FAQs การประสานงานโครงการบริการวิชาการ

ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2557

ปรับปรุงเมื่อ :

Admin : อรุนันต์ หีมชูด โทร. 7423

ลำดับที่

คำถาม

คำตอบ

เอกสารอ้างอิง/ระเบียบ/อื่นๆ/อ่านเพิ่มเติม

1

กรณีที่ยังดำเนินการโครงการเดิมไม่เสร็จ สามารถยื่นข้อเสนอโครงการใหม่เพื่อรับงานได้หรือไม่

ได้ / โดยที่หัวหน้าโครงการจะต้องสรุปรายการจำนวนโครงการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ เสนอมหาวิทยาลัย ประกอบการพิจารณาด้วย

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบฯ 2551 (การเสนอโครงการ-ข้อ 5/หน้า 2) /แบบฟอร์มรายงานโครงการที่ยังดำเนินการไม่เสร็จ

2

หากระยะเวลากระชั้นชิดเกินไป เกรงว่าจะส่งข้อเสนอโครงการไม่ทันถึงผู้รับตามกำหนด ทำอย่างไรได้บ้าง

ถ้าเป็นหน่วยงานที่เคยทำงานร่วมกันมาก่อน ให้ต่อรองขอส่งหนังสือนำส่งทางโทรสาร /email ไปก่อน ส่วนฉบับจริงพร้อมข้อเสนอจะส่งตามไปทางไปรษณีย์หรือช่องทางอื่นๆ

(ไม่มีเอกสารแนบ)

3

คณะสามารถส่งข้อเสนอโครงการไปยังผู้ว่าจ้างโดยตรงได้หรือไม่

ตามแนวปฏิบัติคณะฯจะต้องส่งข้อเสนอโครงการให้มหาวิทยาลัยตรวจสอบก่อน แต่กรณีเร่งด่วนจะแจ้งมหาวิทยาลัย (ศูนย์บริการวิชาการ)ทราบว่าคณะฯขอตรวจสอบ/ส่งโดยตรงและสำเนาแจ้งมหาวิทยาลัยทราบภายหลัง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การเสนอโครงการ-ข้อ 6/หน้า 2)

4

ในข้อเสนอด้านราคาสามารถระบุค่าธรรมเนียมบริการวิชาการได้หรือไม่

ให้ดูใน TOR ว่าผู้ว่าจ้างกำหนดให้ตั้งหมวดนี้หรือไม่ และตั้งได้ไม่เกินเท่าไร หากไม่มีหรือน้อยกว่าให้บวกค่าธรรมเนียมไว้ในค่าดำเนินการในข้อเสนอด้านราคา เพราะเมื่อได้รับงานจะต้องตั้งค่าธรรมเนียมในประมาณการค่าใช้จ่ายเสนอมหาวิทยาลัยด้วย

(ไม่มีเอกสารแนบ)

5

โครงการบริการวิชาการที่มีสัญญาจ้าง สามารถขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ได้หรือไม่

ตามระเบียบฯ ว่าด้วยการให้บริการทางวิชาการ ข้อ 9.2 หมวดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ โครงการบริการวิชาการ ระบุ "ไม่สามารถจัดซื้อครุภัณฑ์ได้" นอกจากโครงการนั้นได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างให้จัดซื้อได้และกำหนดไว้ในสัญญาจ้างเท่านั้น (เนื่องจากมีระเบียบฯ รองรับแล้ว จึงไม่สามารถอนุมัติได้)

หนังสือชี้แจงของงานบริการวิชาการ
กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ลงวันที่ 17 กันยายน 2556

6

หากผู้ว่าจ้างขอต่อรองราคา จะขอลดหย่อนจากค่าธรรมเนียมบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

ไม่ได้ ควรพิจารณาว่าวงเงินที่ต่อรองจะสามารถดำเนินการได้หรือไม่ โดยพิจารณาปรับลดจากส่วนค่าดำเนินการหรือค่าตอบแทน

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 9 /หน้า 3)

7

การตรวจสอบสัญญาจ้าง ควรดูประเด็นหลักๆด้านใดบ้าง

พิจารณาว่าเป็นไปตามข้อเสนอโครงการหรือไม่ รวมทั้งตรวจสอบเรื่องค่าปรับด้วย (ปกติค่าปรับจะอยู่ที่ร้อยละ 0.01 - 0.1 ของงบประมาณ/วัน ตามลักษณะงาน) ให้ขอต่อรองให้ไม่มีหรือน้อยที่สุด

(ไม่มีเอกสารแนบ)

8

หัวหน้าโครงการสามารถรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้างแทนมหาวิทยาลัยได้หรือไม่

มหาวิทยาลัยจะมอบอำนาจในระดับคณบดีหรือรองคณบดีที่รับผิดชอบเท่านั้น ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณาเป็นกรณีไปพร้อมระบุเหตุผล ความจำเป็นประกอบ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การเสนอโครงการ-ข้อ 7/หน้า 2)

9

การลงนามในสัญญาจ้างใช้เอกสารอะไรบ้าง

ตามที่หน่วยงานว่าจ้างระบุ ส่วนใหญ่ประกอบด้วยดังนี้

1. พรบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1109/2555 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

3. หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

4. หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการและต่อรองราคา

5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของมหาวิทยาลัย

1. พรบ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2. คำสั่งมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ 1109/2555 เรื่อง มอบอำนาจตามระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ว่าด้วยการให้บริการวิชาการให้รองอธิการบดีฝ่ายต่างๆ

3. หนังสือแจ้งผลการจดทะเบียนที่ปรึกษาจากกระทรวงการคลัง

4. หนังสือมอบอำนาจให้ยื่นข้อเสนอโครงการและต่อรองราคา

5. สำเนาบัตรประจำตัวผู้มอบอำนาจ

6. สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีอากร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

7. แบบแสดงการลงทะเบียนในระบบ e-GP ของมหาวิทยาลัย

10

การติดอากรแสดมป์ในสัญญาจ้าง ระหว่างมหาวิทยาลัย กับหน่วยงานผู้ว่าจ้างเป็นหน่วยงานของรัฐ จะต้องติดอากรแสดมป์ในสัญญาจ้างด้วยหรือไม่

ไม่ต้องติดอากรแสดมป์เนื่องจากได้รับการยกเว้น ตามประมวลรัษฎากร ซึ่งได้รับยกเว้นตามมาตรา 121 ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียภาษีอากรเป็นหน่วยงานรัฐบาล

ที่มา : อากรแสตมป์>การยกเว้นอากร>1. ยกเว้นอากรตามประมวลรัษฎากร>(2) ยกเว้นตามมาตรา 121 ถ้าฝ่ายที่ต้องเสียอากรเป็นรัฐบาล

11

การทำหนังสือเชิญบุคลากรจากหน่วยงานอื่นเป็นคณะทำงาน จะต้องเรียนใคร

หากมีสังกัด เรียนผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด / หากไม่มีต้นสังกัดให้เรียนบุคลากรท่านนั้นโดยตรง

หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรเป็นคณะทำงานฯ
ที่ มอ 208.1/ว.681 ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2556

12

การจัดทำประมาณการค่าใช้จ่ายประกอบด้วยหมวดอะไรบ้าง เท่าไร

1) ค่าตอบแทน ไม่เกินร้อยละ 70 ของงบประมาณโครงการ 2)ค่าดำเนินการ 3)ค่าธรรมเนียมบริการวิชาการ ร้อยละ 15 ของข้อ 1 + ข้อ 2

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 9 /หน้า 3)

13

สามารถตั้งค่าตอบแทนได้มากกว่าร้อยละ 70 ได้หรือไม่

ได้ ในกรณีที่เป็นที่ปรึกษาอย่างเดียว โดยไม่ตั้งค่าดำเนินการ

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การบริหารโครงการ-ข้อ 1.2.1/หน้า 3)

14

สามารถใช้จ่ายเงินโครงการโดยไม่ต้องส่งหลักฐานเบิกจ่ายได้หรือไม่

ได้ แต่เฉพาะโครงการที่มีสัญญาจ้าง โดยต้องระบุในการขอประมาณการค่าใช้จ่ายว่า "ขอถัวเฉลี่ยจ่ายในรายการที่ 1 และ 2 และเบิกจ่ายประเภทเงินอุดหนุน" ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามระเบียบ พร้อมทำบัญชี/เก็บหลักฐานในสมบูรณ์ สำหรับรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงานต่างๆได้ และ/หรืองานประเภทที่ปรึกษาที่ไม่มีสัญญาจ้าง แต่ต้องขออนุมัติรับงานและประมาณการค่าใช้จ่ายและระบุเบิกจ่ายประเภทเงินอุดหนุน

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การบริหารโครงการ-ข้อ 1.2.1/หน้า 3)

15

จำเป็นต้องตั้งสำรองจ่ายไว้ในประมาณการหรือไม่

จะตั้งหรือไม่ก็ได้ขึ้นกับดุลยพินิจของหัวหน้าโครงการ ทั้งนี้จะต้องคิดค่าใช้จ่ายในโครงการให้ครอบคลุมการดำเนินงานทั้งหมด

ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 9.2.5/หน้า 3)

16

จะแจ้งผู้ว่าจ้างให้ส่งเงินค่าจ้างแต่ละงวดผ่านบัญชีหัวหน้าโครงการโดยตรงได้หรือไม่

ไม่ได้ / จะต้องจ่ายเข้าบัญชีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หรือบัญชีคณะเท่านั้น โดยทั่วไปจะระบุเลขที่บัญชีมหาวิทยาลัยไว้ในหนังสือขอเบิกเงินจากผู้ว่าจ้าง

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การรับค่าจ้าง-ข้อ 4/หน้า 4)

17

กรณีที่ผู้ว่าจ้างต้องการจ่ายค่าจ้างเป็นเช็ค และต้องมีผู้ไปรับเช็คที่นอกพื้นที่ จะมอบอำนาจให้ใครได้บ้าง

หากเป็นที่กรุงเทพฯหรือปริมณฑล สามารถขอรับมอบอำนาจให้ เจ้าหน้าที่งานประสานงาน ของมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับได้ หากเป็นต่างจังหวัดให้หัวหน้าโครงการหรือคณะทำงานที่เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นผู้รับมอบอำนาจแทนได้

หนังสือมอบอำนาจรับเช็คแทนทุกงวดและเงินประกันผลงาน ที่ ศธ 0521/4043
ลงวันที่ 17 กันยายน 2556

18

หากไม่สามารถส่งงานได้ทันตามกำหนดในสัญญา จะทำอย่างไรได้บ้าง

ให้ประสานงานหารือเบื้องต้นกับผู้ว่าจ้างก่อน และทำหนังสือขอขยายเวลาการส่งงานพร้อมระบุเหตุผลและสงวนสิทธิ์เรื่องค่าปรับ (ถ้ามี) ไปยังผู้ว่าจ้าง อย่างไรก็ตามการเห็นชอบเรื่องสงวนสิทธิ์ค่าปรับเป็นอำนาจของผู้ว่าจ้าง

หนังสือแจ้งเหตุสุดวิสัยทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาโครงการ ที่ มอ 208.1/080
ลงวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2554

19

การเบิกเงินค่าจ้างที่ปรึกษาหลังจากได้รับเงินจากผู้ว่าจ้างแล้ว จะส่งเอกสารผ่านหน่วยงานใด ใช้เวลานานเพียงใดจึงจะได้เงิน

การเบิกจ่ายงานบริการวิชาการทุกประเภท ส่งผ่านหน่วยคลังคณะฯโดยตรง ขั้นตอนการดำเนินการทั้งหมดอยู่ที่หน่วยคลังและกองคลัง (รายละเอียดขั้นตอนตาม link ที่แนบ) ส่วนใหญ่ประมาณ 2 สัปดาห์หรือมากกว่านั้น สามารถสอบถามติดดามถามจากหน่วยคลังได้ โทร.7074

ขั้นตอนการเบิกจ่าย/คืนเงิน

20

การปิดโครงการจะต้องดำเนินการเมื่อใด

1)กรณีที่มีสัญญาจ้างต้องปิดภายใน 60 วันนับจากได้รับเงินงวดสุดท้าย 2)กรณีที่ไม่มีสัญญาจ้างต้องปิดภายใน 30 วันนับจากได้รับเงินงวดสุดท้าย

- ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ.2551 (ข้อ 20/หน้า 5)

- แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเสนอโครงการและการบริหารโครงการบริการวิชาการ ตามระเบียบ 2551 (การปิดโครงการที่ไม่มีการลงนามในสัญญาจ้าง-ข้อ 5/หน้า 5)

21

มหาวิทยาลัยจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการร้อยละ 15 ให้หน่วยงานใดบ้าง

มหาวิทยาลัยร้อยละ 1.5 /วิทยาเขตร้อยละ 2.5/คณะที่เกี่ยวข้องร้อยละ 11

ประกาศมหาวิทยาลัยเรื่องยกเลิกและกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2551

22

คณะจัดสรรค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในร้อยละ 11 ให้หน่วยงานใดบ้าง

กองทุนวิจัยร้อยละ 10 / คณะฯร้อยละ 45 / ภาควิชาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร้อยละ 45

แนวปฏิบัติ : เรื่อง แนวทางเกี่ยวกับการจัดสรรเงินค่าธรรมเนียมบริการวิชาการภายในคณะฯ

23

หากผู้ปฏิบัติงานไม่สรุปปิดโครงการ มีผลกระทบอะไรบ้าง

1)เท่ากับโครงการยังไม่แล้วเสร็จ จะมีผลในการพิจารณาการรับงานครั้งต่อไป 2)เงินค่าธรรมเนียมจะไม่ได้รับการจัดสรรมาให้คณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

(ไม่มีเอกสารแนบ)

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU