Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

อบรมหลักสูตร Teambuilding
[27-28 พฤศจิกายน 2558]

  • เมื่อวันที่ 27-28 พฤศจิกายน 2558 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร Teambuilding ให้กับบุคลากรของบริษัทกัลฟ์ ยะลา กรีน จำกัด ณ โรงแรมสมิหลา บีช จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต และทีมมงานในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 35 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท