Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี
[14 สิงหาคม 2558]

  • เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จัดอบรม Inhouse Training หลักสูตร ความปลอดภัยในการใช้สารเคมี ให้กับบุคลากรของบริษัทท้อปโกลฟ เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร ได้แก่ รองศาสตราจารย์ ดร.ชญานุช แสงวิเชียร และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราม แย้มแสงสังข์ ในการให้ความรู้ในหัวข้อดังกล่าว ซึ่งมีผู้เข้าอบรมจำนวน 20 ท่าน ในแผนกต่างๆ ของบริษัท