Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

อบรมการเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC
[วันที่ 17 กรกฎาคม 2557]

  • จัดโครงการอบรมเชิงวิชาชีพในหัวข้อ “การเตรียมความพร้อมทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าเพื่อรองรับ AEC” วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม 2557 เวลา 8.30 – 16.45 น.