Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

รับสมัครเข้าร่วมค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ (ภาคใต้)
[วันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563]

 • สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้กำหนดจัด โครงการค่ายวิทยาศาสตร์จรวดประดิษฐ์ ครั้งที่ 9 ขึ้น ระหว่างวันที่ 6 – 9 มีนาคม 2563 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และ และสวนประวัติศาสตร์ พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความรู้และความสนใจทางด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีจรวดแก่เยาวชน อันเป็นรากฐานในการสร้างนักวิจัยด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีในอนาคตของ สทป.รุ่นใหม่สู่สังคม ซึ่งได้เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6 สายวิทยาศาสตร์ ชายหญิง มีผลการเรียนไม่ต่ำกว่า 3.0 และ จำนวนรวม 52 คน ในพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการสมัคร โดยรับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2563 โดยสามารถสมัครได้ 2 ช่องทาง ดังนี้
  1. ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐาน ที่ Email: eng-service@eng.psu.ac.th
  2. สมัครผ่านระบบ On-line : https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeS4G4TSQWo_7D1c7OYO-YmqFLDGPpnvekQMr7t3lIr7See5w/viewform?usp=sf_link

  ***หมายเหตุ กรณีนักเรียนสมัครผ่านระบบ On-lineสามารถส่งใบแสดงผลการเรียน และ ส่งประกาศนียบัตรเพิ่มเติม (ถ้ามี) และหลักฐานอื่นๆ ได้ที่ Email: eng-service@eng.psu.ac.th ในการส่งเอกสาร ให้ระบุ ชื่อ-นามสกุล โรงเรียน ใน E-mail ด้วย***

  กำหนดการ
  รายละเอียดการรับสมัคร
  ใบสมัคร

  สอบถามเพิ่มเติม
  คุณนิษฐกานต์ คชรัตน์ และ คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา
  ศูนย์บริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  โทร. 074-287054 074-287089 และ 089-7333125
  Email: eng-service@eng.psu.ac.th