ขั้นตอนการปฏิบัติงาน :  การวางแผนและติดตามแผนงานบริการวิชาการ
เลขที่เอกสาร : M01
วันที่ประกาศใช้ : 22 มกราคม 2552
ขั้นตอนหลัก ขั้นตอนย่อย ผู้รับผิดชอบ เอกสารที่เกี่ยวข้อง Tips
1. การทบทวนและประเมินแผนการดำเนินงาน 1.1 ทบทวนและประเมินแผนการดำเนินงานของปีก่อน (ในการประชุมกรรมการบริการวิชาการ) รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงานของปีก่อน ในการบันทึกควรระบุผลการทบทวนของแต่กิจกรรมในแผนว่าดำเนินการได้มากน้อยแค่ไหน (อาจจะประเมินเป็นร้อยละของการดำเนินงาน, กิจกรรมนั้น contribute ต่อเป้าหมายหรือไม่และควรจะดำเนินการต่อในปีถัดไปหรือไม่,...) 
2. จัดทำแผนการดำเนินงาน 2.1 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนบริการวิชาการ หนฝ.  - แผนการดำเนินงานของปีก่อน
 - แผนกลยุทธ์ระยะกลางของคณะฯ
 - รายงานการประชุมกรรมการบริการวิชาการทั้งปี
 - ผลการประเมินคุณภาพภายในครั้งล่าสุด
 - กรอบนโยบายงานบริการวิชาการจากคณบดี
 - แผนการปรับปรุง พัฒนาและการควบคุมภายใน
 - รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ล่าสุด
 - เป้าหมายตามตัวชี้วัดที่เกี่ยวข้อง
 
2.2 จัดทำร่างแผนงานบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ เอกสารจากข้อ 2.1 ประเมินความเป็นไปได้ในการดำเนินการในแต่ละกิจกรรมอย่างรอบคอบ
2.3 ส่ง email (แนบร่างแผน)ให้กับบุคลากรคณะฯเพื่อให้ความเห็น รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - ร่างแผนการดำเนินงาน  
2.4 นำร่างแผนการดำเนินงานพร้อมข้อคิดเห็นของบุคลากรเข้ารับการพิจารณาในที่ประชุมกก.บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - ร่างแผนการดำเนินงาน การบันทึกผลการพิจารณาควรบันทึกรายละเอียดให้ชัดเจน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการปรับแผน
2.5 ปรับแผนการดำเนินงานตามข้อเสนอแนะของกก.บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน ตรวจสอบให้ตรบถ้วนตามข้อเสนอแนะของ กก.
2.6 คณบดีพิจารณาอนุมัติแผนการดำเนินงาน คณบดี  - แผนการดำเนินงาน  
3. สื่อสารแผนดำเนินการ 3.1 แขวนแผนงานไว้ในหน้า web ของฝ่ายบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน  
3.2 ส่ง email ถึงบุคลากรคณะฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงาน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน  
4. การดำเนินงานตามแผนงาน 4.1 ดำเนินการตามแผน รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน  
5.การติดตาม/รายงานผลการดำเนินงาน 5.1 รวบรวมผลการดำเนินงานตามแผนและผลการบรรลุเป้าหมาย หนฝ.  - แผนการดำเนินงาน  
5.2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนและการบรรลุเป้าหมาย (รวมทั้งทบทวนความจำเป็นในการปรับแผน) ในที่ประชุม กก.บริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน ต้องมีรายละเอียดในบันทึกการประชุมที่เพียงพอ
6. การทบทวนและปรับแผนงานระหว่างปี 6.1 ทบทวน/ปรับแผนการดำเนินงาน (ในกรณีที่มีข้อเสนอแนะให้ปรับแผนการดำเนินงานจากที่ประชุม กก.บริการวิชาการ) รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน ในกรณีที่ไม่มีข้อเสนอแนะใดๆก็ ไม่จำเป็นต้องปรับแผน
6.2 แขวนแผนงานที่ปรับแล้วไว้ในหน้า web ของฝ่ายบริการวิชาการ รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน  
6.3 ส่ง email ถึงบุคลากรคณะฯ เพื่อ ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินงานที่ปรับแล้ว รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ  - แผนการดำเนินงาน