Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

มหาวิทยาลัยทักษิณศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพงานบริการวิชาการ
[วันที่ 19 มิถุนายน 2557]

  • ทีมผู้บริการและเจ้าหน้าที่ ม.ทักษิณ ได้มาศึกษาดูงานด้านระบบคุณภาพงานบริการวิชาการ ของฝ่ายบริการวิชาการฯ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในวันที่ 19 มิถุนายน 2557 เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุมวิศวทัศน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์