Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และทีมนักทรัพย์สินทางปัญญา ได้เข้าแนะนำโครงการสำรวจทรัพย์สินทางปัญญา (IP Audit)
[วันที่ 2 พฤศจิกายน 2558]