รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์กรสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวรายงานการจัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่เกาะสมุย


Category: General
Posted by: Anonymous

     เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและองค์สัมพันธ์ (รองศาสตราจารย์คณดิถ เจษฎ์พัฒนานนท์) กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมประชุมรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของโครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่เกาะสมุยครั้งที่ 1 ณ ที่ว่าการอำเภอเกาะสมุย โดยมีนายกเทศมนตรีนครเกาะสมุย (นายรามเนตร ใจกว้าง) กล่าวต้อนรับ และปลัดอาวุโส (นายกัมปนาท กลิ่นเสาวคนธ์) เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยมีผู้แทนอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง และผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ชาวบ้านในพื้นที่เกาะสมุย เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวรวมทั้งสิ้น 74 คน

     ทั้งนี้โครงการจัดทำแผนหลักและแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งพื้นที่เกาะสมุย เป็นความร่วมมือระหว่าง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ร่วมกับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดยมี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์พยอม รัตนมณี) อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมโยธาและผู้เชี่ยวชาญด้านการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นหัวหน้าโครงการ ซึ่งภายใต้โครงการจะมีกิจกรรมการรับฟังความเห็นจากผู้เกี่ยวข้องอีกประมาณ 2 ครั้งซึ่งจะจัดในคราวต่อไป