แนวปฏิบัติ เรื่องการตรวจสอบการใช้รถคณะฯ เพื่องานบริการวิชาการ (Update 52-01-14)

1. เมื่อมีผู้ยื่นขอใช้รถคณะฯ เพื่องานบริการวิชาการ
     ผู้ปฏิบัติงาน ทำหน้าที่ตรวจสอบว่าโครงการที่ขออนุมัติเป็นโครงการที่ดำเนินการผ่านคณะวิศวฯ หรือไม่ โดยตรวจดูชื่อโครงการจากโปรแกรม
KPIs
2. ในกรณีที่เป็นโครงการใหม่ยังไม่ได้เริ่มดำเนินการ (จึงยังไม่มีชื่ออยู่ในโปรแกรม KPIs)
   
ผู้ปฏิบัติงาน ต้องส่งเรื่องให้ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ เป็นผู้ตรวจสอบ บันทึกเพิ่มเติม นำเสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาการใช้รถ
3. ในกรณีไม่ใช่โครงการที่ดำเนินการผ่านคณะวิศวฯ แต่เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณะ/หน่วยงานอื่นภายใน ม.อ.
   
ถึงแม้ว่าโครงการนั้นดำเนินการโดยบุคลากรของคณะวิศวฯ ให้ นำเสนอ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เพื่อพิจารณาการใช้รถ
4. ในกรณีที่เป็นโครงการที่ไม่ดำเนินการผ่านหน่วยงานใดๆ ใน ม.อ.
   
ม่อนุญาตให้ใช้รถคณะฯ
5. ในกรณีที่เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยหน่วยงานอื่นมาก่อน แล้วในภายหลังหัวหน้าโครงการได้ย้ายมาสังกัดคณะวิศวฯ
    แต่ตัวโครงการยังอยู่ภายใต้คณะนั้น (ไม่ได้ย้ายโครงการมาด้วย)
ให้ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU