Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อว.ม.อ.ได้ส่งบุคลากรเข้าร่วม เข้าร่วมโครงการ สัมมนาและจัดทำแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย
[วันที่ 5-7 ตุลาคม 2558]