ข้อมูลเจ้าหน้าที่ประสานงาน

คุณอุรนันต์ หีมชูด โทร. 7423

- สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

- ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน


คุณแจ่มใส จันทรพา โทร. 7015

- สาขาวิศวกรรมโยธา

- สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า


คุณเสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา โทร. 7089

- สาขาวิศวกรรมเคมี


คุณสุรศักดิ์ แก้วพิบูลย์ โทร. 7089

- สาขาวิศวกรรมเหมืองแร่

- สาขาวิศวกรรมเครื่องกล


คุณณาฏฐีกา จันทร์เลื่อน โทร. 7089

- สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ


1. แบบมีสัญญาจ้าง

  • 1.
  • หนังสือขอส่งข้อเสนอโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 2.
  • หนังสือขอรับมอบอำนาจต่อรองราคาโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 3.
  • หนังสือขอรับมอบอำนาจลงนามในสัญญาจ้าง
   [Update : ]
  Download
  • 4.
  • หนังสือพิจารณตรวจสอบสัญญาและลงนามสัญญาจ้างโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 5.
  • หนังสือขออนุมัติประมาณการค่าใช้จ่ายพร้อมแต่งตั้งคณะทำงาน
   [Update : ]
  Download
  • 6.
  • หนังสือขออนุมัติให้บุคลากรต่างหน่วยงานร่วมเป็นคณะทำงาน
   [Update : ]
  Download
  • 7.
  • หนังสือขอส่งรายงานพร้อมเบิกเงินตามสัญญาจ้าง
   [Update : ]
  Download
  • 8.
  • หนังสือขอส่งรายงาน(กรณีส่งงานอย่างเดียว)
   [Update : ]
  Download
  • 9.
  • หนังสือขอเบิกเงินงวดต่างๆตามสัญญาจ้าง(กรณีเบิกเงินอย่างเดียว)
   [Update : ]
  Download
  • 10.
  • หนังสือขอมอบอำนาจรับเช็คเงินสนับสนุนของโครงการทุกงวด
   [Update : ]
  Download
  • 11.
  • หนังสือแจ้งกองคลังออกใบเสร็จโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 12.
  • หนังสือส่งใบเสร็จรับเงินให้กับผู้ว่าจ้าง
   [Update : ]
  Download
  • 13.
  • หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างภายในคณะฯ
   [Update : ]
  Download
  • 14.
  • หนังสือขอเปิดบัญชีโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 15.
  • หนังสือขอรับรองผลงานโครงการฯ
   [Update : ]
  Download
  • 16.
  • หนังสือสรุปค่าใช้จ่ายเพื่อขออนุมัติปิดโครงการ
   [Update : ]
  Download

2. แบบไม่มีสัญญาจ้าง

  • 1.
  • หนังสือขออนุมัติรับงานและประมาณการค่าใช้จ่าย
   [Update : ]
  Link
  • 2.
  • หนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
   [Update : ]
  Download

3. แบบให้เปล่า

  • 1.
  • หนังสือขออนุมัติในหลักการและขออนุมัติจัดโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 2.
  • แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการ
   [Update : ]
  Download
  • 3.
  • หนังสือขออนุมัติเบิกจ่าย
   [Update : ]
  Download
  • 4.
  • หนังสือส่งสรุปผลการดำเนินงาน
   [Update : ]
  Download
  • 5.
  • แบบฟอร์มสรุปผลการดำเนินงาน
   [Update : ]
  Download