คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร. จรัญ บุญกาญจน์
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์

รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

รองศาสตราจารย์ สมชาย ชูโฉม
รักษาการในตำแหน่ง
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

กิติยาภรณ์ สินศุภเศวต

หัวหน้า
ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

นิษฐกานต์ คชรัตน์

นักวิชาการอุดมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

เสาวลักษณ์ วิจิตรโสภา

นักวิชาการเงินและบัญชี

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

จิรา แก้วประดับ

นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

อรุนันต์ หีมชูด

นักวิชาการอุดมศึกษา

หัวหน้าฝ่ายฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี

สุระเชษฐ์ วงศ์อารยพาณิช

นักวิชาการอุดมศึกษา