Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

คณะวิศวกรรมศามตร์ประชุมหารือขับเคลื่อน MOU ระหว่าง ม.อ. กับ สนง.อุตสาหกรรมจังหวัดสงขลา และสถานที่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ
[19 ตุลาคม 2559]

  • ในวันที่ 19 ตุลาคม 2559 สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสงขลาโดยอุตสาหกรรมจังหวัด ร่วมกับผู้บริหารคณะโดยรองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย ผู้บริหาร/ผู้แทนจากทุกภาควิชาได้ประชุมร่วมกันเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม 14 จังหวัดภาคใต้เพื่อให้เป็นรูปธรรม ในประเด็นความร่วมมือในการยกระดับโรงงานอุตสาหกรรมสู่ Industry 4.0 พร้อมเยื่ยมชมห้องปฏิบัติการบางส่วน ได้แก่ โครงการ “ระบบติดตามและอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการและผู้ป่วยในการทำกายภาพบำบัดผ่านเครือข่ายสื่อสาร” ของศูนย์ความรู้เฉพาะด้านวิศวกรรมฟื้นฟู ห้องปฏิบัติการ Smart Mechatronics และห้องปฏิบัติการ CAD/CAM

    ที่ประชุมเห็นชอบให้มีการประชุมในลักษณะนี้เป็นประจำทุกๆเดือน เพื่อหาแนวทางในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมในภาคใต้ร่วมกัน