การตั้งรหัสโครงการ

การตั้งรหัสโครงการของฝ่ายบริการวิชาการ  ประกอบด้วย

1.    โครงการบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ยกเว้นฝ่ายบริการวิชาการ)  

โดยแยกตามภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

กล่องข้อความ: 51 – CE – EN – 01
 

 

 

 

 


โดย    51      คือ      ปีงบประมาณ

          CE      คือ      อักษรย่อของหน่วยงาน*

EN      คือ     อักษรย่อของโครงการของคณะวิศวกรรมศาสตร์
 (ยกเว้นฝ่ายบริการวิชาการ)

          01      คือ      ลำดับที่ของโครงการในหน่วยงาน

หมายเหตุ :  *  อักษรย่อของภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ

-       ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า                               คือ      EE

-       ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล                           คือ      ME

-       ภาควิชาวิศวกรรมโยธา                               คือ      CE

-       ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ                       คือ      IE

-       ภาควิชาวิศวกรรมเคมี                                 คือ      ChE

-       ภาควิชาวิศวกรรมเหมืองแร่และวัสดุ               คือ      MnE

-       ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์                      คือ      CoE

-       ฝ่ายคอมพิวเตอร์ทางวิศวกรรมศาสตร์             คือ      ECS

-       ศูนย์วิศวกรรมพลังงาน                                 คือ      EEC

-       สถานวิจัยและพัฒนาพลังงานทดแทนฯ           คือ      SAPO

-       สถานวิจัยเทคโนโลยีพลังงาน                       คือ      ETRC

-       สถานวิจัยวิศวกรรมวัสดุ                                คือ      MERC

-       สถานวิจัยเทคโนโลยีเครือข่าย                      คือ      CNR

 

2.    โครงการบริการวิชาการของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

โดยแยกตามโครงการต่างๆ ดังนี้

กล่องข้อความ: 51 – AS – ITAP – 01
 

 

 


โดย    51      คือ      ปีงบประมาณ

          AS      คือ      อักษรย่อของฝ่ายบริการวิชาการ

          ITAP  คือ      อักษรย่อของโครงการ*

          01      คือ      ลำดับที่ของโครงการในหน่วยงาน**

หมายเหตุ :  * อักษรย่อของโครงการต่างๆ

-       โครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่                                           คือ      NEC

-       โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย          คือ      ITAP

-       โครงการการให้บริการเงินสนับสนุนการจ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรม(Training Fund)                      คือ   TF

-       โครงการการให้บริการเงินสมทบจ้างที่ปรึกษาเพื่อปรับปรุงการผลิต การจัดการ และการตลาด (ConsuItancy Fund)                คือ   CF

 

                         ** ลำดับที่ของโครงการ NEC  จะเรียงลำดับตามรุ่นของ NEC  เช่น NEC รุ่นที่ 20 ลำดับที่ของโครงการ คือ 20

 

 

3.       การจัดอบรมภายใต้งานบริการวิชาการของคณะวิศวกรรมศาสตร์  (ยกเว้นฝ่ายบริการวิชาการ)    โดยแยกตามภาควิชาและหน่วยงานต่างๆ ดังนี้

กล่องข้อความ: 51 – CE – EN(Tr) – 01
 

 

 

 


โดย    51                คือ      ปีงบประมาณ

                                  CE                คือ      อักษรย่อของหน่วยงาน*

EN(Tr)         คือ      อักษรย่อของการจัดอบรมของคณะวิศวกรรมศาสตร์
             (ยกเว้นฝ่ายบริการวิชาการ)

                                  01                คือ      ลำดับที่ของการจัดอบรมในหน่วยงาน

4.      การจัดอบรมภายใต้งานบริการวิชาการของฝ่ายบริการวิชาการ  คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

โดยแยกตามรูปแบบการจัดอบรม ดังนี้

กล่องข้อความ: 51 – AS(Tr) – IN – 01
 

 

 

 


โดย    51                คือ      ปีงบประมาณ

          AS(Tr)         คือ      อักษรย่อของฝ่ายบริการวิชาการ

IN               คือ      อักษรย่อของรูปแบบการจัดอบรมของ
 ฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์
*

  01                คือ      ลำดับที่ของการจัดอบรมในแต่ละรูปแบบ

หมายเหตุ :  * อักษรย่อของรูปแบบการจัดอบรมของฝ่ายบริการวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์

-       อบรมแบบ In house               คือ      IN

-       อบรมแบบ Public                   คือ      Pub

-       อบรมพัฒนาบุคลากรคณะ        คือ      Eng