ปี

ประเภท

ชื่อ

นามสกุล

ตำแหน่ง

ภาควิชา

หน่วยงานที่นำเสนอ

ผลการคัดเลือก

2563

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.ดร.จันทกานต์

ทวีกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกลและเมคาทรอนิกส์

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2562

อาจารย์ตัวอย่าง

รศ.สมชาย

ชูโฉม

รองศาสตราจารย์

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ตัวอย่างระดับมหาลัยฯ

2561

  ไม่มีการเสนอชื่อคัดเลือกภาควิชา / หน่วยงาน

2560

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.ดร.ปรเมศวร์

เหลือเทพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

อาจารย์ตัวอย่าง

อาจารย์เสกสรรค์

สุวรรณมณี

อาจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

กรรมการบริการวิชาการประจำคณะฯ

ระดับภาควิชา

2559

  ไม่มีการเสนอชื่อคัดเลือกภาควิชา / หน่วยงาน

2558

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.พยอม

รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.ชัยศรี

สุขสาโรจน์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

ระดับภาควิชา

อาจารย์ตัวอย่าง

อาจารย์เสกสรรค์

สุวรรณมณี

อาจารย์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

ระดับภาควิชา

2557

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.พยอม

รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2556

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.พยอม

รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2555

อาจารย์ตัวอย่าง

รศ.ดร.สุเมธ

ไชยประพัทธ์

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2554

อาจารย์ตัวอย่าง

รศ.ดร.อุดมผล

พืชน์ไพบูลย์

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2553

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.พยอม

รัตนมณี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2552

อาจารย์ตัวอย่าง

รศ.ดร.พิษณุ

บุณนวล

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

วิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2551

อาจารย์ตัวอย่าง

ดร.ฟูกิจ

นิลรัตน์

อาจารย์ 7

วิศวกรรมโยธา

วิศวกรรมโยธา

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2550

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.คำรณ

พิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมอุตสาหการ

วิศวกรรมอุตสาหการ

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2549

อาจารย์ตัวอย่าง

รศ.กำพล

ประชีปชัยกูร

รองศาสตราจารย์ 9

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

2548

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.คำรณ

พิทักษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมอุตสาหการ

ฝ่ายบริการวิชาการ

อาจารย์ตัวอย่างระดับคณะฯ

อาจารย์ตัวอย่าง

ผศ.สมเกียรติ

นาคกุล

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 8

วิศวกรรมเครื่องกล

วิศวกรรมเครื่องกล

ระดับภาควิชา