สร้างงานบริการวิชาการทางวิศวกรรมศาสตร์ที่มีคุณภาพ อยู่ในระดับชั้นนำของประเทศ