ร่วมรับฟังการเสวนา เรื่อง “เทคนิคและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการ” วันที่ 17 ธันวาคม 2556


Category: General
Posted by: Anonymous

            ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้กำหนดจัดประชุมเสวนาเรื่อง “เทคนิคและประโยชน์ที่ได้รับจากการปฏิบัติงานบริการวิชาการ” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพบปะบุคลากรของคณะฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์จากการปฏิบัติงานบริการวิชาการ ให้แก่ คณาจารย์ อาจารย์รุ่นใหม่ และบุคลากรที่ปฏิบัติงานบริการวิชาการ เพื่อร่วมการพัฒนางานบริการวิชาการของคณะฯ ในอนาคตต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
           ในการนี้ ฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จึงใคร่ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นเกียรติและเข้าร่วมประชุมรับฟังการเสวนาในหัวข้อดังกล่าว ในวันอังคารที่ 17 ธันวาคม 2556 เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมมงคลสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งนี้สามารถสำรองที่นั่งหรือส่งแบบตอบรับการเข้าร่วม กลับมายังฝ่ายบริหารงานบริการวิชาการและการถ่ายทอดเทคโนโลยี ภายในวันที่ 12 ธันวาคม 2556 โทร 7423, 7089 และ 7058