Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

โรงไฟฟ้าจะนะมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015&PEC-11
[25 พฤษภาคม 2558]

  • เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2558 รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมผล พืชน์ไพบูลย์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ และรองศาสตราจารย์ คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาและกิจการพิเศษ ร่วมรับมอบเงินสนับสนุนการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ ICET-2015 & PEC-11 จากโรงไฟฟ้าจะนะ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (สาขาที่ 111) โดย คุณกรีฑา ปัญญาพานิช หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์และชุมชนสัมพันธ์ โรงไฟฟ้าจะนะ เป็นผู้มอบ