การให้บริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  มีมานับตั้งแต่การก่อตั้งคณะในปี พ.ศ.2510   ถึงปัจจุบัน โดยในช่วงแรกๆมีงานบริการวิชาการน้อยมาก  ต่อมาเริ่มมีการขยายงานบริการวิชาการโดยเริ่มจากงานบริการวิชาการด้านการวิเคราะห์ทดสอบทางด้านวิศวกรรมโยธา    การฝึกอบรม   การเป็นที่ปรึกษาในโรงงานอุตสาหกรรม และการเป็นที่ปรึกษาโครงการที่ได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณและหน่วยงานภายนอกต่างๆ       จนกระทั่งมหาวิทยาลัยได้มีการประกาศใช้ระเบียบมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์    ว่าด้วยการบริการวิชาการ พ.ศ.2536  เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติ    ในช่วงนั้นคณะฯได้เริ่มมีหน่วยงานรองรับงานบริการวิชาการที่ชัดเจนขึ้นระดับหนึ่ง  โดยสังกัดที่ฝ่ายวิจัยและบริการทางวิศวกรรมศาสตร์  และปี พ.ศ. 2539 คณะฯได้มีการจัดโครงสร้างการบริหารงานภายในเป็นลักษณะการรวมเป็นกลุ่มงาน  งานบริการวิชาการจึงได้ย้ายไปรวมอยู่ในสังกัดกลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ

หลังจากที่ประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจในปี 2540  ทำให้ทุกภาคส่วนได้ตระหนักว่าในการพัฒนาทางด้านธุรกิจและอุตสาหกรรมนั้นจะต้องสร้างฐานรากให้เข้มแข็ง โดยการใช้วิชาการและความเป็นวิชาชีพในการดำเนินการ   ในช่วงดังกล่าว   งานบริการวิชาการของคณะฯ จึงได้มีการขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกๆด้าน ทั้งจำนวนกิจกรรม/โครงการ  เมื่อเทียบกับช่วงที่ผ่านมา  กอปรกับนโยบายสนับสนุนงานบริการวิชาการของผู้บริหารมีความชัดเจน  กระบวนการและขั้นตอน  และบรรยากาศในการทำงานบริการวิชาการ สามารถเอื้ออำนวยได้ในระดับหนึ่ง   ดังนั้นเพื่อให้การบริการวิชาการมีความคล่องตัว  รวดเร็ว  และเกิดประสิทธิภาพ  คณะฯได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน (เป็นการภายใน ) ขึ้น เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2544  เพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด  และในต้นปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เป็นครั้งแรก  เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

คณะฯได้มีการจัดตั้งฝ่ายบริการวิชาการเป็นหน่วยงาน (เป็นการภายใน ) ขึ้น เมื่อวันที่  6  พฤศจิกายน  พ.ศ.2544  เพื่อรับผิดชอบงานบริการวิชาการของคณะฯ ทั้งหมด  และในต้นปี พ.ศ. 2545 ได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการบริการวิชาการประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ขึ้น เป็นครั้งแรก  เพื่อทำหน้าที่กำหนดแนวทางและนโยบายบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์

นอกจากภารกิจในการประสานงานโครงการให้กับภาควิชาและหน่วยงานต่างๆแล้ว              ฝ่ายบริการวิชาการยังรับดำเนินการโครงการบริการวิชาการด้วย  โดยเป็นโครงการที่มีลักษณะเป็น       สหสาขาวิชา ที่ต้องมีความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานหลายหน่วยงาน ต้องใช้บุคลากรหลากหลายสาขา      ทั้งในระดับภาควิชาฯ/หน่วยงาน ระดับคณะฯ รวมทั้งหน่วยงานจากภายนอกคณะฯ และมหาวิทยาลัย  หรือมีลักษณะเป็นสาขาวิชาเฉพาะ ที่ภาควิชา ฯ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรง  ไม่พร้อมที่จะดำเนินการโดยที่คณะฯ พิจารณาแล้วว่าเป็นโครงการที่ควรจะดำเนินการ  หรือเป็นงานที่คณะฯ มอบหมาย           จากเหตุผลดังกล่าวทำให้ฝ่ายบริการวิชาการมีการเติบโตอย่างรวดเร็ว  เริ่มต้นจากบุคลากรเพียง 2 คน  จนถึงปัจจุบันมีบุคลากรทั้งสิ้น 15 คน (ข้อมูลเดือน กรกฎาคม 2550 )

ในวันที่ 26 ตุลาคม 2552   คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้มีประกาศคณะวิศวกรรมศาสตร์    เรื่องการแบ่งโครงสร้างการบริหารสำนักงานเลขานุการคณะเป็นการภายใน  และโครงสร้างการแบ่งภารกิจที่รับผิดชอบ ของกลุ่มงานสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการ