Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ สัมมนาและจัดทำแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
[วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558]

  • ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ สัมมนาและจัดทำแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยเพื่อรองรับการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับมาตรา 52 และมาตรา 53 ภายใต้ พรบ.คุ้มครองพันธุ์พืช พ.ศ.2558 ระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคม 2558 ณ โรงแรมสามพรานริเวอร์ไซด์ รีสอร์ท อ.สามพราน จ.นครปฐม จัดโดย หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญา และถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานคุ้มครองพันธุ์พืช และมหาวิทยาลัยในเครือข่าย