Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ปี 2560
[16 พฤษภาคม 2560]

  • เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ที่ผ่านมา กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ได้จัดอบรม หลักสูตร “ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ” ณ ห้องจันผา โรงแรมบุรีศรีภูบูติกโฮเต็ล อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติ จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าอบรม โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวน 48 ท่าน สำหรับบรรยากาศในการอบรมนอกเหนือจากจะได้สาระความรู้จากการอบรมแล้ว ยังเต็มไปด้วยความสนุกสนาน และความสามัคคีของผู้เข้าอบรม จากกิจกรรม Work shop ที่จัดขึ้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจอย่างยิ่ง

    หากหน่วยงานหรือท่านใดสนใจในหลักสูตรอื่น ๆ เพิ่มเติม
    สามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.acaser.eng.psu.ac.th
    หรือสอบถามเพิ่มเติมโทร. 074-287089, 074-287423
    Email: eng-service@eng.psu.ac.th