1. ส่งเสริมและพัฒนาระบบงาน บุคลากร และองค์กรให้มีคุณภาพ
  2. นำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานขององค์กร
  3. เผยแพร่องค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมท้องถิ่น