Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าศึกษาดูงานของฝ่ายบริการวิชาการ
[5 ตุลาคม 2558]

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2558 ที่ผ่านมา รองศาสตราจารย์คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์
  รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ พร้อมด้วย คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ
  และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดย
  รองศาสตราจารย์ ดร.นงนุช บุญยัง รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะพยาบาลศาสตร์
  เข้าศึกษาดูงานของฝ่ายบริการวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานทางด้าน
  บริการวิชาการเพื่อใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการพัฒนาระบบการบริหารงานบริการวิชาการเป็นศูนย์
  บริการวิชาการ ให้พร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงการเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับต่อไป