Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

จัดอบรมหลักสูตร ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
[8 มิถุนายน 2558]

 • เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา คณะวิศวกรรมศาสตร์
  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยฝ่ายบริการวิชาการ จัดอบรมหลักสูตร
  "ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ" ณ ห้องสิงห์ทอง
  โรงแรมสิงห์โกลเด้นเพลส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา โดยได้รับเกียรติ จาก
  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา
  อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ และ คุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวต
  เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม
  โดยมีผู้เข้าอบรมจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนจำนวน 39 คน
  ในการอบรมครั้งนี้มุ่งเน้นการพัฒนาหัวหน้างานทุกระดับ
  ซึ่งนอกจากจะได้รับความรู้จากการอบรมแล้ว
  บรรยากาศในการจัดอบรมยังเป็นไปด้วยความสนุกสนาน
  เรียนรู้ผ่านกิจกรรมร่วมกันในการอบรม