เลขที่เอกสาร PJ-P01
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน "บริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง"
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันที่ประกาศใช้ : 12 สิงหาคม 2552 ปรับปรุงล่าสุด (ครั้งที่ 5) : 30 มกราคม 2564 Admin : อรุนันต์ หีมชูด(7423) ติดต่อสอบถาม 0-7428-7423
 เริ่มนับ 28 ต.ค.2552
1. ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ 7. ขั้นตอนการมอบอำนาจในการรับเงินแทน
2. ขั้นตอนการต่อรองราคา 8. ขั้นตอนการส่งงานและเบิกเงิน
3. ขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง 9. ขั้นตอนการเบิกจ่าย
4. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารค้ำประกันธนาคาร 10. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ
5. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 11. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
6 ขั้นตอนการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย   ดาวน์โหลดไฟล์(Word) ตัวอย่างหนังสือบันทึกข้อความ "งานบริการวิชาการแบบมีสัญญาจ้าง"ที่นี่
1. ขั้นตอนการจัดทำข้อเสนอโครงการ
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /แบบฟอร์ม เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

1.การจัดทำข้อเสนอโครงการ 1.1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดส่งหนังสือเชิญชวน และข้อกำหนดของโครงการ (TOR) มาให้มหาวิทยาลัย/คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) หรือผ่านสาขาวิชา/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่หน่วยสารบรรณ
(โทร.7017)
(ไม่มี) หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และ TOR Ex.1-1 หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และ TOR กรณีที่หนังสือเชิญชวนระบุเรียนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับหนังสือมา ดำเนินการส่งต่อให้กองกลาง มหาวิทยาลัยลงรับหนังสือเข้าระบบทุกครั้ง
กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือเชิญชวนให้คณะ/สาขาวิชา/หน่วยงาน คณะฯ ไม่สามารถส่งข้อเสนอโครงการได้โดยตรง จะต้องเสนอผ่านมหาวิทยาลัยเท่านั้น

กรณีที่มีการระบุชื่อ/หน่วยงานผู้ให้บริการจะต้องส่งให้ชื่(และสำเนาแจ้งต้นสังกัด)/ หน่วยงานที่ระบุเท่านั้น

1.2 ลงบันทึกเก็บข้อมูลการเชิญชวน

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

(ไม่มี) โปรแกรม KPIs Ex.1-2 โปรแกรม KPIs ควรลงข้อมูลทันทีที่ได้รับเรื่อง
1.3 วิเคราะห์เงื่อนไขข้อกำหนดของโครงการแจ้งสาขาวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

หนังสือเชิญชวนของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง และ TOR Ex.1-3 เส้นทางการนำเสนอ E-doc หนังสือเชิญชวนไปยังผู้ปฏิบัติงาน โดยระบุกำหนดวันส่งข้อเสนอโครงการ การกำหนดวันส่งให้พิจารณาจากวันที่ผู้ว่าจ้างหมดเขตเป็นหลัก โดยจะต้องเผื่อเวลา  สำหรับมหาวิทยาลัยดำเนินการด้วยประมาณ 2-3 วัน (ถ้ามีเวลาเพียงพอ)
การส่งหนังสือเชิญชวน และ TOR ให้ส่งถึงผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ทาง E-doc
1.4 บันทึกนำเสนอสแกนแจ้งสาขาวิชา/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับความเชี่ยวชาญในสาขานั้น และนำเสนอผู้บริหารพิจารณา และส่งเวียนแจ้งให้คณาจารย์ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาดำเนินการในระบบ E-doc เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) เพิ่มการประชาสัมพันธ์ข่าวสารผ่านช่องทาง E-mail หรือ Line Group เพื่อกระจายข่าวสารและการรับรู้ให้คณาจารย์ในคณะทราบมากยิ่งขึ้น
1.5 พิจารณาและจัดทำข้อเสนอโครงการ พร้อมหนังสือบันทึกข้อความขอส่งข้อเสนอโครงการ ถึงอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เสนอผ่านผู้บริหารคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ  Ref.1-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 7) หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการจากผู้ปฏิบัติงาน Ex.1-4 หนังสือนำส่งยื่นข้อเสนอโครงการจากผู้ปฏิบัติงาน

การจัดทำข้อเสนอโครงการด้านราคา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบฯ บริการวิชาการ พ.ศ.2551 ทุกประการ

Ref.1-2 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ (โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง) (ข้อ 6) ข้อเสนอโครงการ Ex.1-5 ข้อเสนอโครงการ ข้อเสนอโครงการประกอบด้วย ข้อเสนอโครงการด้านเทคนิค และด้านราคา
1.6 บันทึกข้อมูลการส่งข้อเสนอโครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรม KPIs Ex.1-6 โปรแกรม KPIs ควรลงข้อมูลทันทีที่ได้รับเรื่อง
1.7 นำเสนอคณบดี/รองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ เพื่อพิจารณาและส่งต่อสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

Ref.1-3 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ (โครงการที่มีการลงนามในสัญญาจ้าง ข้อ 3 และข้อ 5)

 

หนังสือนำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ พร้อมขอรับมอบอำนาจยื่นฯ Ex.1-7 หนังสือนำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ พร้อมขอรับมอบอำนาจยื่นฯ สอบถามเจ้าหน้าที่โครงการ หรือผู้ปฏิบัติงานทุกครั้งว่า เมื่อผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จะให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้ส่งออกไปยังผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือผู้ปฏิบัติงานจะดำเนินการส่งออกเอง เพื่อจะได้ประสานงานกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมได้ถูกต้อง
ผู้ปฏิบัติงานสามารถขอรับมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ/ต่อรองราคา และขอเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอโครงการไปในคราวเดียวกันกับหนังสือขอส่งข้อเสนอโครงการ
- กรณีที่มีการส่งข้อเสนอโครงการมากกว่า 1 โครงการให้คณะคัดเลือกเพียง 1 โครงการ ส่งมหาวิทยาลัย   ข้อเสนอโครงการ Ex.1-8 แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการรับงานบริการวิชาการเพื่อประกอบการรับงานใหม่ (F.1) ตรวจสอบวันหมดเขตการรับข้อเสนอโครงการก่อนทุกครั้ง พร้อมประสานงานกับสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เพื่อดำเนินการส่งให้ทันกำหนด
- กรณีที่ผู้ปฏิบัติงานเสนอโครงการใหม่แต่มีโครงการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จให้ผู้ปฏิบัติงานสรุปตามแบบฟอร์ม (F.1) มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยทุกครั้ง แบบฟอร์มรายงานการดำเนินการรับงานบริการวิชาการเพื่อประกอบการรับงานใหม่ (F.1) หากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป อาจจะไม่ทัน ให้ผู้ปฏิบัติงานติดต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้างโดยตรงเพื่อต่อรองขอส่งหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการทางโทรสาร /E-mail ไปก่อน ส่วนหนังสือนำส่งฉบับจริง พร้อมข้อเสนอโครงการ จะจัดส่งตามไปภายในวันที่กำหนดของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง
  กรณีที่คณะไม่สะดวกในการพิจารณาคัดเลือกโครงการให้เหลือเพียงโครงการเดียว สามารถขอให้มหาวิทยาลัย พิจารณาแต่งตั้งในรูปคณะกรรมการ จากส่วนกลางได้

1.8 นำเสนอถึงอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม หนังสือขอรับมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ (ถ้ามี)

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)

(ไม่มี)

หนังสือนำส่งพร้อมข้อเสนอโครงการ พร้อมขอรับมอบอำนาจยื่นฯ Ex.1-9 หนังสือยื่นข้อเสนอโครงการ (ฉบับเจ้าหน้าที่สำนักฯ นำเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายฯ)

เอกสารประกอบการการยื่นข้อเสนอโครงการ และการขอรับมอบอำนาจ ของมหาวิทยาลัย ต้องรับรองสำเนาถูกต้อง และประทับตรามหาวิทยาลัยทุกแผ่น

1.9 ส่งออกหนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ และหนังสือขอรับมอบอำนาจยื่นข้อเสนอโครงการ (ถ้ามี) พร้อมแนบเอกสารหลักฐานของมหาวิทยาลัยให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง และสำเนาแจ้งคณะฯ เพื่อแจ้งให้ผู้ปฏิบัติงานทราบ

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)

(ไม่มี)

หนังสือนำส่งฉบับถึงหน่วยงานผู้ว่าจ้าง (ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม) พร้อมข้อเสนอโครงการ
หนังสือ
มอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการ
Ex.1-10 หนังสือนำส่งข้อเสนอโครงการ (ฉบับที่มหาวิทยาลัยลงนามถึงหน่วยงานผู้ว่าจ้าง)
1.10 พิจารณาข้อเสนอโครงการ

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

(ไม่มี) ข้อเสนอโครงการ (ไม่มี)  
  - ขอต่อรองราคา (ไม่มี) หนังสือต่อรองราคาจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง Ex.1-11 หนังสือต่อรองราคาจากผู้ว่าจ้าง

(โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 2)

  - ตอบรับข้อเสนอโครงการ (ไม่มี) หนังสือตอบรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง Ex.1-12 หนังสือตอบรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

การตอบรับข้อเสนอโครงการ บางหน่วยงานผู้ว่าจ้างอาจไม่มีหนังสือตอบรับโดยส่งสัญญามาให้ลงนามเลย

  - ไม่ได้รับการคัดเลือก

(ไม่มี)

หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง Ex.1-13 หนังสือแจ้งผลการคัดเลือกจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง  

1.11 นำเสนออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายทราบ และสำเนาแจ้งคณะที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)

(ไม่มี)

หนังสือต่อรองราคา หรือหนังสือตอบรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง Ex.1-14 หนังสือต่อรองราคา หรือหนังสือตอบรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง  

1.12 นำเสนอคณบดี/รองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

หนังสือต่อรองราคา หรือหนังสือตอบรับข้อเสนอโครงการจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง Ex.1-15 หนังสือต่อรองราคา (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ นำเสนอ มหาวิทยาลัย)  
2. ขั้นตอนการต่อรองราคา
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

2. การต่อรองราคา 2.1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างขอต่อรองราคา (ด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร) หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

 Ref.2-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 7.3)

  หนังสือต่อรองราคาจากผู้ว่าจ้าง (ถ้ามี) Ex.2-1 หนังสือต่อรองราคา กรณีที่ถูกต่อรองราคา ให้พิจารณาว่าค่าบริการจะต้องเพียงพอกับค่าใช้จ่ายในการให้บริการ โดยรวมค่าธรรมเนียมบริการวิชาการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ (ถ้ามี) ด้วย หรือเป็นงานที่ได้รับอนุมัติจากอธิการบดีเป็นกรณีพิเศษหรือไม่
 
2.2 ทำหนังสือยืนยันราคาเดิมหรือเสนอราคาใหม่ถึงอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เสนอมายังคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ   หนังสือยืนยันหรือเสนอราคาฉบับใหม่ Ex.2-2 หนังสือยืนยันหรือเสนอราคาฉบับใหม่ ราคาที่จะรับดำเนินการจะต้องครอบคลุม ค่าใช้จ่ายตามระเบียบบริการวิชาการทุกข้อที่เกี่ยวข้อง
Ex.2-3 หนังสือขอรับมอบอำนาจในการต่อรองราคา ผู้ปฏิบัติงานเดินทางไปเจรจาต่อรองราคากับคณะกรรมการจ้างที่ปรึกษา โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ประชุมเพื่อต่อรองราคา ผู้ปฏิบัติงานจะต้องเป็นผู้ชี้แจงการต่อรองราคา และต้องขอรับมอบอำนาจจากอธิการบดีให้เป็นผู้มีอำนาจในการต่อรองราคาด้วย
2.3 นำเสนอคณบดี หรือรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายลงนาม ผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการ นำเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือยืนยันหรือเสนอราคาใหม่ Ex.2-4 หนังสือต่อรองราคา (ฉบับที่เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ นำเสนอ)  
2.4 ส่งหนังสือยืนยันยันราคาให้กับหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เพื่อพิจารณาราคาที่เสนอใหม่ (หรือยืนยันราคาเดิม) และสำเนาแจ้งคณะฯ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือนำส่งถึงผู้ว่าจ้าง (ฉบับผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม) Ex.2-5 หนังสือยืนยันราคา หรือเสนอราคาใหม่ต่อรองราคาฉบับหาวิทยาลัยลงนาม และหนังสือมอบอำนาจให้ต่อรองราคา  
3. ขั้นตอนการลงนามสัญญาจ้าง
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

3. การลงนามสัญญาจ้าง

3.1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างนำส่งสัญญามาให้

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา Ex.3-1 หนังสือนำส่งสัญญาจ้างของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ถึง มหาวิทยาลัย หากหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งสัญญาหรือฝากมากับผู้ปฏิบัติงาน ให้นำส่งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมดำเนินการต่อไป โดยให้สำเนาไว้สำหรับการตรวจสอบสัญญา
3.2 ลงรับสัญญา เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา (ไม่มี) หน่วยงานผู้ว่าจ้างบางรายอาจส่งสัญญาจ้างมาทาง E-mail หากมีการปรับแก้ข้อมูลให้แจ้งหน่วยงานผู้ว่าจ้างทราบก่อนทุกครั้ง พร้อมส่ง E-mail ฉบับปรับแก้ให้หน่วยงานผู้ว่าจ้างพิจารณาด้วย
3.3 ส่งสัญญาให้คณะฯ ตรวจสอบ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา

Ex.3-2 หนังสือนำส่งสัญญาจ้างฉบับนำเสนอผู้บริหารมหาวิทยาลัย และคณะฯ ให้ดำเนินการ

สัญญาจ้างจะมีจำนวน 2 ชุด คือ สัญญาตัวจริง และสัญญาคู่ฉบับ

3.4 ตรวจสอบสัญญาจ้างเบื้องต้น พร้อมส่งให้ผู้ปฏิบัติงานพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดต่อไป

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา (ไม่มี)  
3.5 ตรวจสอบเนื้อหาในสัญญา ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

 

 

(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา Ex.3-3 หลักการตรวจสอบสัญญาจ้างโดยผู้ปฏิบัติงาน  ผู้มีอำนาจในการลงนามในสัญญาจ้าง คือ อธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับมอบอำนาจ โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อเสนอโครงการ Ex.3-4 หนังสือยืนยันการแก้ไขตามนิติกรและขอให้ลงนามในสัญญาฉบับแก้ไข  รองอธิการบดี เป็นผู้ลงนามผู้ช่วยศาสตราจารย์จุมพล ชื่นจิตต์ศิริ ตำแหน่งรองอธิการบดีฝ่ายกฏหมายและบริการวิชาการ ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตาม คำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1370/2561 ลว.1 ส.ค.61
 ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เป็นผู้ลงนาม
รองศาสตราจารย์ ดร.มิตรชัย จงเชี่ยวชาญ ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันปรากฏตาม คำสั่งมอบอำนาจของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 0405/2563 ลว.12 มี.ค.63
 คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ เป็นผู้ลงนาม (กรณีขอรับมอบอำนาจจากมหาวิทยาลัย) รองศาสตราจารย์ ดร.ธนิต เฉลิมยานนท์ ตำแหน่งคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผู้รับมอบอำนาจ อ้างอิงตามหนังสือมอบอำนาจของมหาวิทยาลัย
 ที่อยู่ของมหาวิทยาลัย เลขที่ 15 ถนนกาญจนวณิชย์ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

3.6 จัดทำหนังสือยืนยันการลงนามในสัญญา ถึงอธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

หนังสือยืนยันการลงนามในสัญญา Ex.3-5 หนังสือยืนยันการลงนามในสัญญา  
3.7 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
 Ref.3-1 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1370/2561 เรื่อง อำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ หนังสือยืนยันการลงนามในสัญญา Ex.3-6 หนังสือยืนยันการลงนามสัญญา (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการนำเสนอ คณบดี/รองคณบดีฯ)  
 - กรณีที่มีการมอบหมายให้ลงนามในสัญญาจ้างแทนอธิการบดี จะต้องมอบหมายให้ผู้บริหารหน่วยงาน (คณบดี) เท่านั้น เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
 Ref.3-2 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 (ข้อ 17) หนังสือขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญา Ex.3-7 หนังสือขอรับมอบอำนาจในการลงนามในสัญญา กรณีขอรับมอบอำนาจ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องแนบสัญญาจ้างให้ มหาวิทยาลัยพิจารณาด้วยทุกครั้ง
Ref.3-3 มอ.066/ว.142 ลว. 12 ธค. 51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ 51 (ข้อ 7) Ex.3-8 หนังสือมอบอำนาจให้ลงนามในสัญญาจากมหาวิทยาลัย  สอบถามผู้ว่าจ้างว่ามีพิธีลงนามในสัญญาจ้างหรือไม่ หากไม่มีพิธีการใดๆ ควรประสานงานกับผู้ว่าจ้างแจ้งให้ส่งสัญญาจ้างมาเพื่อให้ลงนามและผู้มีอำนาจลงนามส่งกลับคืนภายหลัง
3.8 จัดเก็บข้อมูลโครงการในระบบ KPIs(รายละเอียดตามสัญญาจ้าง) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรม KPIs Ex.3-9 โปรแกรม KPIs ควรลงข้อมูลทันทีที่ได้รับเรื่อง
กรณีที่ยังไม่มีวันที่ดำเนินการให้เพิ่มเติมข้อมูลโครงการ หลังจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างส่งสัญญาคู่ฉบับที่ลงนามสมบูรณ์แล้วมาให้พร้อมทั้งข้อมูลงวดงานแต่ละงวด
3.9 นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม และบันทึกเสนอสำนักกฏหมาย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ดำเนินการ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) สัญญาจ้างที่ปรึกษา
หนังสือขอรับมอบอำนาจ
Ex.3-10 หนังสือขอให้พิจารณาลงนามในสัญญาจ้าง (ฉบับเจ้าหน้าที่สำนักฯ นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายลงนาม) หนังสือมอบอำนาจให้ติดอากรแสตมป์ด้วยจำนวน 20 บาท โดยติดที่หน้าแรกด้านล่างมุมซ้าย พร้อมขีดฆ่าบนอากรแสตมป์ โดยผู้ปฏิบัติงานรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการซื้ออากรแสตมป์
Ex.3-11 หนังสือให้ตรวจสอบสัญญาจ้าง (ฉบับเจ้าหน้าที่สำนักฯ นำเสนอ)
3.10 ตรวจสอบรายละเอียดข้อความที่ควบคุมความผิดหรือให้มีผลทางกฏหมาย ความได้เปรียบเสียเปรียบในสัญญาจ้าง นิติกร สำนักกฏหมาย
ติดต่อ โทร.2048
(rath.d@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือบันทึกขอให้ดำเนินกาตรวจสอบสัญญาจ้าง Ex.3-12 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบสัญญาจ้าง (ฉบับที่นิติกรนำเสนอ) ผู้ปฏิบัติงานควรติดต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้างขอไฟล์ร่างสัญญามาเพื่อทำการตรวจสอบก่อนจะมีการนำเสนอลงนาม เนื่องจากขั้นตอนนี้จะใช้เวลาการตรวจสอบสาระสำคัญต่างๆ ประมาณ 2 สัปดาห์

 - กรณีที่ขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง เสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนาม พร้อมส่งให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง และสำเนาแจ้งให้คณะ/ผู้ปฏิบัติงานทราบ

เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี)  หนังสือขอรับมอบอำนาจฯ
 สำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ
 สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ
 พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว.12 ต.ค.61
 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 045/2561 ลว.2 พ.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1370/2561 ลว.1 ส.ค.61 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่าง ๆ
 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 ข้อมูลผู้ซื้อ-ผู้ขายในระบบ e-GP ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รายละเอียดบัญชีธนาคารในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 หนังสือขอรับมอบอำนาจ
 สำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ
 สำเนาบัตรของผู้รับมอบอำนาจ
 
Ex.3-13 พรบ.มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
 
Ex.3-14 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง การกำหนดวิทยาเขตและการจัดตั้งส่วนงานของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2562
 
Ex.3-15 ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งอธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลว.12 ต.ค.61
 
Ex.3-16 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 045/2561 ลว.2 พ.ย.61 เรื่อง แต่งตั้งรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Ex.3-17 คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ที่ 1370/2561 ลว.1 ส.ค.61 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่า
 
Ex.3-18 บัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Ex.3-19 ข้อมูลผู้ซื้อ-ผู้ขายในระบบ e-GP ของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 
Ex.3-20 รายละเอียดบัญชีธนาคารในนามมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
หน่วยงานผู้ว่าจ้างบางราย อาจจะขอเอกสารอื่นเพิ่มเติม ให้ผู้ปฏิบัติงานจัดทำหนังสือแจ้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม จัดเตรียมเอกสารรพร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตรามหาวิทยาลัยทุกแผ่น
 - กรณีไม่ต้องมอบอำนาจสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมายลงนามในสัญญาและคู่สัญญาพร้อมส่งสัญญาและคู่สัญญาคืนหน่วยงานผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือนำส่งสัญญา
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
   
3.11 ส่งสัญญาและคู่สัญญาคืนผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือนำส่งสัญญา
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
 Ex.3-21 หนังสือนำส่งสัญญาจ้างของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ถึง มหาวิทยาลัย แจ้งผู้ปฏิบัติงานให้ทราบว่าหากผู้ว่าจ้างส่งสัญญาคืนให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรงให้ส่งให้มหาวิทยาลัยต่อ โดยสำเนาเก็บไว้1 ชุด และส่งคณะ 1 ชุด ( ฉบับจริงส่งมหาวิทยาลัย )
3.12 นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมสำเนาแจ้งคณะ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบต่อไป เมื่อผู้ว่าจ้างส่งสัญญาคืนมาให้ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือนำส่งสัญญา
สัญญาจ้างที่ปรึกษา
Ex.3-22 หนังสือนำส่งสัญญาจ้างฉบับที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม
Ex.3-23 สัญญาจ้างฉบับที่ลงนามแล้ว
 
3.13 นำเสนอผู้บริหารคณะ และลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เฉพาะส่วนที่ยังไม่สมบูรณ์ เช่น วันเริ่มต้นและสิ้นสุดสัญญา) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สัญญาจ้าง
โปรแกรม KPIs
Ex.3-24 โปรแกรม KPIs ควรลงข้อมูลทันที
3.14 แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบ พร้อมจัดทำหนังสือให้ผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการบริการวิชาการฯ กรณีที่โครงการมีงบค่าดำเนินการ (หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินการ) เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
มอ  001.17/ว536 ลว.21 เม.ย.61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ หนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการบริการวิชาการฯ
 
Ex.3-25 หนังสือแจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โครงการบริการวิชาการฯ (โปรดดูรายละเอียดในขั้นตอนที่ 10)
4. ขั้นตอนการจัดทำเอกสารค้ำประกันธนาคาร
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

4. ารจัดทำเอกสารค้ำประกันธนาคาร 4.1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างจัดส่งหนังสือแจ้งให้ดำเนินการจัดทำเอกสารค้ำประกัน หน่วยงานผู้ว่าจ้าง

Ref.4-1 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 172 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า และตามข้อ 174 หลักประกันผลงาน

หนังสือแจ้งให้จัดทำหนังสือค้ำประกัน
รายละเอียดแนบท้ายสัญญาจ้าง/เงื่อนไขการจ่ายเงินและหลักประกัน
Ex.4-1 หนังสือแจ้งให้จัดทำหนังสือค้ำประกันจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง

Ex.4-2 หนังสือขอให้ชี้แจงการออกหนังสือค้ำประกัน

หนังสือค้ำประกันให้ดำเนินการทันทีหลังจากการลงนามในสัญญาแล้ว หากเกิน 30 วัน ธนาคารจะขอให้ผู้ปฏิบัติงานทำหนังสือชี้แจงความล่าช้า เนื่องจากธนาคารต้องจัดทำเอกสารย้อนหลังและชี้แจงไปยังธนาคารของสำนักงานใหญ่ที่ส่วนกลาง
ดูรายละเอียดที่เอกสารแนบท้ายสัญญาเงื่อนไขการจ่ายเงิน จะระบุยอดเงินการค้ำประกัน
ตรวจสอบเงื่อนไขว่าต้องจัดทำเอกสารหนังสือค้ำประกันหรือไม่ หากเข้าข่ายเงื่อนไขทั้งสองกรณี ให้ผู้ปฏิบัติงานรีบดำเนินการจัดทำหนังสือถึงมหาวิทยาลัย
4.2 ติดต่อธนาคารเพื่อขอแบบฟอร์มการออกหนังสือค้ำประกัน พร้อมจัดทำหนังสือบันทึกความข้อความ เสนออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการทางวิชาการวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยลงนามในแบบฟอร์มและมีหนังสือนำส่งขอให้ธนาคารจัดทำเอกสารหนังสือค้ำประกัน
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
Ex.4-3 หนังสือขอให้มหาวิทยาลัยลงนามในแบบฟอร์มและมีหนังสือนำส่งขอให้ธนาคารจัดทำเอกสารหนังสือค้ำประกัน
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
ให้แนบสำเนาสัญญาจ้างฉบับที่ลงนามแล้วด้วย
4.3 ตรวจสอบเงื่อนไขในสัญญา และยอดเงินที่ต้องใช้เป็นหลักประกันเงินค่าจ้างล่วงหน้า หรือเงินค่าประกันผลงานว่าตรงกันหรือไม่ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 172 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า และข้อ 174 หลักประกันผลงาน

สำเนาสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
 
4.4 กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

สำเนาสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคาร

ระบุชื่อโครงการ เลขที่สัญญาจ้าง ชื่อหน่วยงานผู้ว่าจ้างที่ต้องออกหนังสือค้ำประกัน ยอดเงินที่ใช้เป็นหลักประกัน และชื่อผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกัน
บัญชีธนาคารและวงเงินที่ใช้อ้างอิงเพื่อออกหนังสือค้ำประกันใช้บัญชีธนาคารของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ บัญชีกระแสรายวันเท่านั้น
ผู้มีอำนาจลงนามในแบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันเป็นอธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายของมหาวิทยาลัยเท่านั้

4.5 นำเสนคณบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายผ่านหัวหน้าศูนย์บริการวิชาการลงนาม และนำเสนอมหาวิทยาลัยดำเนินการต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนาสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคาร
 
4.6 แจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบ และนำเอกสารทั้งหมดติดต่อธนาคาร และสำเนาเอกสารจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือเอกสารนำส่งขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันฉบับที่ลงนาม
สำเนาสัญญาจ้างของโครงการ
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
สำเนาคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรพนักงานผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
Ex.4-4 หนังสือนำส่งขอให้ธนาคารออกหนังสือค้ำประกันฉบับที่ลงนาม
สำเนาสัญญาจ้าง
แบบฟอร์มหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนาม
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
สำเนาคำสั่งมอบอำนาจให้ผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรพนักงานผู้ลงนามของมหาวิทยาลัย
การออกหนังสือค้ำประกันของธนาคารใช้เวลารอประมาณ 1 สัปดาห์
หนังสือค้ำประกันธนาคาร มีค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือ ขึ้นอยู่จำนวนวงเงินและระยะเวลาที่ขอให้ออกหนังสือค้ำประกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว
4.7 ตรวสอบความครบถ้วนของเอกสาร และดำเนินการออกหนังสือค้ำประกันให้กับผู้ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) หนังสือค้ำประกัน Ex.4-5 หนังสือค้ำประกัน  
4.8 ติดต่อรับหนังสือค้ำประกัน และนำไปมอบไว้กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นหลักประกันตามเงื่อนไขของสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) หนังสือค้ำประกัน  
4.9 เมื่อสิ้นสุดเวลาการค้ำประกัน ผู้ปฏิบัติงานต้องรีบดำเนินการขอคืนหนังสือค้ำประกันจากหน่วยงานผู้ว่าจ้าง โดยจัดทำเป็นหนังสือขอคืนหนังสือค้ำประกัน ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) และติดต่อธนาคารทันที
 
ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) หนังสือขอให้มีหนังสือขอคืนหนังสือค้ำประกัน
หนังสือขอคืนหนังสือค้ำประกันฉบับที่ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม
หนังสือค้ำประกัน
Ex.4-6 หนังสือขอให้มีหนังสือคืนหนังสือค้ำประกัน
Ex.4-7 หนังสือขอคืนหนังสือค้ำประกันฉบับที่ผู้บริหารคณะฯ ลงนาม
หนังสือค้ำประกัน

ผู้ปฏิบัติงานสามารถขอคืนหนังสือค้ำประกันจากหน่วยงานผู้ว่าจ้างได้ภายใน 30 วันหลังจากส่งมอบงานและหน่วยงานผู้ว่าจ้างตรวจรับงานงวดสุดท้ายเสร็จสิ้นแล้ว
การคืนหนังสือค้ำประกันให้กับธนาคาร ผู้ปฏิบัติงานต้องให้เจ้าหน้าที่ธนาคารเซ็นชื่อรับเอกสารไว้ที่สำเนาหนังสือนำส่งขอคืนหนังสือค้ำประกันไว้เป็นหลักฐานด้วย เนื่องจากธนาคารไม่ได้ออกหลักฐานใดๆ ให้เป็นหลักฐานการคืน

5. ขั้นตอนการเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

5. การเสนอแต่งตั้งคณะทำงาน 5.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายมาในฉบับเดียวกันได้ เสนออธิการบดี หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ส่งผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ Ref.5-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 18) หนังสือขอแต่งตั้งคณะทำงาน Ex.5-1 หนังสือขอแต่งตั้งคณะทำงาน สามารถดำเนินการทำ หนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงานพร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในฉบับเดียวกันได้
5.2 ตรวจสอบรายชื่อคณะทำงานโครงการเพื่อนำเสนอผู้บริหารคณะพิจารณานำเสนออธิการบดีหรือผู้ได้รับมอบหมาย แต่งตั้งคณะทำงานต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
Ref.5-2 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ (โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง ข้อ II การบริหารโครงการ) (ข้อ 1.1) หนังสือขอแต่งตั้งคณะทำงาน กรณีทำงานคนเดียว (ไม่มีผู้ร่วมโครงการ) ไม่ต้องแต่งตั้งคณะทำงาน ให้ระบุในหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายว่า "โครงการนี้มีผู้ปฏิบัติงานเพียงคนเดียว จึงไม่ได้แต่งตั้งคณะทำงาน"
 - กรณีมีบุคคลภายนอกคณะฯ หรือภายนอกมหาวิทยาลัย ต้องทำหนังสือขออนุมัติบุคลากรจากต้นสังกัด เสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานโครงการ Ex.5-2 หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการนำเสนอ)
Ex.5-3 หนังสือขออนุมัติบุคลากรภายนอกเป็นคณะทำงาน
 
 - ต้นสังกัดมีหนังสือตอบรับครบทุกหน่วยงาน ต้นสังกัดของบุคคล
ภายนอกคณะหรือนอกมหาวิทยาลัย
(ไม่มี) หนังสือตอบรับ/ยินดีให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภายนอก Ex.5-4 หนังสือตอบรับ/ยินดีให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภายนอก  
5.3 นำเสนอขอแต่งตั้งคณะทำงาน (พร้อมแนบหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดทุกฉบับ ) จ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขอแต่งตั้งคณะทำงาน หนังสือแต่งตั้งคณะทำงาน (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการนำเสนอ)
หนังสือตอบรับ/ยินดีให้เข้าร่วมโครงการจากหน่วยงานภายนอก
หากยังไม่ได้รับหนังสือตอบรับจากหน่วยงานต้นสังกัดของบุคลากรภายนอก อนุโลมให้ใช้สำเนาหนังสือขออนุมัติให้บุคลากรร่วมเป็นคณะทำงานโครงการจากคณะฯ แนบไปก่อนได้ และเมื่อได้รับหนังสือตอบรับแล้วให้ส่งสำเนาแจ้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคมทราบภายหลัง
5.4 นำเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานและสำเนาแจ้งคณะทราบ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน Ex.5-5 คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน  
5.5 นำเสนอคณบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทราบ และแจ้งผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องทราบ พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs (คณะทำงาน ) และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) คำสั่งมหาวิทยาลัย เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน
โปรแกรม KPIs
Ex.5-6 เส้นทาง E-doc การนำเสนอคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบ
Ex.5-7 โปรแกรม KPIs
 
6. ขั้นตอนการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

6. การขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย 6.1 จัดทำหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย ถึงนำเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ Ref.6-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลว.13 ต.ค.51 (ข้อ 9-14 และข้อ 18)
 
หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย Ex.6-1 หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย สามารถดำเนินการทำหนังสือขออนุมัติแต่งตั้งคณะทำงาน พร้อมประมาณการค่าใช้จ่ายในฉบับเดียวกันได้
 
Ref.6-2 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่มีสัญญาจ้าง ข้อ II การบริหารโครงการ (ข้อ 1.2) ตั้งค่าตอบแทนคณะทำงานต้องไม่เกินร้อยละ 70 ยกเว้นโครงการที่ให้คำปรึกษาอย่างเดียว สามารถตั้งค่าตอบแทนเกินร้อยละ 70 ได้ แต่ต้องไม่ตั้งค่าดำเนินการ
Ref.6-3 มอ 066/ว.014 ลว.4 มี.ค.52 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) (ข้อ 2-ข้อ 4) ตั้งค่าธรรมเนียมบริการวิชาการร้อยละ 15 ของค่าตอบแทน + ค่าดำเนินการ
การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายจะต้องครอบคลุมรายรับและรายจ่ายทั้งหมด
6.2 ตรวจสอบความถูกต้อง และนำเสนอคณบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณา นำเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2551 ลว.13 ต.ค.51 (ข้อ 9 -14 และข้อ 18) หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย Ex.6-2 หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ นำเสนอ) การขออนุมัติประมาณการ ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัย จะต้องมีคำชี้แจงเหตุผลประกอบในหนังสือขออนุมัติประมาณการ  ทุกครั้ง
Ref.6-4 ประกาศยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการใหม่ ลว. 2 เม.ย.56 กรณีที่ตั้งค่าตอบแทนวิทยากรของโครงการบริการวิชาการทุกประเภทจะต้องอัตราดังนี้
- ให้กับวิทยากรที่สังกัด ม.อ. ไม่เกิน ชม.ละ 1,200 บาท
- วิทยากรภายนอกที่เป็น จนท.ของรัฐ ไม่เกิน ชม.ละ 1,200 บาท
- วิทยากรที่สังกัดภาคเอกชน ไม่เกิน ชม.ละ 1,800 บาท
มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่มีสัญญาจ้าง ข้อ II การบริหารโครงการ (ข้อ1.2) การตั้งสำรองจ่าย ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ จะตั้งหรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในโครงการให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด
Ref.6-5 มอ 208.1/ว.240 ลว.9 มิ.ย.52 เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นๆ  จนท.ศูนย์บริการวิชาการผู้ตรวจสอบ จะต้องลงนาม (กำกับ) ที่ตัวเลขรวมของประมาณการค่าใช้จ่าย (เมื่อตรวจสอบถูกต้องแล้ว) ทุกครั้ง
6.3 นำเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ พร้อมส่งคืนคณะฯ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 ลว.13 ต.ค.51 (ข้อ 9 -14 และข้อ 18) หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย Ex.6-3 หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย (ฉบับเจ้าหน้าที่สำนักนำเสนอ)  
มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่มีสัญญาจ้าง ข้อ II การบริหารโครงการ (ข้อ1.2)
มอ 066/ว.014 ลว.4 มี.ค.52 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารโครงการและค่าใช้จ่าย โครงการบริการวิชาการ(เพิ่มเติม) (ข้อ 2 - ข้อ4)
6.4 สำเนาแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบ  และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการต่อไป เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย Ex.6-4 หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย (ฉบับผู้บริหารมหาวิทยาลัยอนุมัติ) เอกสารตัวจริงที่อนุมัติแล้วให้เก็บไว้ที่ผู้ปฏิบัติงาน และเก็บตัวจริงไว้ที่หน่วยคลังคณะฯ เมื่อขออนุมัติเบิกเงินงวดสุดท้ายของโครงการ
7. ขั้นตอนการมอบอำนาจในการรับเงินแทน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

7. การมอบอำนาจในการรับเงินแทน 7.1 ทำหนังสือขอรับมอบอำนาจในการรับเงินแทนนำเสนออธิการบดี/ผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) หนังสือขอรับมอบอำนาจ Ex.7-1 หนังสือขอรับมอบอำนาจ กรณีที่ผู้ว่าจ้างจ่ายเงินผ่านระบบ GFMIS ไม่จำเป็นต้องทำหนังสือขอรับมอบอำนาจฯ
กรณีที่ต้องรับเงินจากผู้ว่าจ้างที่ กทม. หรือปริมณฑล สามารถมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของกองกลาง สังกัดหน่วยประสานงาน เป็นผู้รับเงินแทนได้
ทั้งนี้ หากไม่ได้ติดต่อกันไว้ก่อน ไม่ต้องระบุชื่อได้ สมหนังสือ จะดำเนินการประสานงานให้เอง
การมอบอำนาจต้องมอบให้บุคคล (ไม่ใช่หน่วยงาน) เช่น มอบอำนาจให้กับเจ้าหน้าที่ของงานประสานงาน (ไม่ใช่มอบให้งานประสานงาน)
หากเป็นพื้นที่ ที่ไม่มีผู้รับเงินแทนได้ ควรขอรับมอบอำนาจให้บุคลากร หรือคณะทำงานในโครงการของมหาวิทยาลัยเท่านั้นเป็นผู้รับเงินแทน หากบุคคลข้างต้นไม่สะดวกแล้ว จึงจะขอมอบอำนาจให้เจ้าหน้าที่ของศูนย์บริการวิชาการ(เจ้าหน้าที่โครงการไม่สามารถรับมอบอำนาได้) โดยเบิกค่าใช้จ่ายทั้งหมดจากโครงการ
7.2 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณา และส่งให้สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขอรับมอบอำนาจ Ex.7-2 นังสือขอรับมอบอำนาจ (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการฯ นำเสนอ)  
7.3 จัดทำหนังสือมอบอำนาจเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายลงนามพร้อมส่งให้ผู้ว่าจ้างและสำเนาแจ้งคณะ เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ
Ex.7-3 หนังสือมอบอำนาจ
สำเนาบัตรของผู้มอบอำนาจ
 
7.4 สำเนาแจ้งผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการทราบ และจัดเก็บเข้าแฟ้มโครงการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนาหนังสือมอบอำนาจ สำเนาหนังสือมอบอำนาจ กรณีที่ผู้ว่าจ้างส่งเช็คให้ผู้ปฏิบัติงานโดยตรง ให้นำส่งให้กองคลังและสำเนาแจ้งสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม เพื่อแจ้งคณะทราบด้วย
8. ขั้นตอนการส่งงานและเบิกเงิน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

8. การส่งงานและเบิกเงิน 8.1 ตรวจสอบเงื่อนไขการส่งงานและเบิกเงินตามสัญญาจ้าง ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

(ไม่มี)

สัญญาจ้าง

(ไม่มี)

กรณีไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเงื่อนไขในสัญญาให้ชี้แจงผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านมหาวิทยาลัยทุกครั้ง
8.2 จัดทำหนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงินตามเงื่อนไขของสัญญาถึงอธิการบดีผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ Ref.8-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 ลว.13 ต.ค.51 (ข้อ 19) หนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน
หนังสือขอลงนามใบแจ้งหนี้ (Invoice)
ใบแจ้งหนี้ (Invoice)

 

Ex.8-1 หนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน และใบแจ้งหนี้ (Invoice) ผู้ปฏิบัติงานไม่สามารถออกหนังสือนำส่งงานด้วยตนเองได้ จะต้องออกหนังสือโดยคณะหรือมหาวิทยาลัยเท่านั้น
 
Ref.8-2 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ.ค.51 เรื่อง แนวปฏิบัติระเบียบบริการวิชาการ 51 โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้างการบริหารโครงการ (ข้อ 2-ข้อ4) Ex.8-2 หนังสือขอส่งรายงานฉบับผู้บริหารคณะฯ ลงนาม
Ex.8-3 ใบแจ้งหนี้ (Invoice)
 
กรณีที่ส่งรายงานความก้าวหน้าโดยไม่มีการเบิกเงิน ให้ผู้บริหารคณะลงนามได้ (และคณะจะสำเนาให้มหาวิทยาลัย) ยกเว้นรายงานฉบับสมบูรณ์หรือรายงานที่มีการเบิกงวดเงินจะต้องส่งผ่านคณะให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามเท่านั้น พร้อมส่งรายงานให้มหาวิทยาลัย เก็บไว้ 1 ชุดด้วย
กรณีทำสัญญาจ้างกับหน่วยงานเอกชน ต้องใช้ "ใบแจ้งหนี้ (Invoice)" ประกอบการส่งงานและเบิกเงินด้วย หรือหน่วยงานของรัฐบางแห่งก็ใช้เอกสารดังกล่าวประกอบด้วยเช่นกัน ผู้ปฏิบัติควรระบุไว้ในหนังสือบันทึกข้อความด้วย
กรณีที่ไม่สามารถส่งงานได้ทันตามเงื่อนไขในสัญญาจ้าง ให้ทำเรื่องขอขยายเวลาการส่งงานเป็นลายลักษณ์อักษรทุกครั้ง พร้อมชี้แจงเหตุของความล่าช้า
8.3 ตรวจสอบความถูกต้องและนำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาและส่งให้มหาวิทยาลัย พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรมจัดเก็บข้อมูล เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขอส่งรายงาน
หนังสือขอเบิกเงินงวด
Ex.8-4 โปรแกรม KPIs กรณีที่เร่งด่วน ต้องการให้หนังสือส่งงาน (ที่ไม่ใช่รายงานฉบับสมบูรณ์) ออกก่อน ควรแยกเรื่องส่งงานและเบิกเงินออกจากกัน โดยการส่งงานคณะสามารถออกหนังสือในระดับคณะได้ (เพื่อความรวดเร็ว) และเรื่องการเบิกเงินให้เสนอ มหาวิทยาลัยดำเนินการคู่ขนานกันไป
 ลงข้อมูลการส่งงานพร้อมเบิกเงินในโปรแกรม KPIs ทันที เพื่อเปลี่ยนสถานะสำหรับการติดตามงานของโครงการ
8.4 นำเสนออธิการบดีหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนามในหนังสือส่งงานและเบิกเงิน เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน หนังสือส่งงานพร้อมเบิกเงิน (ฉบับเจ้าหน้าที่สำนักฯ นำเสนอ)
Ex.8-5 หนังสือขอส่งรายงานพร้อมเบิกเงิน
สอบถาม จนท.โครงการ หรือผู้ปฏิบัติงานด้วยว่าหลังจากผู้บริหารมหาวิทยาลัยลงนามแล้ว จะให้คณะเป็นผู้ส่งออกไปยังผู้ว่าจ้างโดยตรง หรือจะดำเนินการส่งออกเอง
8.5 ส่งเรื่องคืนคณะฯ เพื่อส่งออกให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนาหนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน หนังสือขอส่งรายงานพร้อมเบิกเงิน  
8.6 ส่งออกให้ผู้ว่าจ้าง นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายทราบ พร้อมสำเนาเอกสารแจ้งผู้ปฏิบัติงานทราบ และเก็บเข้าแฟ้มโครงการพร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) สำเนาหนังสือขอส่งงานพร้อมเบิกเงิน
โปรแกรม KPIs (รายงานความก้าวหน้า)

(ไม่มี)

สามารถถส่งหนังสือของโครงการผ่านคณะฯได้เฉพาะ ปณ.ราชการ "แบบลงทะเบียน" ยกเว้น "กรณีเร่งด่วนสามารถส่งออกแบบ EMS ได้" ทั้งนี้ไม่รวมถึงการส่งเล่มรายงานต่างๆ ของโครงการ
9. ขั้นตอนการเบิกจ่าย/คืนเงิน
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

9.1 กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายเป็นเช็ค 9.1.1 ส่งเช็คมาให้ที่มหาวิทยาลัย หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) เช็ค Ex.9.1-1 เช็ค  
9.1.2 ส่งเช็คให้กองคลังเพื่อออกใบเสร็จรับเงิน ส่งให้กับผู้ว่าจ้าง และสำเนาใบเสร็จให้คณะฯ เพื่อแจ้งผู้ปฏิบัติงานดำเนินการในขั้นตอนที่ 9.1.6 ต่อไป เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) เช็ค
หนังสือนำส่งเช็คและออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับที่เจ้าหน้าที่สำนักฯ เสนอ)
Ex.9.1-2 หนังสือนำส่งเช็คและออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับที่เจ้าหน้าที่สำนักฯ เสนอ)  
9.1.3 ส่งเช็คให้กับผู้ปฏิบัติงาน และส่งมอบเช็คตัวจริงให้คณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม) ดำเนินการต่อ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) เช็ค

(ไม่มี)

 
9.1.4 จัดทำหนังสือนำส่งเช็คและขอให้ออกใบเสร็จรับเงินไปยังกองคลัง เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือนำส่งเช็คและออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ)
 
Ex.9.1-3 หนังสือนำส่งเช็คและออกใบเสร็จรับเงิน
Ex.9.1-4 สำเนาใบเสร็จรับเงิน
ระบุชื่อที่อยู่ของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง จำนวนยอดเงินที่ออกใบเสร็จ และระบุชื่อโครงการกำกับไว้ในใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่...ของโครงการ.... เป็นต้น
9.1.5 จัดทำหนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง และสำเนาใบเสร็จรับเงินแจ้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการต่อไป พร้อมบันทึกข้อมูลงวดเงิน (รายการที่ได้รับ) ในโปรแกรม KPIs

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
โปรแกรม KPIs
Ex.9.1-5 หนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
Ex.9.1-6 โปรแกรม KPIs
ลงข้อมูลการส่งงานพร้อมเบิกเงินในโปรแกรม KPIs ทันที
9.1.6 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมหักล้างเงินยืม (ถ้ามี) ไปที่หน่วยคลัง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ เพื่อเสนอคณบดีหรือรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมาย ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ Ref.9.1-1 มอ 208.1/025 ลว.20 ม.ค.52 เรื่อง แจ้งการหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในทุกงวดของโครงการ หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
Ex.9.1-7 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
ระบุยอดเงินทั้งหมดที่ขอเบิก และหักเงินเป็นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการไว้ร้อยละ 13.04 ที่ขอเบิกทุกงวด (ยกเว้นงวดสุดท้ายหักส่วนที่เหลือทั้งหมด)
ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินและเลขที่บัญชีให้ชัดเจน
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย โดยส่วนใหญ่จะเงินค่าประกันผลงานตามสัญญาจ้างที่ที่ปรึกษาต้องหักเงินไว้เป็นการประกันผลงานต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ในการเบิกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานแนบหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายตัวจริงไว้กับหน่วยคลัง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
9.1.7 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ขอเบิก ตรวจสอบยอดเงินยืมและหักล้างเงินยืม (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
ระบบการเบิกจ่าย MAS
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
 
Ex.9.1-8 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
กรณีขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเองทั้งหมด และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ ม.อ. และ สตง.(ถ้ามีการขอตรวจ)
9.1.8 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่าย MAS ของมหาวิทยาลัย นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
 
Ref.9.1-2 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 130/2560 ลว.1 พ.ย.60 เรื่อง มอบอำนาจเงินรายได้ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 3 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์) อำนาจ อนุมัติการจ่ายเงิน รายได้บริการวิชาการต่อวงเงินครั้งหนึ่ง ดังนี้
งเงินไม่เกิน 300,000 บาท นำเสนอรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
งเงินเกิน 300,000 บาท นำเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
9.1.9 จัดส่งหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายฉบับที่ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแล้ว ส่งออกไปกองคลังดำเนินการต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
 
(ไม่มี) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
 
9.1.10 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ MAS กับเอกสารเบิกจ่ายตัวจริงของคณะฯ นำเสนอผู้บริหารของกองคลังพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงิน ให้ผู้ปฏิบัติงาน

 

 เจ้าหน้าที่การเงิน
(
กองคลัง มหาวิทยาลัย)
(โทร. 2134-2135)
 
(ไม่มี) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS (ฉบับที่ผู้บริหารคณะฯอนุมัติแล้ว)
 
Ex.9.1-9 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS (ฉบับที่ผู้บริหารคณะฯอนุมัติแล้ว) นำเสนอผู้บริหารของกองคลังพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงิน โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามรอบการโอนเงินของกองคลัง คือ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ MAS ของมหาวิทยาลัย "กองคลังมีหน้าที่โอนเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงหน่วยงานเดียว" บางครั้งอาจใช้เวลานานมากกว่า 2 สัปดาห์
ผู้ปฏิบัติควรโทรแจ้งสอบถาม/ติดตามความคืบหน้าไปยังกองคลังเป็นระยะๆ
 
9.2 กรณีผู้ว่าจ้างจ่ายผ่านระบบ GFMIS

9.2.1 หน่วยงานผู้ว่าจ้างโอนเงินผ่านระบบ GFMIS และส่งใบแสดงสถานะการโอนเงินมาให้ผู้ปฏิบัติงาน

 

หน่วยงานผู้ว่าจ้าง (ไม่มี) ใบแสดงสถานะการโอนเงิน Ex.9.2-1 ใบแสดงสถานะการโอนเงิน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องติดตามการโอนเงินพร้อมใบแสดงสถานะการโอนเงินจากผู้ว่าจ้างเอง เนื่องจากผู้ว่าจ้างส่วนใหญ่จะไม่ได้แจ้งให้ทราบทุกครั้ง

9.2.2 ส่งใบแสดงสถานะการโอนเงินที่ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรมทันที

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ (ไม่มี) ใบแสดงสถานะ
การโอนเงิน
ใบแสดงสถานะการโอนเงิน  

9.2.3 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความนำส่งเช็คและขอให้ออกใบเสร็จรับเงินไปยังกองคลัง และโทรเช็คยอดเงินกับกองคลังเพื่อตรวจสอบยอดเงินเข้าบัญชีมหาวิทยาลัย

 

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน
ใบแสดงสถานะการโอนเงิน
 
Ex.9.2-2 หนังสือขอให้ออกใบเสร็จรับเงิน (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการฯ)
ใบแสดงสถานะการโอนเงิน
ระบุชื่อที่อยู่ของหน่วยงานผู้ว่าจ้าง จำนวนยอดเงินที่ออกใบเสร็จ และระบุชื่อโครงการกำกับไว้ในใบเสร็จรับเงิน เช่น ค่าจ้างที่ปรึกษางวดที่...ของโครงการ.... เป็นต้น

9.2.4 จัดทำหนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงินตัวจริงให้หน่วยงานผู้ว่าจ้าง และสำเนาใบเสร็จรับเงินแจ้งผู้ปฏิบัติงานเพื่อดำเนินการต่อไป และสำเนาแจ้งมหาวิทยาลัยทราบ พร้อมบันทึกข้อมูลงวดเงิน (รายการที่ได้รับ) ในโปรแกรม KPIs

เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
โปรแกรม KPIs
หนังสือนำส่งใบเสร็จรับเงิน
ใบเสร็จรับเงิน
โปรแกรม KPIs
ลงข้อมูลการส่งงานพร้อมเบิกเงินในโปรแกรม KPIs ทันที

9.2.5 จัดทำหนังสือบันทึกข้อความเพื่อขออนุมัติเบิกจ่ายเงินพร้อมหักล้างเงินยืม (ถ้ามี) ไปที่หน่วยคลัง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ เพื่อเสนอคณบดีหรือรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมาย

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ มอ 208.1/025 ลว.20 มค. 52 เรื่อง แจ้งการหักค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในทุกงวดของโครงการ หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
ระบุยอดเงินทั้งหมดที่ขอเบิก และหักเงินเป็นค่าธรรมเนียมบริการวิชาการไว้ร้อยละ 13.04 ที่ขอเบิกทุกงวด (ยกเว้นงวดสุดท้ายหักส่วนที่เหลือทั้งหมด)
ระบุชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินและเลขที่บัญชีให้ชัดเจน
การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย โดยส่วนใหญ่จะเงินค่าประกันผลงานตามสัญญาจ้างที่ที่ปรึกษาต้องหักเงินไว้เป็นการประกันผลงานต่อหน่วยงานผู้ว่าจ้าง ในการเบิกจ่ายให้ผู้ปฏิบัติงานแนบหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายตัวจริงไว้กับหน่วยคลัง กลุ่มงานการเงินและพัสดุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ด้วย
9.2.6 ตรวจสอบความถูกต้องของยอดเงินที่ขอเบิก ตรวจสอบยอดเงินยืมและหักล้างเงินยืม (ถ้ามี) เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
ระบบการเบิกจ่าย MAS
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
กรณีขอเบิกจ่ายในลักษณะเงินอุดหนุน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเองทั้งหมด และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ ม.อ. และ สตง. (ถ้ามีการขอตรวจ)
9.2.7 บันทึกข้อมูลการเบิกจ่ายผ่านระบบเบิกจ่าย MAS ของมหาวิทยาลัย นำเสนอหัวหน้ากลุ่มงานการเงินและพัสดุ  เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 130/2560 ลว.1 พ.ย.60 เรื่อง มอบอำนาจเงินรายได้ให้รองคณบดีและผู้ช่วยคณบดีฝ่ายต่างๆปฏิบัติการแทนคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (หน้า 3 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์) อำนาจ อนุมัติการจ่ายเงิน รายได้บริการวิชาการต่อวงเงินครั้งหนึ่ง ดังนี้
งเงินไม่เกิน 300,000 บาท นำเสนอรองคณบดีผู้ที่ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ
งเงินเกิน 300,000 บาท นำเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติ
9.2.8 จัดส่งหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายฉบับที่ผู้บริหารของคณะวิศวกรรมศาสตร์อนุมัติแล้ว ส่งออกไปกองคลังดำเนินการต่อ เจ้าหน้าที่การเงิน
(หน่วยคลังคณะฯ)
(โทร. 7073-7074)
bkallaya@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
สำเนาใบเสร็จรับเงิน
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
หน้าสมุดบัญชีธนาคารโครงการ
 

9.2.9 ตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายในระบบ MAS กับเอกสารเบิกจ่ายตัวจริงของคณะฯ นำเสนอผู้บริหารของกองคลังพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงิน ให้ผู้ปฏิบัติงาน

เจ้าหน้าที่การเงิน
(
กองคลัง มหาวิทยาลัย)
(โทร. 2134-2135)
(ไม่มี) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS (ฉบับที่ผู้บริหารคณะฯอนุมัติแล้ว) หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายจากระบบ MAS (ฉบับที่ผู้บริหารคณะฯอนุมัติแล้ว) นำเสนอผู้บริหารของกองคลังพิจารณา อนุมัติการจ่ายเงิน โดยขั้นตอนนี้จะใช้เวลาประมาณ 1 สัปดาห์ และจะดำเนินการโอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงินให้ผู้ปฏิบัติงาน ตามรอบการโอนเงินของกองคลัง คือ ทุกวันอังคาร และพฤหัสบดีของทุกสัปดาห์
การอนุมัติเบิกจ่ายเงินผ่านระบบ MAS ของมหาวิทยาลัย "กองคลังมีหน้าที่โอนเงินให้กับผู้ปฏิบัติงานเพียงหน่วยงานเดียว" บางครั้งอาจใช้เวลานานมากกว่า 2 สัปดาห์
ผู้ปฏิบัติควรโทรแจ้งสอบถาม/ติดตามความคืบหน้าไปยังกองคลังเป็นระยะๆ
10. ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

10.การจัดซื้อ-จัดจ้าง (สำหรับงานบริการวิชาการ (หมวดค่าใช้จ่ายดำเนินการ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10.1 ผู้ปฏิบัติจัดทำใบจัดหา เพื่อขอจัดซื้อ-จัดจ้าง/วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับงานบริการวิชาการ หรือครุภัณฑ์โครงการ(ถ้ามี) พร้อมระบุกรรมการตรวจรับและผู้กำหนดคุณลักษณะของพัสดุ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ Ref.10-1 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ใบขอจัดหา (วัสดุสำนักงานทั่วไป) โครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา ประเภทงานจ้างเหมาโครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหาครุภัณฑ์โครงการบริการวิชาการ
ใบเสนอราคา
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
สำเนาสัญญาจ้าง
Ex.10-1 ใบขอจัดหา(วัสดุสำนักงานทั่วไป) โครงการบริการวิชาการ
Ex.10-2 ใบขอจัดหา ประเภทงานจ้างเหมาโครงการบริการวิชาการ
Ex.10-3 ใบขอจัดหา ครุภัณฑ์โครงการบริการวิชาการ
Ex.10-4 ใบเสนอราคา
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
สำเนาสัญญาจ้าง
งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง ให้วิธีเฉพาะเจาะจง (กฎกระทรวงฯ หมวด 4 ข้อ 10 (2) และข้อ 13) และำเนินการตามหนังสือที่ มอ 001.17/ว711 ลว.18 พ.ค.61 เรื่อง มติการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 (ข้อ 1-2 และข้อ 3)
Ref.10-2 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 (ข้อ 1) การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างที่มีการผลิตจำหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
Ref.10-3 กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง (หมวด 4 ข้อ 10 (2) และข้อ 13) การแต่งตั้งบุคลากรเป็นกรรมการตรวจรับ และเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ต้องเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐที่เรียกอย่างอื่น เท่านั้น (พนักงานเงินรายได้เป็นกรรมการตรวจรับได้) โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้ที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นสำคัญ (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 26 เรื่อง คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง)
Ref.10-4 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 26) กรณีที่ซื้อวงเงินรวมไม่เกิน 100,000 บาท สามารถแต่งตั้งกรรมการคนเดียวก็ได้ (กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 5)
ราคาที่เสนอ/ราคาที่ตกลงซื้อหรือจ้าง ต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนต่างๆ แล้ว
Ref.10-5 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 (ข้อ 5)
Ref.10-6 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค(กวจ) 0405.2/ว122 ลว.9 มี.ค.61 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการทางวิชาการ (ข้อ2)
Ref.10-7 มอ  001.17/ว536 ลว.21 เม.ย.61 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ
10.2 ตรวจสอบเอกสารการขอจัดซื้อจัดจ้าง/วัสดุ/อุปกรณ์สำหรับงานบริการวิชาการ หรือครุภัณฑ์ของโครงการเบื้องต้นให้ถูกต้องตามรูปแบบการขอจัดหา และส่งเอกสารทั้งหมดให้การพัสดุคณะฯ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
Ref.10-8 มอ 001.17/ว711 ลว.18 พ.ค.61 เรื่อง มติการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการ ตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2561 (ข้อ 1-2 และข้อ 3) ใบขอจัดหา (วัสดุสำนักงานทั่วไป) โครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา ประเภทงานจ้างเหมาโครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา ครุภัณฑ์โครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา (วัสดุสำนักงานทั่วไป) โครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา ประเภทงานจ้างเหมาโครงการบริการวิชาการ
ใบขอจัดหา ครุภัณฑ์โครงการบริการวิชาการ
ครุภัณฑ์โครงการจะจัดซื้อ-จัดหาได้ จะต้องมีระบุไว้ในสัญญา หรือเอกสารภาคผนวกท้ายสัญญาเท่านั้น
โครงการต้องได้รับอนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย มีงบค่าดำเนินการ จึงจะสามารถจัดซื้อจ้ดจ้างพัสดุสำหรับงานบริการวิชาการได้
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุงานบริการวิชาการ สามารถจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10.3 ตรวจสอบเอกสาร และนำเสนอขออนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th
Ref.10-9 คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 1611/2560 ลว.23 ส.ค.60 เรื่องมอบอำนาจให้คณบดี ผู้อำนวยการและหัวหน้าส่วนงานเทียบเท่าปฏิบัติการแทนอธิการบดีเกี่ยวกับพัสดุ ใบขอจัดหา
หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ
สำเนาสัญญาจ้าง
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
 
ใบขอจัดหา
Ex.10-5 หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ
สำเนาสัญญาจ้าง
สำเนาหนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย
 
การอนุมัติการจัดซื้อต้องอยู่กรอบวงเงินและรายการที่ได้รับการขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย (หมวดค่าดำเนินการ)
Ref.10-10 คำสั่งคณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ 174/2561 ลว.21 ธ.ค.61 เรื่อง มอบอำนาจการบริหารงานเกี่ยวกับการเงินและพัสดุในเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลและเงินรายได้คณะฯ ให้รองคณบดีฝ่ายต่างๆ ปฏิบัติการแทนคณบดี อำนาจอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุของคณะวิศวกรรมศาสตร์
1. กรณีวงเงินเกิน 300,000.- บาท เป็นอำนาจอนุมัติของ คณบดี
2. วงเงินไม่เกิน 300,000.- บาท เป็นอำนาจอนุมัติของรองคณบดีผู้ได้รับมอบอำนาจ
10.4 จัดทำรายงานผลการพิจารณาและนำเสนอขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง และลงนามในประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th

Ref.10-1 พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 (ข้อ 12)

หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
Ex.10-6 หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
Ex.10-7
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
 
10.5 แจ้งผลการอนุมัติการขอจัดซื้อให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อติดต่อผู้ขายดำเนินการส่งมอบพัสดุตามที่ได้รับการอนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) ใบรายละเอียดพัสดุ Ex.10-8 ใบรายละเอียดพัสดุ  
10.6 ติดต่อผู้ขายให้ดำเนินการส่งมอบพัสดุ ตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

Ref.10-11 กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจ้างที่ไม่ต้องทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 (ข้อ 4)

ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของต้นฉบับ Ex.10-9 ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของต้นฉบับ ออกใบเสร็จรับเงินในนาม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
ให้ใช้เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ม. อ. 0994000580860 ในการออกใบเสร็จรับเงิน
10.7 ส่งเอกสารใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของต้นฉบับให้กับการพัสดุคณะฯ ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

Ref.10-12 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน และการเก็บรักษาเงิน พ.ศ. 2562 (ข้อ 19) ใบเสร็จรับเงินต้องประกอบด้วย 5 รายการ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของต้นฉบับ ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของต้นฉบับ ใบเสร็จต้นฉบับ ต้องประกอบด้วย 5 รายการดังนี้
1. ชื่อ สถานที่อยู่ หรือที่ทำการของผู้รับเงิน
2. วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3. รายการแสดงการรับเงินระบุว่าเป็นค่าอะไร
4. จำนวนเงินทั้งตัวเลขและตัวอักษร
5. ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
10.8  จัดทำใบตรวจรับพัสดุ และส่งคืนให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการเพื่อดำเนินการขั้นตอนการตรวจรับ "กรรมการตรวจรับ" เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ใบตรวจรับพัสดุ Ex.10-10 ใบตรวจรับพัสดุ กรณีหัวหน้าโครงการไม่มีคณะทำงานที่เป็นบุคลากรภายในคณะฯ สามารถเป็นกรรมการตรวจรับงาน/หัวหน้างาน เพื่อลงนามในใบตรวจรับ/เบิกพัสดุได้
10.9 ตรวจสอบจำนวน/รูปแบบความถูกต้องของวัสดุ ตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ พร้อมลงนามตรวจรับ และส่งคืนเอกสารกลับไปยังการพัสดุคณะฯ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(ไม่มี)

ใบตรวจรับพัสดุ
 
ใบตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบจำนวน/รูปแบบของพัสดุให้เป็นไปตามรายการที่ได้รับการอนุมัติ ครบถ้วนและถูกต้องก่อนลงนามในใบตรวจรับพัสดุ
10.10 รับคืนเอกสารและจัดทำเอกสารเบิกจ่าย เพื่อเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
 
Ex.10-11 หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย  
10.11 ส่งคืนเอกสารต้นฉบับทั้งหมดให้ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการเก็บเข้าแฟ้มโครงการ เพื่อรอรับการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่พัสดุคณะฯ
โทร 7088
pworawat@eng.psu.ac.th

(ไม่มี)

ใบขอจัดหา
ใบรายละเอียดพัสดุ/
ใบเสนอราคา
หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของตัวจริง
ใบตรวจรับพัสดุ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
ใบขอจัดหา
ใบรายละเอียดพัสดุ/
ใบเสนอราคา
หนังสือขออนุมัติการจัดซื้อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
หนังสือรายงานผลการพิจารณาและอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
ใบเสร็จรับเงิน/ใบส่งของตัวจริง
ใบตรวจรับพัสดุ
หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
หลักฐานการจ่ายเงินค่าดำเนินการทั้งหมด ได้ขออนุมัติเบิกจ่ายในประเภทเงินอุดหนุน ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการจะต้องเก็บหลักฐานการจ่ายเงินเองทั้งหมด และเป็นหลักฐานที่ถูกต้องสมบูรณ์พร้อมสำหรับการตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ของ ม.อ. และ สตง. (ถ้ามีการขอตรวจ) และเก็บไว้สำหรับตรวจสอบ 10 ปี
11. ขั้นตอนการสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เอกสาร /
แบบฟอร์ม
เอกสารตัวอย่าง

Tipsข้อเสนอแนะ

11. การสรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ 11.1 สรุปค่าใช้จ่ายพร้อมปิดโครงการทั้งหมด ผ่านคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม)

ผู้ปฏิบัติงานบริการวิชาการ

Ref.11-1 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 20)  หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ Ex.11-1 หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ จะต้องดำเนินการปิดโครงการภายใน 60 วัน นับจากได้รับเงินงวดสุดท้ายจากหน่วยงานว่าจ้าง และกองคลังได้โอนเงินให้ผู้ปฏิบัติงานเข้าบัญชีโครงการ
Ref.11-2 มอ 066/ว.142 ลว.12 ธ..51 เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการฯ โครงการที่มีการลงนามสัญญาจ้าง ข้อ II  การบริหารโครงการ (ข้อ 1.2.3) ข้อ III การปิดโครงการ เงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการให้เป็นรายได้ของหน่วยบริหารโครงการ
11.2 ตรวจสอบข้อมูลการสรุปค่าใช้จ่าย และจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการตามระเบียบบริการวิชาการ พร้อมลงข้อมูลในโปรแกรม KPIs และไฟล์ Excel ของศูนย์บริการวิชาการ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
Ref.11-3 ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานรินทร์ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 15-16 และ 23) หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ กรณีเป็นโครงการที่ตั้งประมาณการภายใต้ระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ.2536 ให้จัดสรรตามหลักเกณฑระเบียบ พ.ศ.2536
Ref.11-4 ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์อัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ พ.ศ.2551 ลว.31 ต.ค.51 Ex.11-2 สูตรการคำนวณการจัดสรรตามระเบียบฯ บริการวิชาการ พ.ศ.2551 กรณีเป็นโครงการที่ตั้งประมาณการภายใต้ระเบียบบริการวิชาการ พ.ศ.2551 ให้จัดสรรตามประกาศมหาวิทยาลัย
11.3 นำเสนอคณบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาลงนาม เพื่อนำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ Ex.11-3 หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (ฉบับเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการวิชาการนำเสนอ)  
11.4 ตรวจสอบ/นำเสนออธิการบดี/ผู้ได้รับมอบหมายพิจารณาอนุมัติและสำเนาแจ้งกองคลังและคณะที่เกี่ยวข้องทราบต่อไป เจ้าหน้าที่สำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
และพันธกิจสังคม
ติดต่อ โทร.6975
(ratchadaporn.s@psu.ac.th)
(ไม่มี) หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (ฉบับที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ) Ex.11-4 หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ (ฉบับที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ)  
11.5 สำเนาแจ้งหน่วยคลังฯทราบ เพื่อจัดสรรค่าธรรมเนียม (ภายในที่คณะฯได้รับ) เข้าเป็นเงินรายได้คณะฯทั้งหมด และสำเนาแจ้งหน่วยคลัง/สาขาวิชา /ผู้ปฏิบัติงานทราบ เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ พร้อมจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ฉบับที่มหาวิทยาลัยอนุมัติ การจัดสรรเงินเหลือจ่ายและค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในคณะฯ ภายหลังจากการปรับโครงสร้างคณะฯ มติที่ประชุมกรรมการคณะให้จัดสรรเงินค่าเงินเหลือจ่ายและค่าธรรมเนียมทั้งหมด เป็นเงินรายได้คณะทั้งหมด (11%)
11.6 ลงข้อมูลการสรุปปิดโครงการและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการในโปรแกรม KPIs เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการ
วิชาการฯ (โทร.7423)
harunan@eng.psu.ac.th
(ไม่มี) โปรแกรม KPIs Ex.11-5 โปรแกรม KPIs ควรลงข้อมูลทันที
จัดทำโดย ศูนย์บริการวิชาการทางวิศวกรรม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ : Academic Services : Faculty of Engineering PSU (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 5)