ระบบคุณภาพ

QM-015 ส. เพื่อการบริหารและการเพิ่มผลผลิต
QM-02Problem Solving QC Story
QM-03การควบคุมกระบวนการโดยกลวิธีทางสถิติ (SPC)
QM-04การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM)
QM-05การประกันคุณภาพ
QM-06เทคนิคการตรวจ 5ส. (5S Audit Technique)
QM-07กิจกรรมกลุ่มคุณภาพ (QCC Activity)
QM-08เทคนิคการควบคุมคุณภาพและการชักตัวอย่าง
QM-09ระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001
QM-10ระบบบริหารคุณภาพ ISO 14001
QM-11การตรวจติดตามคุณภาพภายใน (IQA)
QM-12สถิติเบื้องต้นเพื่อการพัฒนาคุณภาพ
QM-13การ Brain Storming ในองค์กรอย่างมีคุณภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด
QM-14การจัดการด้านสุขลักษณะที่ดีในโรงงาน (GMP)

เทคโนโลยีสารสนเทศ

IT-01ผู้ดูแลระบบเครือข่าย
IT-02การใช้งาน Office
IT-03การจัดทำธุรกิจ On-line
IT-04การซ่อมและดูแลคอมพิวเตอร์
IT-05การใช้งานอินเตอร์เน็ต
IT-06การพัฒนาโปรแกรมบน Android
IT-07การพัฒนาระบบสมองกลฝังตัวสำหรับการควบคุมสายการผลิต
IT-08เทคโนโลยี RFID ในอุตสาหกรรมการผลิตและขนส่ง (Logistics)

การจัดการ

MG-01การลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น
MG-02ทักษะการบริหารสำหรับหัวหน้างานมืออาชีพ
MG-03การจัดการสูญเสียในโรงงาน
MG-04ผู้ตรวจสอบอาคาร
MG-05-
MG-06-

เทคโนโลยีและการจัดการการผลิต

PM-01กลยุทธ์ที่ตั้งและการบริหารการผลิต
PM-02การเขียนแบบวัสดุ 2 มิติ (Auto CAD)
PM-03การปรับปรุงกระบวนการและวิธีการทำงาน
PM-04ไคเซ็นเพื่อการเพิ่มผลผลิต
PM-05แนวคิดการเพิ่มผลผลิตในโรงงาน
PM-06ระบบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (Preventive Maintenance
PM-07ระบบบำรุงรักษาทวีผลที่ทุกคนมีส่วนร่วม (TPM)
PM-08การบริหารจัดการซ่อมบำรุงอย่างมีประสิทธิภาพ
PM-09ระบบการผลิตแบบลีน
PM-10ระบบการผลิตแบบทันเวลา
PM-11การเลือกและประยุกต์ใช้งานมอเตอร์ในอุตสาหกรรม
PM-12การจัดทำและการวัดระบบกราวด์
PM-13ความปลอดภัยในงานวิศวกรรมไฟฟ้า
PM-14-
PM-15-

สิ่งแวดล้อมและการจัดการพลังงาน

ES-01ผู้จัดการสิ่งแวดล้อม
ES-02ผู้ปฏิบัติงานประจำระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ES-03ผู้ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำ
ES-04เกณฑ์การอนุรักษ์พลังงานที่ดีในโรงงานและอาคาร และหลักในการจัดทำ ISO 50001
ES-05เทคโนโลยีสะอาด
ES-06การจัดการมูลฝอยชุมชน
ES-07นายช่างโยธา อบต. ด้านโยธาสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ