Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

เตรียมพร้อมเรื่องแผนงานโครงการ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม/SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ สู่ Thailand 4.0
[24 ตุลาคม 2560]

  • เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม 2560 ผศ.ดร.ประภาศ เมืองจันทร์บุรี/รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและชุมชนสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ผศ.ดร.วรรณรัช สันติอมรทัต/หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ผศ.ดร.สุภาพรรณ ไชยประพัทธ์ และหัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ได้เข้าร่วมประชุมพบปะหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกับผู้บริหารของกลุ่มสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดในพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ และศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 10 และ 11 เพื่อเตรียมพร้อมเรื่องแผนงานโครงการ ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรม/SMEs ในพื้นที่ภาคใต้ สู่ Thailand 4.0 โดยมี นายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา เป็นประธาน ณ ห้องประชุมสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา