Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การทำงานเป็นทีมให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด
[14 กันยายน 2559]

  • เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2559 กลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ (บริการวิชาการ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การทำงานเป็นทีม ให้กับบุคลากรของบริษัท กรีนรีเวอร์ พาเนล (ประเทศไทย) จำกัด สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมบริษัท โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้ากลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท