แผนการจัดอบรม Public Training ประจำปี 2557

โดยฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

หลักสูตรอบรม วันที่จัดอบรม ค่าลงทะเบียน รายละเอียดการอบรม ใบสมัคร
1. ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ

วันที่ 29 เม.ย. 57

2,300 บาท

Download

Download

2. การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น

วันที่ 20 - 21 พ.ค. 57

3,200 บาท

Download

3. การสร้างเอกสารอย่างมืออาชีพด้วย

Microsoft - Word

วันที่ 4 - 5 มิ.ย. 57 2,600 บาท

Download

Download

4. การนำเสนองานอย่างมืออาชีพด้วย

Microsoft - Power point

วันที่ 18 - 19 มิ.ย. 57 2,600 บาท Download
5. การทำบัญชีและเก็บข้อมูลด้วย     

Microsoft - Excel

วันที่ 25 - 26 มิ.ย. 57

2,600 บาท

Download

6. ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ

เดือน ต.ค. 57 - รอแจ้งกำหนดการ  

7. ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ

เดือน พ.ย. 57 - รอแจ้งกำหนดการ  

8. ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม

เดือน พ.ย. 57 - รอแจ้งกำหนดการ  
 หมายเหตุ : ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ สอบถามการจัดอบรมแบบ In-house, Team Building และ หลักสูตรอื่นๆ สามารถสอบถามได้ที่  074-287089,074-287423  และ 089-7333125 E-mail : eng-service@eng.psu.ac.th