แนวปฏิบัติ เรื่องการปิดโครงการบริการวิชาการ (Update 52-01-14)
1. การเตือนผ่านระบบอัตโนมัติ
     เมื่อมีการเริ่มโครงการที่มีสัญญาจ้างทุกโครงการ ให้เจ้าหน้าที่ ป้อนข้อมูลการเตือนตามงวดงานในสัญญาจ้างลงในโปรแกรม
KPIs โดยกำหนดให้มีการเตือนดังนี้
ผู้รับ กำหนดการเตือน การเตือนล่วงหน้า (วัน) การเตือนซ้ำเมื่อพ้นเวลา (วัน) หมายเหตุ
งวดงาน สิ้นสุด ความถี่ การสิ้นสุดการเตือน
หัวหน้าโครงการ / / 7 วัน ทุก 15 วัน เมื่อส่งงาน  
เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ / / 7 วัน ทุก 15 วัน เมื่อส่งงาน  
หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ / / 7 วัน ทุก 15 วัน เมื่อส่งงาน  
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ - / - ทุก 15 วัน เมื่อส่งงาน  
รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ - / - ทุก 15 วัน เมื่อส่งงาน  
คณบดี - / - ทุก 1 เดือน เมื่อส่งงาน  
2. การเตือนด้วยหนังสือ
    เมื่อพ้นกำหนดการส่งงานมา 1 เดือน ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ทำหนังสือเตือนหัวหน้าโครงการ โดยให้รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ หรือ คณบดีเป็นผู้ลงนาม
3. การเปลี่ยนแปลงการเตือน
   
ในกรณีที่โครงการดำเนินการพ้นช่วงระยะเวลา โดยมีการขยายสัญญาจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ทำการปรับแก้ช่วงเวลาที่ขอขยาย หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้างแล้วลงในโปรแกรม KPIs ทันที
4. การติดตามการปิดโครงการ
   
ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายฯ ปฏิบัติดังนี้
    1) ติดต่อหัวหน้าโครงการ (ทางโทรศัพท์ หรือทาง
E-mail) เพื่อติดตามการปิดโครงการ และขอทราบสถานการณ์ปิดโครงการจากหน้าโครงการทุกต้นเดือน
    2) จัดทำรายงานสรุปความก้าวหน้าของโครงการที่ยังไม่ปิดเสนอ หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ / ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ / รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ ทราบทุกวันที่ 5 ของเดือน
5. การสรุปข้อมูลการปิดโครงการ
    หัวหน้าฝ่ายบริการวิชาการ ตรวจสอบสถานะการปิดโครงการและนำรายงานการสรุปปิดโครงการฉบับล่าสุดเข้าที่ประชุม "กรรมการบริการวิชาการคณะฯ" ทุกครั้งที่มีการประชุม

Powered by Academic Services Office : Faculty of Engineering PSU