เลขที่เอกสาร PJ-P02
ขั้นตอนการบริการวิชาการแบบไม่มีสัญญาจ้าง
วันที่ประกาศใช้ : 7 ตุลาคม 2552 ปรับปรุงล่าสุด ครั้งที่ 3 : 10 มกราคม 2563 Admin : สุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์(7423) ติดต่อสอบถาม
 เริ่มนับ 28 ต.ค. 52
1.  ขั้นตอนการรับงานบริการ
2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย
3. ขั้นตอนการเบิกจ่าย

1. ขั้นตอนการรับงานบริการ

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

1. การรับงานบริการ

1.1ทำหนังสือถึงคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย/ทำหนังสือถึงภาควิชาฯ/คณะ หรือกรอกแบบฟอร์มขอรับบริการวิชาการ

ผู้ขอรับบริการ

(ไม่มี)

 .ขอรับบริการ

.ขอรับบริการ

กรณีที่ไม่มีหนังสือจากผู้ขอรับบริการ ให้ผู้ปฏิบัติงานทำหนังสือขออนุมัติรับงานเองได้ โดยอ้างที่มาของการรับงาน (แต่ควรจะต้องให้ผู้ขอรับบริการลงนามในเอกสารตกลงว่าจ้างไว้ด้วย กรณีที่ผู้ขอรับบริการไม่จ่ายเงิน จะได้ใช้เป็นหลักฐานยืนยันการจ้างได้)

แบบฟอร์มขอรับบริการ

แบบฟอร์มขอรับบริการ

 

1.2 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาและส่งให้ภาควิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

.ขอรับบริการ

(ไม่มี)

สามารถดำเนินการคู่ขนานระหว่างการนำเสนอและแจ้งภาควิชา/หน่วยงานได้

 

1.3 นำเสนอหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานฯ พิจารณา

เจ้าหน้าที่ภาควิชา/หน่วยงาน ฯ

(ไม่มี)

.ขอรับบริการ

(ไม่มี)

 (ไม่มี)

 

1.4 พิจารณามอบหมายหรือคัดเลือกหรือเวียนเพื่อจัดหาผู้ปฏิบัติงาน

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงาน

(ไม่มี)

.ขอรับบริการ  

(ไม่มี)

 (ไม่มี)

 

1.5 ทำหนังสือเสนอราคาผ่านหัวหน้าภาควิชา/ หน่วยงานฯ มายังคณะ (หน่วยบริการวิชาการฯ)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ..2551
(ข้อ 7-11)

.เสนอราคา

.เสนอราคา

กรณีไม่ทราบเนื้องานชัดเจน แต่สามารถดำเนินการได้ ให้แจ้งตอบรับว่ายินดีรับงาน โดยจะแจ้งค่าใช้จ่ายให้ทราบต่อไปได้

มอ 066/.142
ลว. 12 ธค. 51
เรื่อง แนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่ไม่มีการ

ลงนามในสัญญาจ้าง
( ข้อ 3 )

ผู้ปฏิบัติงานบริการต้องสอบถามรายละเอียดและหากเป็นไปได้ควรตกลงราคากับผู้ขอรับบริการก่อน

การคำนวณค่าใช้จ่ายจะต้องครอบคลุมรายจ่ายทั้งหมดตามระเบียบบริการวิชาการ

 

กรณีไม่มีผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานฯ แจ้งหน่วยบริการวิชาการฯ เพื่อทำหนังสือแจ้งความไม่สะดวกหรือไม่พร้อมในการให้บริการโดยคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมาย ลงนาม ส่งให้ผู้ขอรับบริการ และสำเนาแจ้งภาควิชาฯทราบ

หัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานฯ/
เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ
(โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ส.ตอบแจ้งข้อขัดข้องกับผู้ขอรับบริการ

.ตอบแจ้งข้อขัดข้องกับผู้ขอรับบริการ

กรณีที่เป็นงานในสายงานที่เกี่ยวข้องและ
ไม่สามารถให้บริการได้ ควรให้เหตุผลและคำแนะนำด้วยว่าให้ขอรับบริการจากที่ใดได้บ้าง

 

1.6 ทำหนังสือเสนอราคาให้คณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายส่งให้ผู้ขอรับบริการ และสำเนาแจ้งภาควิชาฯทราบ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

.เสนอราคา

.เสนอราคา

 • ในหนังสือเสนอราคาให้ระบุชื่อผู้ให้บริการ หน่วยงาน หมายเลขโทรศัพท์โดยตรงของผู้ให้บริการหรือภาควิชา/หน่วยงาน สำหรับการติดต่อผู้ให้บริการด้วย

 

1.7 ทำหนังสือตอบรับมายังคณะฯ

ผู้ขอรับบริการ

(ไม่มี)

.ตอบรับ

.ตอบรับ

ขั้นตอนนี้มักจะถูกข้าม โดยผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะดำเนินการขอรับงานและประมาณการค่าใช้จ่ายเลย ในกรณีนี้สามารถทำได้ แต่หากมีการไม่ชำระเงิน จะไม่มีหลักฐานยืนยันได้ ดังนั้นผู้ปฏิบัติงานฯ ควรให้ผู้ขอรับบริการทำ หนังสือตอบรับ เพื่อเป็นการยืนยันด้วย

 

1.8 นำเสนอ คณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมสำเนาแจ้งภาควิชา/หน่วยงานฯเพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบและดำเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

.ตอบรับ

.ตอบรับ

  (ไม่มี)

 

* กรณีผู้รับบริการเป็นหน่วยงานภายในคณะ
ขั้นตอนการดำเนินการเหมือนกัน ยกเว้นการประมาณการไม่ต้องตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการโดยให้ตั้งค่าบริหารโครงการได้

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

มอ.208.01/366
ลงวันที่ 8 ..48
เรื่องแจ้งแนวปฏิบัติ
ในการรับงานบริการ
วิชาการภายในคณะ

.ขออนุมัติรับงานภายในคณะ

.ขออนุมัติรับงานภายในคณะ

  (ไม่มี)

2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

2. ขั้นตอนการขออนุมัติโครงการและประมาณการค่าใช้จ่าย

2.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติรับงานและประมาณการถึงคณะ (ผ่านหัวหน้าภาควิชา/หน่วยงานฯ)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ..2551
(ข้อ 9 - 13,18)

ระบบโปรแกรม ขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย
 

ระบบขออนุมัติรับงานและประมาณากรค่าใช้จ่าย

.ขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย


 

กรณีเป็นงานประเภทวิเคราะห์ทดสอบ ที่เป็นไปตามประกาศของมหาวิทยาลัยแล้ว สามารถขออนุมัติที่คณะได้ ทั้งนี้จะต้องตั้งค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริการวิชาการทุกประการ หากไม่ตรงตามระเบียบจะต้องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติต่อไป

มอ 066/.142
ลว. 12 ธค. 51
เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่ไม่มีการลงนามในสัญญาจ้าง I
การบริหารโครงการ

( ข้อ 2 - 3 )

(ไม่มี)

(ไม่มี) 

มอ.200/3215
ลว.17 ตค.50
เรื่อง ขอรับมอบอำนาจให้รองคณบดีที่ได้รับมอบหมายให้ดูแลบริการวิชาการ/
ผู้ปฏิบัติ แทนรับ
งานบริการวิชาการที่
ไม่มีสัญญาผูกพัน
ทุกประเภท

 

2.2 ตรวจสอบความถูกต้อง พร้อมนำเสนอคณบดี/ ผู้ได้รับมอบหมาย พิจารณาอนุมัติพร้อมสำเนาแจ้งภาควิชา/หน่วยงานและหน่วยคลังทราบ พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs โดยลงข้อมูลโครงการและข้อมูลเงินงบประมาณของโครงการ และเก็บเข้าแฟ้มโครงการ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ..2551
(ข้อ 19.1)

.ขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการ
ค่าใช้จ่าย

.ขออนุมัติรับงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย

วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เสนอผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการอนุมัติ

วงเงิน 300,000 บาท เสนอรองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการอนุมัติ

วงเงิน 500,000
บาท เสนอคณบดีอนุมัติ

ลงข้อมูลโครงการ และข้อมูลเงินงบประมาณขอโครงการ ทันที

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

โปรแกรม KPIs

โปรแกรม KPIs

3. ขั้นตอนการเบิกจ่าย

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

เอกสารตัวอย่าง

Tips ข้อเสนอแนะ

3.1 ผู้รับบริการจ่ายเป็นเช็คหรือตั๋วแลกเงิน

3.1.1 นำเช็คส่งการเงินคณะฯ เพื่อเรียกเก็บเงิน และแจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการต่อไป

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ..2551
ข้อ 19(1) และ19(2)

เช็ค/ตั๋วแลกเงิน

เช็ค

เช็ค/ตั๋วแลกเงินจะต้อง สั่งจ่ายในนาม
"มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์"
เท่านั้น
   ทั้งนี้ ถ้าเช็คสั่งจ่ายในนามมหาวิทยาลัยฯ คณะฯ จะต้องส่งให้มหาวิทยาลัยเรียกเก็บเงิน โดยจะออกใบเสร็จรับเงินทันทีไม่ได
้ โดยจะต้องรอเรียกเก็บเงิน ประมาณ 2 สัปดาห์ ทั้งนี้ การเงินคณะฯ จะออก "ใบรับเช็ค" ให้แทนใบเสร็จรับเงิน

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

การรับเงินจากผู้ว่าจ้างจะต้องส่งเงินทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยก่อน ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนได้

 

3.1.2 ทำเรื่องเบิกเงินไปยังการเงินคณะฯ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

ทำเรื่องผ่านระบบ PSU FMIS Budget

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการ
จ่ายเงิน

จะต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินส่ง
ให้
การเงินคณะฯ  และประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับที่ได้รับอนุมัติแล้ว ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง

 

3.1.3 ตรวจสอบพร้อมนำเสนอคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำส่งการเงินคณะฯ ดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน
(โทร.7073-4) wjutamas@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน

 

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน

สำเนาใบเสร็จรับเงิน/หลักฐานการ
จ่ายเงิน

 (ไม่มี)

 

3.2 ผู้รับบริการจ่ายเป็นเงินสด/เงินโอน

3.2.1 ออกใบเสร็จให้ผู้ขอรับบริการแจ้งผู้ปฏิบัติงานและหน่วยบริการวิชาการฯ ทราบ และนำเงินส่งการเงินคณะฯ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัยว่าด้วยการให้บริการ
วิชาการ พ..2551
ข้อ 19(1) และ19(2)

ใบเสร็จรับเงิน

ใบเสร็จรับเงิน

(ไม่มี)

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

การรับเงินจากผู้ว่าจ้างจะต้องส่งเงินทั้งหมดให้มหาวิทยาลัยก่อน ไม่สามารถหักค่าใช้จ่ายบางส่วนก่อนได้

 

3.2.2 ทำเรื่องเบิกเงินไปยังการเงินคณะฯ

เจ้าหน้าที่หน่วยบริการวิชาการ (โทร.7423)
eng-service@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

 

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐาน
การจ่ายเงิน

ทำเรื่องผ่านระบบ PSU FMIS Budget

(ไม่มี)

จะต้องแนบสำเนาใบเสร็จรับเงินส่งให้การเงินคณะฯ ประกอบการเบิกจ่ายทุกครั้ง

 

3.2.3 ตรวจสอบพร้อมนำเสนอคณบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายเพื่อพิจารณาอนุมัติและนำส่งกองคลัง

เจ้าหน้าที่ารเงิน
(โทร. 7073-4)
 wjutamas@eng.psu.ac.th

ระเบียบมหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ว่าด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัย พ
..2551

.ขออนุมัติ
เบิกเงิน/สำเนาใบเสร็จรับเงิน/
หลักฐาน
การจ่ายเงิน

(ไม่มี)

 (ไม่มี)

 

3.2.4 พิมพ์เช็คเสนอผู้มีอำนาจลงนามสั่งจ่ายเช็ค

เจ้าหน้าที่กองคลัง
(โทร. 2236)

(ไม่มี)

เช็ค

(ไม่มี)

ผู้ปฏิบัติงานจะต้องติดตามเช็คจากกองคลังเอง เนื่องจากกองคลังไม่ได้แจ้งเมื่อเช็คลงนามแล้ว

 

Powered by Academic Services : Faculty of Engineering PSU