ขั้นตอนการจัดทำ Training Needs

วันที่ประกาศใช้ : 1 พฤษภาคม 2557 ปรับปรุงเมื่อ : Admin : นิษฐกานต์  คชรัตน์ โทร. 7423

1.สำรวจหลักสูตรความพร้อมในการจัดอบรมภายในคณะฯ

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

Tips ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลาดำเนินการ

1. สำรวจหลักสูตรความพร้อมในการจัดอบรมภายในคณะ

 

 

1.1  สรุปหลักสูตรอบรมตามความเชี่ยวชาญเดิมที่คณะฯ มีอยู่

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- รายละเอียดหลักสูตรอบรม

 - ทุกครั้งที่มีการสำรวจ หรือได้ข้อมูลเพิ่มเติมจากภาควิชาหรือหน่วยงานต่าง ๆ ควรรวบรวมหลักสูตรอบรม ตามสาขาความเชี่ยวชาญ ไว้บนเว็บไซต์ของฝ่ายฯ เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการสำรวจครั้งต่อไป

ก่อนกำหนดแผนารจัดอบรม 2 เดือน
1.2  รวบรวมจากความต้องการของลูกค้า จากข้อเสนอแนะในการทำแบบประเมินหลังการอบรม เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- ใบประเมินผลการอบรม

- ใบสรุปผลการประเมินผลการอบรม

 - หลังจากการอบรมจะต้องมีการทำใบประเมินผลทุกครั้ง เพื่อจะได้ทราบหลักสูตรที่ลูกค้าสนใจ และต้องการให้ทางคณะฯ จัดอบรม

- นอกจากจะรวบรวมหลักสูตรการอบรมจากใบประเมินผลการอบรมแล้ว ควรรวบรวมจากการที่ลูกค้าโทรเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมด้วย

1.3  จัดทำแบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรมภายในคณะที่สมบูรณ์

(รวบรวมหลักสูตรจากข้อ 1.1 + 1.2)

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- แบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรม

 - ในแบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรม ควรระบุชื่อหลักสูตรให้ชัดเจน และแยกหมวดหมู่ของแต่ละหลักสูตรด้วย เพื่อความสะดวกในการตอบแบบสำรวจของภาควิชา/หน่วยงาน

- ในแบบสำรวจฯ นอกจากจะมีหลักสูตรให้เลือกตอบตามความเชี่ยวชาญ (1.1 + 1.2) แล้วนั้น ควรให้ผู้ตอบแบบสำรวจสามารถระบุหลักสูตรอื่น ๆ นอกเหนือจากหลักสูตรที่ให้เลือกได้ด้วย

1.4 จัดทำหนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรมไปยังภาควิชา/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมและหัวข้อในการจัดอบรมประจำปี

- หัวหน้าฝ่ายฯ เป็นผู้ลงนาม

- ควรระบุวันที่ ที่ให้ภาควิชา/หน่วยงานตอบกลับให้ชัดเจน

ก่อนกำหนดแผนารจัดอบรม 1 เดือน
1.5 ส่งหนังสือและแบบสำรวจไปยังภาควิชา/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ - หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมและหัวข้อในการจัดอบรมประจำปี

- แบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรม

- สมุดส่งเอกสารถึงภาควิชา/หน่วยงาน

 - การส่งออกควรลงสมุดรับ-ส่งของแต่ละภาควิชา/หน่วยงานให้เรียบร้อย เพื่อความสะดวกในการติดตามและป้องกันเอกสารสูญหาย
1.6 ประสานงานกับอาจารย์ในภาควิชา เจ้าหน้าที่ประจำภาควิชา

(ไม่มี)

 - ควรโทรประสานงานกับเจ้าหน้าที่ของภาควิชา/หน่วยงานไว้เบื้องต้น เกี่ยวกับแบบสำรวจฯ เพื่อที่เจ้าหน้าของภาควิชา/หน่วยงานจะได้ประสานงานในการส่งต่อและติดตามเอกสารไปยังอาจารย์/บุคลากรแต่ละท่านได้อย่างรวดเร็ว
1.7 ติดตามแบบสำรวจไปยังภาควิชา/หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- รายชื่อที่ได้ส่งแบบสำรวจไป

 - หากยังไม่ได้รับใบตอบกลับจากภาควิชาภายในกำหนด ควรโทรติดตามเพื่อให้ได้แบบสำรวจภายในกำหนด เพราะหากช้าจะทำให้การกำหนดแผนการจัดอบรมประจำปีล่าช้าไปด้วย ก่อนกำหนดแผนารจัดอบรม 6 สัปดาห์
1.8 สรุปหลักสูตรที่คณะสามารถจัดอบรมได้

เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- แบบสำรวจหลักสูตรการจัดอบรม (ส่งคืนจากภาควิชา/หน่วยงาน)

 - ควรสรุปชื่อวิทยากรแต่ละหลักสูตรไว้ด้วย เพื่อจะได้ประสานงานเชิญวิทยกรบรรยายได้ถูกต้องในแต่ละหลักสูตร

 

2.สำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมไปยังหน่วยงานภานอก

ขั้นตอนหลัก

ขั้นตอนย่อย

ผู้รับผิดชอบ

เอกสาร /
แบบฟอร์ม

Tips ข้อเสนอแนะ

ระยะเวลา
ดำเนินการ

2. สำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมไปยังหน่วยงานภายนอก

2.1 จัดทำหนังสือส่งออกไปยังกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ - หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม - ในการจัดทำควรใช้เป็นจดหมายเวียน เพื่อความสะดวกในการจัดทำและส่งออก

- รองคณบดีเป็นผู้ลงนามในหนังสือ

-  ควรระบุวันที่ให้ตอบกลับให้ชัดเจน เพื่อผู้ตอบแบบสำรวจฯ จะได้ดำเนินการได้ถูกต้อง

ก่อนกำหนดแผนารจัดอบรม 5 สัปดาห์
2.2 จัดทำแบบสำรวจหลักสูตรอบรมไปยังกลุ่มเป้าหมาย   - แบบสำรวจความต้องการในการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ

- ในแบบสำรวจฯ ควรแยกให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าสนใจการจัดอบรมแบบใด แบบ In-house Training ,Public Training หรือต้องการด้านที่ปรึกษา เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ติดต่อประสานงานกับลูกค้าได้ถูกต้องเมื่อมีการจัดอบรม และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์รูปแบบบริการวิชาการของคณะฯ ด้วย

- ในแบบสำรวจฯ ควรอธิบายถึงความหมายของรูปแบบการให้บริการทั้ง 3 ประเภท 1.In-house Training 2.Public Training 3.ที่ปรึกษา เพื่อให้ลูกค้าสามารถตัดสินใจเลือกได้ตรงกับความต้องการ

- ควรให้ลูกค้าเลือกช่วงเวลา(เดือน) ที่ประสงค์ให้จัดอบรม เพื่อจะได้ใช้ประกอบในการกำหนดเวลาในการจัดอบรมของแต่ละหลักสูตร

-  นอกเหนือจากหลักสูตรในแบบสำรวจฯ แล้วควรให้ลูกค้าสามารถระบุหลักสูตรอื่น ๆ ที่ประสงค์ให้คณะจัดอบรมลงในแบบสำรวจเพิ่มเติมได้ เพื่อจะได้ทราบความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย

2.3 เตรียมรายชื่อกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ - รายชื่อจากโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้า

 

- ควรส่งแบบสำรวจทั้งภาครัฐและเอกชน

- ควรมีการปรับปรุง และค้นหารายชื่อลูกค้าอยู่เสมอ เพื่อความรวดเร็วในการส่งแบบสำรวจ และการประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรมต่อไป

2.4 ส่งหนังสือและแบบสำรวจฯ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- หนังสือขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม

- แบบสำรวจความต้องการในการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ

-  ควรใช้วิธีการส่งแบบ E-mail ให้มากที่สุดเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย แต่หากลูกค้าหน่วยงานใดไม่สะดวกก็สามารถส่งทางโทรสาร หรือไปรษณีย์ได้

- หากยังไม่มีรายชื่อของผู้ติดต่อในแต่ละบริษัท/หน่วยงาน ควรติดต่อไปที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคลเบื้องต้นก่อน

2.5 ติดตามไปยังบริษัท/หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

-แบบสำรวจความต้องการในการบริการวิชาการด้านฝึกอบรมฯ (ส่งคืนจากกลุ่มเป้าหมาย)

- หากยังไม่ได้รับแบบสำรวจคืนจากบริษัท/หน่วยงานภายในกำหนด ควรติดตามเพื่อให้ผู้ประสานงานเร่งติดตามให้

-  เมื่อได้รับใบตอบรับจากกลุ่มเป้าหมายมาแล้ว นอกจากจะสรุปหลักสูตรที่สนใจ ควรเก็บรวบรวมรายชื่อผู้ตอบแบบสำรวจพร้อม ชื่อที่อยู่ และ E-mail ในโปรแกรมฐานข้อมูลลูกค้าด้วยเพื่อใช้ในการสำรวจครั้งต่อไปและเพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรอบรม งานบริการต่างๆ ของคณะ

ก่อนกำหนดแผนารจัดอบรม 2 สัปดาห์
2.6 สรุปหลักสูตรที่ลูกค้าต้องการฝึกอบรม เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- training needs for Customer-1

 

 - ควรแยกประเภทว่าในแต่ละหลักสูตรลูกค้าสนใจจะเข้าอบรมแบบไหน In-house Training , Public Training และ ต้องการด้านที่ปรึกษา
2.7 นำเสนอหัวหน้าฝ่ายฯ เพื่อคัดเลือกหลักสูตรในการจัดอบรมประจำปี    เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- training needs for Customer-2

- หลักสูตรอื่น ๆ

 - ในการนำเสนอควรเรียงลำดับจากหลักสูตรที่ได้รับความสนใจตามความถี่จากมากไปหาน้อย เพื่อให้ง่ายและสะดวกในการเลือกว่าจะจัดอบรมหลักสูตรใด
2.8 กำหนดแผนการจัดอบรมประจำปี  เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ

- แผนการจัดอบรม Public Training ประจำปี

- เมื่อหัวหน้าฝ่ายฯ พิจารณาหลักสูตรในการอบรมแล้ว ควรติดต่อประสานงานกับวิทยากร ซึ่งหากมีวิทยากรหลายท่านจะต้องประสานงานก่อนว่าใครจะเป็นวิทยากร และกำหนดวันอบรมในแต่ละหลักสูตร

- กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการจัดอบรมแบบ In-house Training และต้องการบริการด้านที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่ของฝ่ายฯติดต่อนำเสนอรูปแบบการให้บริการโดยตรงตามที่กลุ่มเป้าหมายได้แจ้งมาในแบบสำรวจ

2.9 นำเสนอแผนการจัดอบรมประจำปีให้ผู้บริหารพิจารณา    เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายฯ ปฏิทินอบรมประจำปี  - เมื่อกำหนดแผนการจัดอบรม Public Training ประจำปีแล้ว ควรนำเสนอให้ผู้บริหารพิจารณาก่อน แล้วจึงประชาสัมพันธ์การจัดอบรมไปยังกลุ่มเป้าหมายต่อไป

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU