Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

เปิดรับสมัครเข้าร่วมอบรม "โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (NEC)" รุ่นที่ 29 ฟรี!!!
[ตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2559]

 • คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ (ผู้ว่างงาน, บัณฑิตจบใหม่, ทายาทธุรกิจ, ผู้ที่ประกอบธุรกิจมาแล้วไม่เกิน 3 ปี และผู้ที่ประกอบอาชีพอื่นที่อยากผันไปประกอบธุรกิจของตนเอง) เข้าร่วมอบรม “โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation : NEC)” ปี 2559 รุ่นที่ 29 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ระหว่างวันที่ 23 มกราคม 2559- 12 มีนาคม 2559 (เฉพาะเสาร์-อาทิตย์) ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการอบรม (ฟรี. อาหารว่าง 2 มื้อ/อาหารกลางวัน/เอกสารอบรม)

  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 15 มกราคม 2559
  รายละเอียดโครงการ -- http://goo.gl/xkgiJq
  ใบสมัครเข้าร่วมโครงการ -- http://goo.gl/BULYL6
  แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ -- http://goo.gl/xlr6za

  สามารถส่งใบสมัครได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
  ส่งด้วยตนเองที่ : ชั้น 5 อาคารวิจัยวิศวกรรมประยุกต์ สิรินธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  ส่งทาง E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th
  ทางแฟกซ์ : 074-459399

  ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ม.อ.
  โทร. 074-287089 ,074-287423, 089-7333125
  http://www.nec.psu.ac.th และ http://www.acaser.eng.psu.ac.th