ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นหน่วยงานและสถาบันการศึกษาที่มีภารกิจด้านการเรียน  การสอน  การวิจัย  การบริการวิชาการและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม  โดยช่วงเวลาที่ผ่านมา  คณะวิศวกรรมศาสตร์จะมุ่งเน้นภารกิจด้านการเรียน  การสอน  และการวิจัยเป็นหลัก  อย่างไรก็ตามจากความเปลี่ยนแปลงทั้งด้านเทคโนโลยี และการจัดการสมัยใหม่ ภายใต้กระแสของโลกาภิวัฒน์ ที่สถาบันการศึกษาจะต้องมีการปรับบทบาทและภาระหน้าที่ให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลง  ในขณะที่ภายในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือมหาวิทยาลัย  มีทรัพยากรมากมาย เช่น บุคลากรที่มีความรู้  ความสามารถ  เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย และองค์ความรู้ต่างๆ เป็นต้น  ที่สามารถบริการช่วยเหลือสังคม  ชุมชน  และอุตสาหกรรมภาคใต้  ทั้งที่เป็นสังคมช่วยตัวเองได้  เช่น หน่วยงานของรัฐ  ธุรกิจอุตสาหกรรมและเอกชน  เป็นต้น  รวมทั้งสังคมด้อยโอกาส เช่น กลุ่มแม่บ้าน  กลุ่มวิสาหกิจชุมชน  และสังคมด้อยโอกาสอื่นๆ

การให้บริการวิชาการโดยบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ที่ผ่านมา  ทำให้บุคลากรและคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาแนะนำและการนำความรู้ไปเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาจริง  สามารถนำประสบการณ์มาถ่ายทอดความรู้ การเรียน การสอนได้เป็นอย่างดี  และส่วนหนึ่งสามารถนำมาเป็นโจทย์ปัญหาในการวิจัยได้ด้วย  นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดความสัมพันธ์กับอุตสาหกรรมในการนำไปสู่การแลกเปลี่ยน  ทั้งในเชิงวิชาการ และเชิงการประกอบการธุรกิจ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดผลในการปรับปรุง พัฒนาและยกระดับในงานด้านต่างๆ เพื่อเป็นประโยชน์  เป็นที่พึ่งและเป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการและวิชาชีพที่เหมาะสมสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการ  และเสริมสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ และนานาชาติ ตลอดจนการส่งเสริมบทบาททางวิชาการและวิชาชีพของสถาบันการศึกษาในการพัฒนาสังคม โดยคำนึงถึงความรับผิดรับชอบต่อสาธารณะเป็นสำคัญ

หน้าที่ของฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

ฝ่ายบริการวิชาการ มีหน้าที่หลักในการดำเนินงานด้านต่างๆ ดังนี้ 1. ส่งเสริมการให้บริการวิชาการของบุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้เกิดการให้บริการวิชาการต่อชุมชนที่แพร่หลายและสนองต่อความต้องการของชุมชน และอุตสาหกรรมในท้องถิ่นภาคใต้ 2. จัดและดำเนินการโครงการและกิจกรรมการฝึกอบรม สัมมนา รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำที่สอดคล้องกับความต้องการและเป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่นโดยรวม 3. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐ และเอกชน เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน และการเกื้อกูลกันในลักษณะต่างๆ 4. เป็นหน่วยงานกลางในการติดต่อประสานงาน ทั้งหน่วยงานภายใน และภายนอกคณะวิศวกรรมศาสตร์ในการให้และรับงานบริการวิชาการ

ลักษณะงานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มีลักษณะที่หลากหลาย ครอบคลุมทุกสาขาวิชาที่คณาจารย์ของคณะฯ มีความเชี่ยวชาญ ซึ่งโดยสรุปแล้วการให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะหลักๆ คือ
1. การให้คำปรึกษาแนะนำทางด้านการบริหารจัดการและด้านวิศวกรรมศาสตร์ให้กับหน่วยงานราชการ ภาคเอกชนต่างๆ
2. การจัดการฝึกอบรม สัมมนา และประชุมเชิงปฏิบัติการ
3. การให้บริการวิเคราะห์ ทดสอบ ตรวจสอบ และตรวจซ่อม ทางวิศวกรรมศาสตร์ รวมถึงการให้บริการเครื่องมือ อุปกรณ์ และห้องปฏิบัติการต่างๆ