิน และสำเนาประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ผ่านภาควิชา/หน่วยงานฯ  ส่งให้ศูนย์บริการวิชาการ  คณะฯ

(กรณีศูนย์บริการวิชาการ ยืมเงินทดรองจ่ายจากคณะ ตรวจสอบเงินคงเหลือในบัญชีเงินทดรองจ่ายฝ่ายฯ ก่อน หากไม่มีเงินเพียงพอ ดำเนินการยืมเงินจากคณะเช่นกัน)

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
- แนวปฏิบัติ : เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติเพิ่มเติมการยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้คณะ 
- แนวปฏิบัติ : เรื่อง แจ้งแนวปฏิบัติการสนับสนุนดอกเบี้ยเงินยืมจากมหาวิทยาลัยในโครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 
ส.ขออนุมัติยืมเงินจากคณะ  - ส.ขออนุมัติยืมเงินหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร
 - สัญญายืมเงิน
 - ยืมเงินได้เฉพาะในส่วนของค่าดำเนินการและค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก  โดยแนบสำเนา ส.อนุมัติโประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับอนุมัติจากมหาวิทยาลัยลและสัญญายืมเงิน
  8.2 ศูนย์ริการวิชาการตรวจสอบให้เป็นไปตามแนวปฏิบัติการยืมเงินทดรองจ่ายสำหรับโครงการบริการวิชาการจากเงินรายได้คณะ  และเสนอรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์พิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งต่อไปยังหน่วยคลัง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการ (โทร.7423 ,7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
      (ไม่มี)
  8.3 นำเสนอผู้บริหารที่รับผิดชอบพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าที่หน่วยคลัง
(โทร. 7073-4)
wjutamas@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.ขออนุมัติยืมเงินจากคณะ - ส.ขออนุมัติยืมเงินหลักสูตร ผู้ตรวจสอบอาคาร
 
- สัญญายืมเงิน
(ไม่มี)
  8.4 ติดตามการอนุมัติเงินยืมจากหน่วยคลัง  และเบิกมาใช้ดำเนินการต่อไป  พร้อมเก็บสำเนาการยืมเงินในแฟ้มแต่ละหลักสูตร เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) (ไม่มี) (ไม่มี)   (ไม่มี)

9. ขั้นตอนการจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

9. การจัดเตรียมและดำเนินโครงการฝึกอบรม 9.1จัดเตรียมการต่างๆ ได้แก่ สถานที่, ป้ายชื่อ, เอกสาร, อาหารฯ, เครื่องดื่ม, โสตทัศนูปกรณ์, รถรับส่งวิทยากร และอื่นๆ  โดยให้ปฎิบัติตาม Training Control เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยในการทำงาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) - ฟอร์ม check list

- ฟอร์ม check list


 

 
  9.2 ทำ ส.เรียนเชิญ
       - วิทยากร
       - ผู้ช่วยวิทยากร
       โดยเสนอให้ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ลงนาม
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ส.เรียนเชิญวิทยากร

 

Training system  - กรณีวิทยากรมีสังกัดให้เชิญผ่านต้นสังกัด เช่น เชิญวิทยากรจากภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ ผ่านหัวหน้าภาควิชาฯ เป็นต้น
 - ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงาน

- กรณีวิทยากรและผู้ช่วยวิทยากรเป็นบุคลากรของคณะฯ ลงข้อมูลวิทยากรในโปรแกรม KPI

  9.3 รับลงทะเบียนและรับเงินค่าลงทะเบียนหน้างาน เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและเจ้าหน้าที่การเงินศูนย์บริการวิชาการ คณะฯ
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  -ใบลงทะเบียน
- ใบเสร็จรับเงิน
บลงทะเบียน                      - ให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบความถูกต้องของชื่อ สกุลด้วย  เพื่อจะนำไปจัดทำวุฒิบัตรที่ถูกต้องต่อไป
  - ออกใบเสร็จรับเงินโดยระบุบริษัท/หน่วยงานที่เข้าอบรม หลักสูตรการอบรม จำนวนคน และให้ผู้เข้าอบรมตรวจสอบความถูกต้องก่อน
  9.4 ส่ใบเสร็จรับเงินต้นฉบับให้กับผู้เข้าอบรมและส่งสำเนาให้หน่วยคลังพร้อมเงินสด เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
   - สำเนาใบเสร็จ
- เงินสด
(ไม่มี)  - ควรส่งเงินให้หน่วยคลังทันทีที่เก็บเงินครบถ้วนแล้ว  เพื่อลดความเสี่ยงในการถือเงิน (ก่อน 15.30 น.) ในวันที่เก็บเงิน
-กรณีจัดนอกสถานที่สามารถนำเงินเข้าบัญชีคณะฯไว้ก่อนได้เพื่อป้องกันความเสี่ยงในการถือเงินสดในมือ และนำสลิปโอนเงินส่งหน่วยคลังพร้อสำเนาใบเสร็จก่อนเวลา
15.30 น.
  9.5 ประสานงาน  ดูแลความเรียบร้อยและอำนวยความสะดวกในการดำเนินการอบรมตาม Training control เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)  Training control Training control  - ดำเนินการตาม Training control
  9.6 ส่งแบบประเมินผลการอบรมให้กับผู้เข้าอบรม เพื่อทำการประเมินผลแบบเอกสารหรือแบบ Google From ผ่าน QR-Code เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) แบบฟอร์มการประเมินผล Training system  - เชิญชวนให้ผู้เข้าอบรมกรอกแบบประเมินและติดตามแบบประเมินให้มากที่สุด  เพราะจะเป็นข้อมูลในการพัฒนาปรับปรุงการทำงานต่อไป
 - ใช้โปรแกรม Training system เข้ามาช่วยในการทำงานหรือ Google From เพื่อความรวดเร็วในการสรุปผลการประเมิน

10. ขั้นตอนการสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

10. การสรุปโครงการฝึกอบรมพร้อมเบิกจ่าย 10.1 ทำ ส. สรุปผลการประเมินการอบรมเสนอผู้บังคับบัญชาและวิทยากรทราบ  พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี)   - แบบฟอร์มสรุปผลการประเมิน
- โปรแกรม KPIs

Training system


 

 

 - ไม่มีระเบียบ/แนวปฏิบัติที่ระบุว่าต้องมีการประเมินผลการอบรม  แต่จะต้องใช้เป็นข้อมูลในการประเมินคุณภาพภายใน และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs
  10.2 สรุปค่าใช้จ่ายตามหมวดต่างๆ เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
(ข้อ11 12 13 15 และ 20)
แบบฟอร์มในการสรุปและจัดสรรค่าใช้จ่าย Training system  -เพื่อให้ทราบรายการจ่ายเงินทั้งหมด และทราบเงินเหลือจ่าย

 

 

  10.3 ทำส.ขออนุมัติเบิกเงินจัดอบรมและสรุปค่าใช้จ่ายส่งหน่วยคลังเพื่อเสนอผู้บริหาร อนุมัติ
     - กรณีจัดอบรมแบบ Public Training ส่งหลักฐานการเงินทุกฉบับให้หน่วยคลัง คณะ
     - กรณีจัดอบรมแบบ
Inhouse Training เป็นการเบิกจ่ายประเภทเงินอุดหนุน แบบมีสัญญาจ้าง หลักฐานการเงินเก็บที่หน่วยงานผู้จัดอบรม 
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
 ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551
(ข้อ11 12 13 15 และ 20)
ส.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน  - ส.ขออนุมัติเบิกเงิน
 
 - แนบหนังสือขออนุมัติจัดอบรมและหนังสือขอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับจริง

 - แนบหลักฐานรายละเอียดการออกใบเสร็จที่ระบุรายละเอียดใบเสร็จของผู้เข้าอบรมทุกฉบับ กรณี Inhouse Training แนบสำเนาใบเสร็จรับเงิน

 - แนบรายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมรายชื่อวิทยากรและเจ้าหน้าที่ในการจัดอบรม กรณี Inhouse Training ไม่ต้องแนบ
 - หากมีการยืมเงินการเบิกจ่ายให้หักล้างเงินยืมด้วย
 - กรณีมีเงินเหลือจ่ายจากการยืมเงินให้ส่งคืนคณะฯ พร้อมรับใบเสร็จการคืนเงินยืมจากหน่วยคลังเพื่อเป็นหลักฐานการคืนเงิน
  - ตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินทุกฉบับให้ถูกต้องตามรายการเอกสารเบิกจ่าย กรณี Inhouse Training ไม่ต้องแนบหลักฐานการเงิน

 - เอกสารทุกฉบับที่ส่งเบิกจ่ายสำเนาไว้ที่หน่วยงานผู้จัด 1 ชุด เพื่อเป็นหลักฐานในการตรวจสอบภายหลัง

  10.4 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
        - กรณีจัดอบรมแบบ Public Training ปิดโครงการพร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการที่คณะ โดยเสนอรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนพิจารณาอนุมัติ และส่งเอกสารตัวจริงให้หน่วยคลัง คณะฯ และสำเนาให้ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัย 1 ชุด
     - กรณีจัดอบรมแบบ Inhouse Training  แบบมีสัญญาจ้าง สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ลงนามโดยรองฯเสนอ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม อนุมัติ และสำเนาให้หน่วยคลัง คณะฯ 1 ชุดพร้อมแนบสำเนาประมาณการค่าใช้จ่ายและส.เบิกจ่าย
จ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
ระเบียบมหาวิทยาลัย สงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 ส. สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ส. สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ Public Training

ส. สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ In Training

 

 

- ดำเนินการเบิกจ่ายและสรุปผลให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน 

- บันทึกข้อมูลการปิดโครงการพร้อมการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในโปรแกรม KPI และ  โปรแกรม EXCEL สรุปการจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ

 

  10.4 เก็บเอกสารทั้งหมดรวมทั้งหลักฐานการประเมินเอกสารรายชื่อผู้เข้าอบรม เข้าแฟ้มหลักสูตร และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
(โทร.7089)
eng-service@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) - เอกสารทุกประเภทของการอบรม
- โปรแกรม KPIs
โปรแกรม KPIs

  (ไม่มี)

Powered by Academic Services : Faculty of Engineering PSU