Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดระยะเวลาปรับตั้งเครื่องจักร
[19 สิงหาคม 2558]

  • เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร การลดระยะเวลาปรับตั้งเครื่องจักร ให้กับบุคลากรของบริษัทพรีเมียร์ซิสเต็มเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา และ คุณอรุนันต์ หีมชูด ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 33 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท