In-house Training หลักสูตร Team Building for Successor รุ่นที่ 1 ให้กับหัวหน้างานในเครือบริษัทกลุ่มศรีตรัง


Category: General
Posted by: Anonymous

ข่าวกิจกรรมฝึกอบรม
ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ร่วมกับกลุ่มบริษัทเครือศรีตรัง จัดฝึกอบรมอบรมหลักสูตร In-house Training
ให้กับพนักงาน ระดับหัวหน้างาน รวมทั้งสิ้น 30 คน เพื่อฝึกอบรมหลักสูตร Team Building for Successor รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2556 
โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กลางเดือน โพชนา และคุณกิติยาภรณ์ สินศุภเศวตร เป็นวิทยากร พร้อมทีมงาน ณ โรงแรมบ่อแสนวิลล่า แอนด์รีสอร์ท จังหวัดพังงา 

โดยมีวัตถุประสงค์ของฝึกอบรมดังนี้

       § เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกัน
       
§ เพื่อเพิ่มทักษะการทำงานเป็นทีม และสร้างทีมงานให้แข็งแกร่ง
       
§ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อเพื่อนร่วมงาน ต่อองค์กร และต่อสังคม
       
§ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจที่ดีของคนในองค์กร

 

       ทั้งนี้หากหน่วยงาน/บริษัท/ภาคอุตสาหกรรม สนใจการฝึกอบรมหลักสูตรดังกล่าว
สามารถติดต่อหรือแจ้งรายละเอียดได้ที่ คุณเสาวลักษณ์ / คุณนิษฐกานต์ / คุณอรุนันต์
โทร 074-287423, 074-287089 หรือ 08-9733-3125 ในวันและเวลาราชการ

         " เพราะเราเชื่อมั่นว่า บุคลากร คือ ทรัพยากรที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนองค์กร"