เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้าอบรมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ : NEC รุ่นที่ 28 จังหวัดสงขลา ปีงบประมาณ 2557


Category: General
Posted by: Anonymous

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ร่วมกับ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 11 รับสมัครผู้ที่มีความสนใจจะเป็นผู้ประกอบการ เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ รุ่นที่ 28 ในพื้นที่จังหวัดสงขลา ประจำปีงบประมาณ 2557 (รับจำนวนจำกัด 45 คน | อบรมเฉพาะวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเดือนมีนาคม-เมษายน 2557) ซึ่งมีรายละเอียดของผู้สมัครดังนี้

เกณฑ์การสมัคร.. ต้อง
3.1  ผู้ว่างงาน ที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการ
3.2  นักศึกษาจบใหม่ ซึ่งมีแนวคิดและตั้งใจจะเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Entrepreneur)
3.3  ผู้ประกอบการ ที่เริ่มต้นประกอบธุรกิจในระยะ  1-3 ปีที่ผ่านมา แต่ธุรกิจยังไม่เข้มแข็ง จำเป็นต้องได้รับความรู้และการบ่มเพาะในการสร้างธุรกิจให้เติบโตอย่างมั่นคง
3.4  ทายาทเจ้าของกิจการ ที่เตรียมตัวเข้ารับการสืบทอดกิจการหรือร่วมบริหารกิจการด้วยการขยายกิจการหรือจัดตั้งธุรกิจใหม่เป็นของตนเอง
3.5  ผู้ประกอบอาชีพอื่นอยู่แล้ เช่น ข้าราชการ พนักงาน ผู้ประกอบการวิชาชีพอิสระ (เช่น สถาปนิก ทนายความ ฯลฯ) หรือผู้รับจ้างอิสระแต่ตั้งใจจะเปลี่ยนมาเป็นผู้ประกอบการ 

คุณสมบัติ
* อายุต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่ยื่นใบสมัคร
* วุฒิการศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าขึ้นไป

เอกสารประกอบการสมัคร 
1. ใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่  
2. สำเนาหลักฐานการศึกษา 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน  1 ฉบับ
4. รูปถ่าย 1 นิ้ว 1 รูป
5. แบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์ ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 

สนใจสอบถามรายละเอียดและสำรองที่นั่งได้ที่ 
คุณเสาวลักษณ์ / คุณนิษฐกานต์ / คุณอรุนันต์
(ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี)

คณะวิศวฯ ม.อ.

โทร 074-287089, 074-287423 หรือ 089-7333125
แฟกซ์. 0 7445 9399 

E-mail eng-service@eng.psu.ac.th www.nec.psu.ac.th