Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบผู้ว่าฯ สงขลา และ นายก อบจ.สงขลา นำเสนอโครงการ Innovative city
[21 มีนาคม 2559]

  • เมื่อวันที่ 21 มี.ค.59 เวลา 14.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าพบนายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา และ นายนิพนธ์ บุญญามณี นายก อบจ.สงขลา เพื่อนำเสนอโครงการ Innovative city ซึ่งเป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อวางแผนการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมสนับสนุนยุทธศาสตร์แนวทางการพัฒนาจังหวัดทั้ง 5 ด้านของจังหวัดสงขลา ภายใต้นโยบาย “15 วาระสงขลา”อาทิ การพัฒนาด้านการเกษตร เมืองสวยน้ำใส การท่องเที่ยวตามแคมเปญสงขลามหาสนุก

    โดยที่จังหวัดสงขลาได้กำหนดยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาจังหวัด ให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงแผนงานโครงการระดับพื้นที่ และการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพในด้านต่างๆ ซึ่งจังหวัดสงขลามีความพร้อมหลากหลายด้าน เช่น สถาบันการศึกษา โรงงานอุตสาหกรรม สถานที่ท่องเที่ยว และยังเป็นจุดศูนย์กลางของการคมนาคมภาคใต้และมีชายแดนเชื่อมต่อกับประเทศมาเลเซียและสิงคโปร์ ทั้งนี้ ปัจจุบันทุกภาคส่วนก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมใหม่ ทางคณะวิศวกรรมศาสตร์จึงเห็นว่าโครงการ Innovative city จะนำไปสู่การเตรียมความพร้อมของจังหวัดสงขลา ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่างๆ และภาคธุรกิจของจังหวัดสงขลาไปสู่โลกดิจิทัลพร้อมกัน ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการทำให้จังหวัดสงขลาเป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศ และร่วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดให้สามารถตอบสนองความต้องการของพื้นที่และสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนซึ่ง โครงการ Innovative city จะสามารถนำให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ๆ เช่น การประมงอัจริยะ Smart Grid (พลังงานทางเลือก) Safety City (เมืองน่าอยู่) สมาร์ท เฮลท์ การป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง และอุทยานวิทยาศาสตร์ เป็นต้น จึงมานำเสนอโครงการเพื่อจัดทำคำของบประมาณสนับสนุนโครงการจากจังหวัดสงขลา หลังจากรับฟังการนำเสนอโครงการ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา กล่าวว่า จังหวัดสงขลาให้ความสำคัญในการนำองค์ความรู้ด้านการศึกษามาใช้ประโยชน์ ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง สำหรับโครงการ Innovative city อยากให้ทีมงานแสดงให้เห็นว่าจะสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ผลักดันให้เกิดประโยชน์กับประชาชนในท้องถิ่นในเรื่องใดบ้างได้อย่างชัดเจน ซึ่งทางจังหวัดยินดีที่จะสนับสนุนเต็มที่