ปี

ผลงานส่งเข้าร่วมคัดเลือก

ผลงานของ

ตำแหน่ง

หน่วยงานเสนอ

ผลการคัดเลือก

2563 โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพเทคโนโลยีและนวัตกรรมระบบอัจฉริยะเฝ้าติดตามและตรวจสอบดูแลการทำงานของเครื่องจักร ผศ.ดร.นิคม สุวรรณวร และคณะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2562 โครงการจัดการพัฒนากระบวนการคิดสำหรับบุคลากรการศึกษาและชุมชน รศ.ดร.สุธีระ ประเสริฐสรรพ์

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2561

ไม่มีการเสนอชื่อคัดเลือกภาควิชา / หน่วยงาน

2560 โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ระดับโลก ครั้งที่ 40 ACM-ICPC World Finals 2016 อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี อ.อัมรินทร์ ดีมะการ

อาจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2559

ไม่มีการเสนอชื่อคัดเลือกภาควิชา / หน่วยงาน

2558

โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฎิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่จังหวัดนราธิวาส

ผศ.พยอม รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

การจัดกิจกรรม ACM-ICPC

อ.เสกสรรค์ สุวรรณมณี อ.อัมรินทร์ ดีมะการ

อาจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ผลงานดีเด่น
ระดับภาควิชา

2557

โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาโรงงานต้นแบบผลิตไบโอดีเซล

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเคมี

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2556

โครงการพัฒนาสื่อความรู้ ความรักและความหวงแหนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ปี54

นายวิวัฒน์ สุทธิวิภากร

อาจารย์ระดับ 7

วิศวกรรมโยธา

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2555

โครงการศึกษาสำรวจออกแบบระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วมและจัดการน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

ผศ.พยอม รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2554

โครงการพัฒนาการผลิตไบโอดีเซลสู่มาตรฐานปรับปรุงขบวนการผลิตในเฟส 1 และเฟส 3 จังหวัดกระบี่

รศ.ดร.ชาคริต ทองอุไร

รองศาสตราจารย์ 9

สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2553

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบและจัดทำปะการังเทียมฟื้นฟูทะเลไทย"

ผศ.พยอม รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2552

โครงการการพัฒนาสื่อความรู้ ความรัก และความหวงแหน ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

นายวิวัฒน์ สุทธิวิภากร

อาจารย์ระดับ 7

วิศวกรรมโยธา

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2551

โครงการที่ปรึกษาเหมืองหินห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลผาทองทุ่งสง
ภาพกิจกรรม

ดร.พิษณุ บุญนวล

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

ผลงานดีเด่น
ระดับคณะฯ

2550

ไม่มีภาควิชา/หน่วยงาน ส่งรายชื่อโครงการเพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานบริการวิชาการดีเด่นของคณะฯ

2549

โครงการระบบผลิตไบโอดีเซลชุมชนแบบเคลื่อนย้ายได้

นายกำพล
ประทีปชัยกูร

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเครื่องกล

ผลงานดีเด่นระดับคณะฯ
และระดับมหาวิทยาลัย

2548

โครงการเก็บและการวิเคราะห์ตัวอย่างการตกสะสมของกรดในพื้นที่ภาคใต้

ดร.กัลยา
ศรีสุวรรณ

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเคมี

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน

โครงการชุบชีวิตธุรกิจไทย ระยะที่ 2 (ITB)

ฝ่ายบริการวิชาการ

 

ฝ่ายบริการวิชาการ

ผลงานดีเด่นระดับคณะฯ

โครงการส่งเสริมสร้างสรรค์นวตกรรมใหม่เพื่อพัฒนาธุรกิจ SMEs

ฝ่ายบริการวิชาการ

 

ฝ่ายบริการวิชาการ

ระดับภาควิชา/หน่วยงาน