Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และทีมนักทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าแนะนำโครงการสำรวจทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit)
[วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558]

  • อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และทีมนักทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าแนะนำโครงการสำรวจทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit) กับอาจารย์ที่ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2558 เพื่อเข้าตรวจสอบจำนวนทรัพย์สินทางปัญญาที่องค์กรมีอยู่และนำทรัพย์สินทางปัญญาเข้าสู่กระบวนการคุ้มครองที่เหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.วชรินทร์ แก้วอภิชัย รองหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ฝ่ายกิจการพิเศษ ให้การต้อนรับ และนอกจากนี้ยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้ความสนใจโครงการฯ ได้แก่ รศ.ดร.สินชัย กมลภิวงศ์ รศ.ดร.มนตรี กาญจนะเดชะ ผศ.ดร.พิชญา ตัณฑัยย์ คุณบงกช พฤกษพงษ์ นักวิชาการศึกษา และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
    จากการเข้าสำรวจและการพูดคุยในครั้งนี้ ทีมงานได้ทราบถึงงานวิจัยของภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่มีศักยภาพที่สามารถจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาได้เป็นจำนวนมาก ต่อจากนี้ไปผลงานดังกล่าวจะมีโอกาสในการนำไปใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสร้างมูลค่ากลับมาสู่ มหาวิทยาสงขลานครินทร์ ได้ต่อไปในอนาคต