FAQs การประสานงานการฝึกอบรม (Training)

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2557

ปรับปรุงเมื่อ :

Admin : เสาวลักษณ์  วิจิตรโสภา และ นิษฐกานต์  คชรัตน์ โทร. 7089

ลำดับที่

คำถาม

คำตอบ

เอกสารอ้างอิง/ระเบียบ/อื่นๆ/อ่านเพิ่มเติม

1

ปีนี้มีการจัดอบรมหลักสูตรอะไรบ้าง แจ้งหลักสูตรการจัดอบรมเบื้องต้นให้กับลูกค้า และลูกค้าสามารถดูรายละเอียดหลักสูตรการจัดอบรม พร้อมดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์ของฝ่ายได้ www.acaser.eng.psu.ac.th

2

เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจะได้รับค่าตอบแทนวิทยากรจากโครงการบริการวิชาการชั่วโมงละเท่าไหร หากเป็นวิทยากรที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานรัฐวิสาหกิจจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินท่านละ 1,200 บาท/ชั่วโมง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ข้อ 1 ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 255

3

วิทยากรภายนอกที่เป็นเอกชนจะได้รับค่าตอบแทนวิทยากรจากโครงการบริการวิชาการชั่วโมงเท่าไร หากเป็นวิทยากรภายนอกที่เป็นเอกชนจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกินท่านละ 1,800 บาท/ชั่วโมง ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ข้อ 2 ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2556

4

ผู้ช่วยวิทยากรจ่ายชั่วโมงละเท่าไร ไม่มีระเบียบบริการวิชาการรองรับในการจ่ายค่าตอบแทนผู้ช่วยวิทยากร ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงบประมาณโครงการ  

5

ผู้ช่วยวิทยากรสามารถมีได้กี่คน หากป็นการอภิปรายหรือสัมมนาเป็นคณะจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรได้ไม่เกิน 5 คน และในกรณีมีการแบ่งกลุ่มปฏิบัติการหากจำเป็นต้องมีวิทยากรประจำกลุ่ม ให้จ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรได้ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ ๓)
พ.ศ. 2555 ข้อ 14 การจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากรให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตรา

6

กรณีรายรับจากการจัดอบรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต่ 20 % ขึ้นไป ต้องทำอย่างไร  หากรายรับมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงตั้งแต่ 20% ขึ้นไป ให้ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าใช่จ่ายต่อมหาวิทยาลัยก่อนเสนอขออนุมัติเบิกจ่าย แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 /โครงการทื่ไม่มีการลงนามในสัญญาจ้าง (หน้า 5 ข้อ 4)

7

กรณีรายรับจากการจัดอบรมเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเพิ่มขึ้นหรือลดลงไม่ถึง20 % ต้องทำอย่างไร กรณีรายรับจากการจัดอบรมเปลี่ยนแปลงไปจากประมาณการเดิมไม่ถึง 20% สามารถขออนุมัติเปลี่ยนแปลงประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมกับขออนุมัติเบิกจ่ายในคราวเดียวกันที่คณะฯ ได้ หนังสือ มอ 208.1/167 ขออนุมัติในหลักการ ให้สามารถนำเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณการค่าใช้จ่ายใหม่พร้อมกับขออนุมัติเบิกจ่ายในคราวเดียวกันได้

8

 การจัดอบรม Public Training และ Inhouse Training ต่างกันอย่างไร In-house Training หมายถึง การฝึกอบรมให้แก่บุคลากร โดยจัดขึ้นภายในองค์กรใดองค์กรหนึ่ง บริษัทใดบริษัทหนึ่ง และ
Public Training หมายถึง การฝึกอบรมที่บริษัทหรือหน่วยงานส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมกับคณะฯ ตามแผนการฝึกอบรมประจำปีของคณะ
 

9

หลังจากจัดอบรมเสร็จสิ้นจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายภายในกี่วัน เมื่อเสร็จสิ้นการจัดอบรมจะต้องดำเนินการเบิกจ่ายภายและจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการใน 30 วัน แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (หน้า 5 ข้อ 5)

10

โครงการ Training Fund สถานประกอบการที่เข้าร่วมโครงการจะได้รับการสนับสนุนงบประมาณอย่างไร สถานประกอบการและศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 จ่ายหน่วยงานละ 50% ของงบประมาณทั้งหมดแต่ไม่เกิน 60,00 บาทต่อกิจการ โดยเป็นไปตามเงื่อนไขของโครงการ หนังสือศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เรื่อง กิจกรรมการสมทบเงินเพื่อการพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม (Training Fun)

11

การยืมเงินในการจัดอบรมแนบหลักฐานอะไรบ้าง การยืมเงินในการจัดอบรมจัดทำหนังสือยืมเงิน สัญญายืมเงินจำนวน 2 ฉบับและสำเนาประมาณการค่าใช้จ่ายฉบับที่ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย  

12

การจัดอบรม Inhouse Training ต้องขออนุมัติจัดอบรมจากมหาวิทยาลัยหรือไม่ ต้องขออนุมัติรับงานพร้อมขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่าย ส่งให้มหาวิทยาลัยอนุมัติ และจะต้องจัดทำสัญญาจ้างโครงการพัฒนาบุคลากร (Inhouse Training)ในการจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ ระหว่างบริษัทกับคณะฯ บันทึกข้อความ ที่ มอ.201.8/057 ลว 21 ก.พ. 55 เรื่องขอรับมอบอำนาจโดยให้คณบดีหรือรองคณบดีที่รับมอบหมายให้ดูแลงานบริการวิชาการ/ผู้ปฏิบัติงานแทนในการลงนามในสัญญาจ้าง

13

การจัดอบรมสามารถยืมเงินได้หรือไม่ ได้ โดยสามารถยืมเงินทดรองจ่ายจากหน่วยงาน หากไม่เพียงพอสามารถยืมเงินเฉพาะค่าดำเนินการจากเงินรายได้คณะ  

14

การจัดอบรมควรจะมีแบบประเมินความพึงพอใจจากผู้รับบริการหรือไม่ ควรจะมี เนื่องจากผู้จัดและวิทยากรจะได้ทราบผลการประเมินรวมถึงข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อนำไปปรับปรุงพัฒนาให้ดีขึ้นตามหลัก PDCA และนำสรุปผลการประเมินไปรายงานผลในโปรแกรม KPI เพื่อรับการประเมินจาก สมศ.ต่อไป ใบสรุปผลการประเมินการจัดอบรม/สัมมนา

15

หากมีการทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดอรมไปแล้ว การจัดอบรมดังกล่าวไม่สามารถจัดได้เนื่องจากเหตุผลต่างๆ เช่น ลูกค้าไม่ได้ตามเป้าหมาย วิทยากรยกเลิกการจัดด้วยเหตุจำเป็น เป็นต้น เราจะเบิกค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์จากเงินแหล่งใด สามารถขอเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของคณะ บันทึกข้อความที่ มอ.208.1/540 ลว.22 ธ.ค. 2554 เรื่องขอนุมัติในหลักการในการจัดหาและเบิกจ่ายค่าป้ายประชาสัมพันธ์สำหรับการจัดฝึกอบรมที่เป็นบริการวิชาการผ่านคณะฯของกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ

16

ในการเบิกจ่ายการจัดอบรมต้องแนบหลักฐานอะไรบ้าง หลักฐานที่แนบมีดังนี้
-ส.ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ส.ขออนุมัติจัดอบรม(ตัวจริง )ส.ขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายการจัดอบรม(ตัวจริง)
-รายละเอียดการออกใบเสร็จให้ผู้เข้าอบรม
-หลักฐานการเงินที่ถูกต้องตามระเบียบเงินรายได้
-รายชื่อผู้เข้าอบรมพร้อมวิทยากรและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารและเครื่องดื่ม
 

17

ถ้าจำเป็นต้องจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรเกินชั่วโมงละ 1,200/1,800 บาท ได้หรือไม่ ได้ โดยอธิบายเหตุผลความจำเป็นในการจ่ายค่าตอบแทนวิทยากรกรณีพิเศษและให้อยู่ในดุลยพินิจของรองอธิการบดีที่ได้รับมอบอำนาจพิจารณา ประกาศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เรื่อง ยกเลิกและกำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากรโครงการบริการวิชาการ ประกาศ ณ วันที่ 2 เม.ย. 2556

18

การเบิกจ่ายค่าที่พัก ค่าเดินทางของวิทยากรภายนอกจะต้องใช้หลักฐาน และเอกสารอะไรบ้าง ใช้แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินสำหรับวิทยากร โดยลงรายการค่าใช้จ่ายสำหรับวิทยากรเช่น ค่าที่พัก ค่าเดินทางวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากร เป็นต้น ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ. 2555 (เอกสารหมายเลข 1)

19

โครงการ Training Fund สถานประกอบการที่สมัครต้องมีคุณสมบัติอย่างไร คุณสมบัติโดยรวมดังนี้
- เป็นสถานประกอบการธุรกิจอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมที่มีทรัพย์สินถาวร (ไม่รวมที่ดิน) ไม่เกิน 200 ล้านบาท
- เป็นกิจการที่ปฏิบัติตาม พรบ.โรงงาน ปี พ.ศ. 2535
- เป็นกิจการที่คนไทยถือหุ้นอยู่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

- ส่วนอื่นๆ ตามเงื่อนไขโครงการ

ใบคำร้องขอรับบริการโครงการ TF

20

การจัดอบรมสามารถเบิกจ่ายในลักษณะประเภทเงินอุดหนุนได้หรือไม่ ไม่สามาถเบิกในประเภทเงินอุดหนุนได้ เนื่องจากเป็นการจัดอบรมในลักษณะงานบริการวิชาการแบบไม่มีสัญญาจ้าง  

21

การจัดทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์หลักสูตรฝึกอบรมต้องแนบหลักฐานอะไรบ้างในการเบิกจ่าย เนื่องจากการทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์เป็นลักษณะการจัดจ้างจึงต้องดำเนินการตามระเบียบพัสดุโดยต้องแนบเอกสารการขออนุมัติจัดหา จัดจ้างและตรวจรับประกอบการเบิกจ่าย ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 2535

22

สามารถสอบขึ้นทะเบียนเป็น "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ" ที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ได้ไหม ไม่สามารถสอบได้ เนื่องจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นหน่วยจัดฝึกอบรมหลักสูตร "ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ" ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม ซึ่งหากมหาวิทยาลัยใดขึ้นทะเบียนเป็นหน่วยฝึกอบรมแล้วจะไม่สามารถจัดสอบได้ ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่องคุณสมบัติการฝึกอบรมและการสอบมาตรฐานของบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อมประจำโรงงาน (หมวดที่ 4 ข้อที่ 13)

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU