Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

พิธีเปิดอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่" : NEC รุ่นที่ 29 ประจำปี 2559 จังหวัดสงขลา
[23 มกราคม 2559]

 • ความร่วมมือระหว่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ. ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวฯ ม.อ.
  โดยท่านคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ (รศ.ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์) เป็นผู้กล่าวต้อนรับ
  ท่านผู้อำนวยการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ม.อ./ผู้จัดการโครงการ (ผศ.คำรณ พิทักษ์) เป้นผู้กล่าวรายงาน
  และ รษก.ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 (คุณประสาทสุข นิยมราษฎร์) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้
  และคณะวิทยากร/ที่ปรึกษาร่วมในพิธีเปิด โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครโครงการเป็นนี้จำนวนมาก และได้มีการคัดเลือกเหลือเพียง 41 คน
  ซึ่งเริ่มอบรมตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2559 ถึงวันที่ 12 มีนาคม 2559 (เฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์)