Knowledge Management

สรุปผลการดำเนินงานบริการวิชาการ4ปี

Links

พันธกิจ

  • 1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพ

    2. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์กร

    3. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น